Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ansvarsfullt och aktivt ägande i Pension & Försäkring

Allt pekar på att världen står inför en rad stora utmaningar. Vi tror att globala klimatförändringar, tillsammans med områden som energiförsörjning, vattentillgång och befolkningstillväxt, är utmaningar som vi som försäkringsbolag och bank kommer att behöva förhålla oss till.

Dina pensionspengar ska under en lång tid vara placerade för att ge dig en bra pension och är samtidigt med och formar den värld som du kommer att leva i som pensionär. När du pensionssparar hos Pension & Försäkring i SEB är det vi som sållar fram och utvärderar investeringsalternativen.

Hur arbetar vi?

Hållbarhet är integrerat i vår i vår investeringsanalys vilket betyder att vi utöver finansiella aspekter också utvärderar investeringens påverkan på miljön, människor och det omgivande samhället. Vi är en del av SEB, som är en av Nordens största kapitalförvaltare, och kan med vår gemensamma finansiella storlek utöva ett positivt inflytande på de företag vi investerar i. SEB har skrivit på PRI, principer för ansvarsfulla investeringar, och vi samarbetar med andra investerare inom områden som anti-korruption, levnadslöner, palmolja och skatteredovisning.

Genom vår kapitalförvaltningsorganisation kan vi som livbolag dra nytta av resurser som är helt dedikerade till att enbart arbeta med ansvarsfullt ägande, så kallade ESG-frågor (Environment, Social, Governance). Ett nära samarbete förs mellan livbolaget och kapitalförvaltningsorganisationen och gemensamt utarbetar vi en strategi utifrån SEB:s övergripande hållbarhetsambitioner.

Avkastning och hållbarhet

Vi ser långsiktigt på de möjligheter och risker som möter oss i en föränderlig omvärld. Vi tror att i det långa perspektiv förvaltning av pensionskapital innebär, kommer det att gynna våra pensionssparares avkastning att också väga in hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Genom att ta med hållbarhet i vår investeringsanalys kan vi bättre identifiera de risker och den avkastningspotential en investering har på lång sikt.

Vilka hållbarhetstekniker använder vi oss av?

Det finns olika sätt att införliva hållbara aspekter i sina investeringar. I dagsläget använder vi oss av flera olika så kallade hållbarhetstekniker. Vi strävar efter att ha ett proaktivt fokus på hållbarhet och utvärderar därför kontinuerligt hur vi bäst kan införliva hållbarhet i investeringarna.

Följande hållbarhetstekniker används inom traditionell försäkring då vi som försäkringsbolag sköter investeringsbesluten, samt vårt fondutbud för försäkring.

Investeringsprocess med hållbarhetsfokus

Att analysera de risker och möjligheter en investering innebär sett ur ett hållbarhetsperspektiv, är en integrerad del av den investeringsanalys vi genomför innan vi fattar ett investeringsbeslut. I vår investeringsmodell införlivar vi ESG aspekter, internationella konventioner samt SEB:s policys och värderingar för att kunna fatta hållbara investeringsbeslut.

Vi väljer bort

Det finns vissa typer av vapen som inte är förenliga med internationella konventioner och riktlinjer. Därför utesluter vi företag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen.

Läs mer om SEB:s gemensamma investeringspolicy →

Aktivt ägarskap

Det är vårt ansvar att agera som en aktiv och ansvarsfull ägare. Vi är övertygade om att företag som arbetar med att hantera miljö, affärsetik och socialt ansvarstagande kommer att vara mer framgångsrika på kort och lång sikt.
I vårt ägararbete utgår vi från internationella konventioner och riktlinjer så som FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). En systematisk granskning sker av investeringar i svenska och utländska företag för att upptäcka eventuella överträdelser inom områden som miljöansvar, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, kontroversiella vapen samt korruption. Vi investerar i bolag som följer dessa internationella konventioner och riktlinjer. Om ett företag bryter mot riktlinjerna initieras en aktiv dialog för att få det att förändra och förbättra sitt beteende. Företag som bryter mot internationella normer, och där vi inte ser en vilja att komma tillrätta med problemen, exkluderas.

För att få störst kraft i vår påverkan arbetar vi samlat med ägarfrågor genom SEB:s fondbolag.

Läs mer om hur vi påverkar genom vårt aktiva ägararbete →

Hållbara temainvesteringar – investeringar med positiv påverkan

Temainvesteringar innebär att vi placerar pensionspengarna inom ett speciellt område som vi tror bidrar till en mer hållbar utveckling inom miljö, samhälle eller social utveckling. Det gör vi bland annat genom investeringar i så kallade gröna obligationer, infrastruktur och mikrofinansieringslån.

Governance-modell för hållbarhetsarbetet

Vi är en del av SEB:s hållbarhetsarbete och arbetar med många frågor gemensamt i koncernen.

SEB har en tydlig governance-struktur för hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsarbete i SEB bedrivs integrerat inom de olika affärsområdena. En koncerngemensam hållbarhetskommitté ansvarar för samordning, förankring och genomförande av hållbarhetsstrategin, dess mål samt årets aktivitetsplan. I denna kommitté representeras affärsområdet Pension & Försäkring av chefen för investeringar (CIO).