Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Pension och försäkring

Traditionell livförsäkring bedrivs i SEB Pension och Försäkring AB.

Förvaltningen fokuserar på en väl diversifierad portfölj med tydlig hållbarhetsprofil, vilket ger förutsättningar för en god avkastning sett över tid.

Fördelad villkorad återbäring

Om avkastningen blir bättre än vad som går åt till att uppfylla de garanterade åtagandena kommer en andel av den extra avkastningen att preliminärt fördelas på försäkringarna i form av så kallad ”fördelad villkorad återbäring”. Den fördelade villkorade återbäringen kan både öka och minska under den tid försäkringen gäller. Till största delen beroende på hur avkastningen utvecklas.

Återbäringsränta 

Den preliminära fördelningen av extra avkastning tillförs försäkringarna genom en återbäringsränta, minus skatter och avgifter. Storleken på denna återbäringsränta bestäms löpande, grundat på en prognos om hur avkastningen väntas bli framöver samt om bolaget har ett stort eller litet ”över- eller underskott”.

Kollektivt ofördelad villkorad återbäring (KOVÅ)

Förutom den extra avkastning som preliminärt fördelas ut på försäkringarna i form av återbäringsränta, finns även något som kallas för ”kollektivt ofördelade villkorad återbäring”. Det är alltså den extra avkastning som inte fördelas ut på försäkringarna. Storleken på den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen visar skillnaden mellan verksamhetens samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värde (dvs. värdet av insatta premier, garanterad ränta och värdet på den fördelade villkorad återbäringen).

Målet är att den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen (KOVÅ-graden) ska vara 95-110 procent av försäkringsbeståndets marknadsvärderade tillgångar. När bolagets kollektivt ofördelade villkorade återbäring är 100 procent, är tillgångarna lika stora som försäkringarnas värde. Om den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen är över 100 procent är tillgångarna högre än försäkringarnas värde, och är den under 100 procent är tillgångarna lägre.

Utjämningshorisonten är 36 månader. Om en återgång till målvärdet inte uppnås inom 36 månader ska försäkringsavtalens fördelade villkorade återbäring höjas eller sänkas så att den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen återgår till ett läge inom intervallet 95-110 procent. Om KOVÅ-graden har varit lägre än 100 procent under mer än tre år så ska den snarast återställas till att vara lägst 100 procent.

Marknadsvärdesanpassning (MVA)

Om KOVÅ-graden understiger 100 procent sker en marknadsvärdesanpassning vid återköp eller flytt av försäkringskapital. Detta innebär att försäkringens värde minskas eftersom de totala tillgångarna är lägre än försäkringarnas värde. 

Det belopp som ska återköpas eller flyttas anpassas mot försäkringens motsvarande andel av de totala tillgångarna. Om den aktuella KOVÅ-graden till exempel är 98 procent minskas värdet med 2 procent. På så sätt gynnas inte försäkringstagaren vid återköp eller flytt på de övrigas bekostnad.

Marknadsvärdesanpassningen görs i enlighet med försäkringsavtalet och ska alltid göras då KOVÅ-graden understiger 100 procent.

Aktuell uppgift om KOVÅ-grad och marknadsvärdesanpassning hittar du på Nyckeltal och placering för traditionell försäkring (Pension & Försäkring)

Kapitalförvaltning 

Sparandet ska placeras med god riskspridning för att ge en långsiktigt god avkastning. Avkastningen ska täcka de garanterade åtagandena men även ge möjlighet till extra avkastning i form av fördelad villkorad återbäring. Placeringarna fördelas mellan olika tillgångsslag som till exempel aktier, räntor, fastigheter och alternativa placeringar. Det ger god riskspridning och bra förutsättningar för att uppnå en stabil och långsiktigt god avkastning.

Försäkringstagarrepresentant 

Efter att försäkringstagarna sagt sitt återvaldes Thomas Lundström, på årsstämman den 21 juni 2022, till försäkringstagarrepresentant för traditionell försäkring i SEB Pension och Försäkring AB. Thomas Lundström har varit försäkringstagarrepresentant sedan 2006. Vid tillfället valdes även Elisabeth Mattisson , Kerstin Åkerwall och Jenny Iodlovsky Norrby till nomineringskommitté för nästa valtillfälle som är 2024.

Kontaktuppgifter till försäkringstagarrepresentanten

Thomas Lundström
070-559 15 75
thomas.lundstrom@hedwigstaden.se
KonsultByrån