Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en viktig del av verksamheten inom Pension & Försäkring och samordnas med SEB:s ambitioner inom området. Pension & Försäkring står for god etik, socialt ansvar och omställningen till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle.

SEB Pension och Försäkring AB tillhandahåller traditionell försäkring och fondförsäkring som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Investeringsverksamheten

Att analysera de risker och möjligheter en investering innebär ur ett hållbarhetsperspektiv, är en integrerad del av den investeringsanalys vi genomför innan vi fattar ett investeringsbeslut. I vår investeringsmodell införlivar vi hållbarhetsaspekter, internationella konventioner samt SEB:s policys och värderingar för att kunna fatta hållbara investeringsbeslut.

Hållbarhetsrisker

Våra policyer och metoder för att integrera och beakta hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen fastställs i de placeringsriktlinjer som styr investeringsverksamhet och kompletteras med en instruktion om hållbarhet. En hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell negativ inverkan på investeringens värde. Policyerna omfattar bland annat att vi inför beslut om fondutbudet för fondförsäkring eller investeringsbeslut i den traditionella försäkringen ska analysera fonden eller investeringen utifrån miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer. För att kunna identifiera händelser eller förhållanden som kan komma att påverka investeringens värde negativt. Identifierade hållbarhetsrisker som kan ha en negativ inverkan på den finansiella avkastningen ska kunna följas upp och utvärderas över tid. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att utveckla processer, metoder och tillgång till hållbarhetsdata för att möjliggöra god hantering av hållbarhetsrelaterade risker.

Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I investeringsbeslutsprocessen ingår även att identifiera betydande eller sannolikt betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, vilket innebär att det tas hänsyn till om investeringen kan komma att innebära negativa effekter på exempelvis miljö och klimat eller social hållbarhet. Som en del av detta görs en bedömning av hur hållbarhet har integrerats i investeringsprocessen för underliggande innehav, hur hållbarhetsfrågor har integrerats i eventuellt ägararbete, rapportering och uppföljning av hållbarhetsfrågor till investerare och vilken påverkan detta får på underliggande investeringar. För placeringar i onoterade aktier och så kallade alternativa investeringar ska det här behandlas som ett separat granskningsområde i den analys som genomförs innan det fattas ett investeringsbeslut, en så kallad due diligence. Vi kommer årligen publicera en rapport över effekterna av de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer.

Rådgivning

I vår rådgivning till företag och privatpersoner har vi samlat lösningar där vi tar ansvar för våra kunders sparande, även när förutsättningarna på marknaderna förändras. Vi ser långsiktigt på de möjligheter och risker som möter oss i en föränderlig omvärld. Vi tror att det över tid kommer att gynna våra pensionssparares avkastning att också väga in hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslut.

Den rådgivning vi lämnar avser bara våra egna, och i förekommande fall, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Livs försäkringsprodukter. Genom att Pension & Försäkring beaktar hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid utformningen av dessa produkter, se avsnittet ovan, kan vi säkerställa att vår rådgivning avser försäkringsprodukter där dessa aspekter redan beaktas.

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Som en del av rådgivningen tas det hänsyn till kundens önskemål om hållbarhetsinriktning i sparandet. Med hänsyn till rådgivningssituationen och utifrån den information som finns tillgänglig ges möjlighet att ta ställning till vilka hållbarhetsområden som är viktiga. Vid digital rådgivning om fonder finns det möjlighet att prioritera fonder som främjar hållbara egenskaper eller har hållbarhet som mål och fonder med högre kriterier för exkludering av olika branscher och verksamheter.

Det sker i nuläget ingen ytterligare rangordning av produkterna eller utvärdering utifrån gränsvärden av indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att utveckla processer, metoder och tillgång till information för att möjliggöra god hantering av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter i rådgivningen.

Hållbarhetsrisker

Vi integrerar även hållbarhetsrisker i den rådgivning som tillhandahålls, i huvudsak genom att identifiera och löpande utvärdera sådana risker i de produkter som distribueras som fondförsäkring och traditionell försäkring. Med en hållbarhetsrisk avses händelser eller förhållanden som utifrån miljömässiga, sociala eller bolagsstyrningsfaktorer kan ha en negativ inverkan på investeringens värde.

Inom fondförsäkring är valet av fond betydande för hållbarhetsriskerna för respektive försäkringsavtal. Genom analys av fonderna och kontroller av att dessa följer FN:s riktlinjer bedöms emellertid hållbarhetsriskerna för hela fondutbudet som låga.

I den traditionella försäkringen genomförs inför nya investeringar en analys- och utvärderingsprocess om hållbarhet som syftar till att identifiera hållbarhetsrisker. Investeringsrestriktionerna som gäller för den traditionella försäkringen anses också begränsa hållbarhetsriskerna. Mer information om hållbarhetsarbetet inom respektive produkt finns i försäkringsproduktens förköpsinformation.

Ersättningsprinciper

Våra principer och vår styrmodell för ersättning framgår av en särskild ersättningspolicy. Policyn anger att ersättningar ska vara i linje med företagets strategi, mål och långsiktiga intresse samt säkerställa att intressekonflikter undviks. Detta ska främja värdeskapande, uppmuntra goda prestationer, ett risktagande i linje med styrelsens fastställda toleransnivå samt ett sunt och ansvarstagande beteende baserat på våra värderingar. Detta inkluderar integrering av hållbarhetsrisker vid utformande av ersättningsmodeller. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig med hänsyn tagen till affärslogik och marknadspraxis. Medarbetares ersättning ska spegla den komplexitet, det ansvar och de ledaregenskaper som krävs i rollen, liksom individens egen prestation. Den individuella prestationsutvärderingen ska återspegla individens efterlevnad av regler och policyer för risktagande i företaget, inklusive hållbarhetsrisker.