Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ansvarsfullt och aktivt ägande

Gamla Liv arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor, inklusive ansvarsfullt och aktivt ägande. Hållbarhetsarbetet inom Gamla Liv tar avstamp i beslut och principer som bolagets styrelse fastställer.

Gamla Livs arbete speglar en övertygelse att det på lång sikt är till fördel för Gamla Livs kunders försäkringskapital i bolaget men även samhället i stort. Enskilda företag, och vissa branscher, står idag inför utmaningar grundade i hållbarhetsfrågor, och förvaltningen av Gamla Livs medel har att vinna på att detta beaktas.

Det operativa arbetet sköts huvudsakligen av experterna på detta område inom SEB:s kapitalförvaltning, SEB Investment Management AB, som i sin tur samarbetar med olika externa experter. Vi följer löpande utvecklingen på detta område i Sverige och internationellt, inklusive hur olika ledande institutioner agerar. Det är viktigt för oss att vi agerar utifrån tydliga principer och med ett långsiktigt perspektiv.

Gamla Liv samarbetar med SEB i hållbarhetsfrågor, men vi har egna etiska kriterier och ett eget regelverk för exkludering av olika tillgångar.

Följande områden har av bolaget identifierats som prioriterade inom hållbarhet:

  • Klimatpåverkan, särskilt växthuseffekt
  • Miljöpåverkan
  • Jämställdhet mellan kön
  • Frågor om barnarbete
  • Vapentillverkning
  • Tillgång till vatten
  • Fackliga rättigheter
  • Mänskliga rättigheter

Vi har valt att utgå från de FN-konventioner som Sverige som stat har skrivit på.

Bolaget utvärderar kontinuerligt de olika riktlinjer och principer som tillämpas i termer av hållbarhet, ett område som kontinuerligt utvecklas. Det bör därmed förväntas att Gamla Livs hållbarhetsarbete förändras i takt med denna utveckling.

Styrelsen omprövar ställningstagandena löpande. Vid varje nytt beslut implementeras detta hos våra leverantörer och efterlevnad av de nya villkoren kontrolleras dagligen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

För att öka andelen hållbara investeringar och främja en långsiktigt hållbar finansmarknad har EU-kommissionen beslutat om en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Det pågående arbetet med att ta fram de tillhörande regelverken är mycket omfattande och kommer att påverka finansbranschen under lång tid framöver. En del i denna plan utgörs av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (även kallad ”Disclosureförordningen” eller ”SFDR”), vars syfte är att öka jämförbarhet och transparens om hur finansmarknadens aktörer hanterar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut, vilka eventuella negativa konsekvenser investeringarna har på omvärlden samt hur investeringarna främjar miljömässiga eller sociala egenskaper.

I enlighet med denna förordning redovisar Gamla Liv i nedanstående dokumentation hållbarhetsinformation om Bolagets investeringar inom traditionell försäkring:

Produktspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Systematisk granskning av företag

Gamla Livs processer för ansvarsfulla investeringar stöds av en systematisk granskning av svenska och utländska företag, för att upptäcka eventuella överträdelser mot internationella konventioner och riktlinjer inom områdena miljöansvar, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen samt korruption. Exempel på internationella konventioner och riktlinjer är FN:s Global Compact (unglobalcompact.org), OECD:s riktlinjer för multinationella företag (oecd.org) och  

Gamla Liv är även genom SEB anslutet till PRI (Principles for Responsible Investments). Principerna utgör ett övergripande ramverk för ansvarsfulla investeringar och bygger på sex underliggande principer om att integrera hänsyn till frågor kopplade till miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning i analys, investeringsbeslut samt ägarskap.

Gamla Liv investerar i företag som följer ovan angivna internationella konventioner och riktlinjer. Om ett företag bryter mot riktlinjerna initieras en aktiv dialog med företaget för att förmå dem att förändra och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Att enbart sälja aktierna är enklare, men då avstår man från möjligheten till dialog med bolaget. Om företaget efter en rimlig tid ändå inte har åtgärdat bristerna kan Gamla Livs styrelse ta beslut om att utesluta bolaget från våra placeringar.

Nedan redovisas Gamla Livs ställningstaganden inom ett antal hållbarhetsområden, och en förteckning över exkluderade bolag. Förteckningen är föremål för löpande översyn.

Kontroversiella vapen

Vi exkluderar företag som är involverade i tillverkning eller försäljning av antipersonella landminor, klustervapen, samt kemiska och biologiska vapen. Dessa typer av vapen förbjuds genom FN-konventioner som Sverige har undertecknat.

Tobak

Tobak samt även cannabis anses av bolaget ha en negativ inverkan på människors hälsa och därmed samhället i stort. Med anledning av detta investeras inte i bolag som ägnar sig åt produktion av tobak eller cannabis.

Fossila bränslen

Utvinning, produktion och förbränning av fossila bränslen såsom olja, termisk kol samt fossilgas (naturgas) har genom vetenskapliga studier konstaterats ha en betydande negativ inverkan på miljön genom sitt bidrag till skadliga klimatförändringar. Samtidigt är energiförsörjning ett fundament i samhällens infrastruktur och förutsättningarna för energiförsörjning skiljer sig väsentligt över olika regioner på jordklotet. För att stötta övergången till en koldioxidsnål ekonomi har Gamla Liv därför beslutat att inte investera i bolag där intäkter hänförliga till utvinning av, raffinering av eller kraftproduktion baserad på fossila bränslen svarar för mer än 5 procent av bolagets totala omsättning.

Spelbolag

Spelbolag ska anses vara bolag där bolagets tjänster eller produkter för en användare av bolagets produkt eller tjänst riskerar; i) spelberoende och ii) riskerar att förlora pengar. Spelbolag vars intäkter hänförligt till produktion, distribution eller tjänster och som överstiger 5% av bolagets totala intäkter exkluderas.

Pornografiskt material

Med pornografiskt material avses sådant som på ett ohöljt och utmanande sätt återger sexuella situationer och händelseförlopp. I sådant material finns det en risk att människans värde eller värdighet kränks. Studier har även påvisat att personer som konsumerar porr med hög frekvens lättare drabbas av depression och har en högre sannolikhet att bära på negativa könsstereotypa attityder. Bolaget har därför beslutat att bolag, vars omsättning till 5 procent eller mer härrör från produktion eller aktiv distribution av pornografiskt material, ska exkluderas.

Sanktioner

Bolag som finns upptagna på sanktionslistor från OFAC, FN, EU eller UK exkluderas av Gamla Liv.

Kärnvapen

Angående kärnvapen så har Sverige och 188 andra länder skrivit på den så kallade icke-spridningskonventionen som trädde i kraft 1970. Enligt denna får enbart fem länder, varav bland annat USA, Storbritannien och Frankrike inneha kärnvapen. Gamla Livs ståndpunkt om kärnvapen grundar sig på de konventioner som svenska staten har undertecknat. Därför kan vi från tid till annan äga aktier i bolag som levererar materiel som används i kärnvapenprogram i dessa länder. Det handlar om bolag som Boeing, Rolls Royce och Airbus/EADS. Det är värt att notera att bolagen inte på något sätt tillverkar själva kärnladdningarna, utan det handlar om motorer, elektronik mm. Enligt de analyser som vi tagit del av svarar dessa aktiviteter för mycket små andelar av bolagens verksamhet.

Vi exkluderar bolag som bidrar till kärnvapenprogram i Indien, Pakistan, Nordkorea eller Iran.

Normbaserade exkluderingar

Bolag som har begått brott mot internationella konventioner exempelvis mänskliga rättigheter samt barnarbete och där dessa brott kan verifieras exkluderas av bolaget.

Exkluderade länder

I enstaka fall kan hela länder bli föremål för exkludering. Ett sådant skäl kan vara att den styrande regimen klassats som särskilt förtryckande och anses bryta mot grundläggande mänskliga rättigheter. Detta är en mycket långtgående exkluderingsåtgärd och innebär att Gamla Liv inte får investera i bolag som har rättslig hemvist i dessa länder. Just nu utgör Ryssland och Kina (inklusive Hong Kong) sådana exkluderade länder. 

Ägarfrågor

Anställda inom SEB Investment Management AB företräder Gamla Liv i ägarfrågor om svenska aktier. De deltar i förekommande fall i valberedningar och på bolagsstämmor. Vad avser utländska aktier sker påverkansarbete genom SEBs samarbete med Hermes, en ledande internationell aktör som hjälper institutionella aktieägare runt om i världen i sin aktiva ägarroll. I arbetet sker löpande avstämning med Gamla Liv. I ärenden av principiellt viktig karaktär deltar Gamla Liv i arbetet.

Växthuseffekt

Gamla Livs aktieportfölj kan delas in i aktiv och passiv förvaltning (indexförvaltning). Den absoluta merparten av aktieportföljen är passivt förvaltad. Den passiva delen av portföljen följer särskilda jämförelseindex för att minska bidraget till global uppvärmning. Vad gäller den aktiva delen av portföljen sker en dialog med förvaltarna angående hur hållbarhetsarbetet bedrivs och beaktas i förvaltningen.

Val av förvaltare

Gamla Liv har integrerat hållbarhet i processen för val av kapitalförvaltare, inklusive fondförvaltare.

Proaktiva hållbarhetsinvesteringar

Bolaget har lång erfarenhet från proaktiva hållbarhetsinvesteringar inom en rad olika områden och tillgångsklasser. Som exempel på investeringar Gamla Liv genomfört finns mikrofinansiering, som möjliggör mikrolån det vill säga mindre lån till entreprenörer i tillväxtländer.

Mikrolåneinvesteringar är att betrakta som socialt hållbara investeringar och av stor betydelse för att utveckla samhällen i den mindre utvecklade delen av världen. Vidare finns även investeringar inom solenergi, vindkraft och energiförvaringslösningar, en rad av dessa investeringar sker dessutom i geografier där användandet av fossila energikällor är betydande och behovet av externt kapital för investeringar inom förnyelsebar energi påtagligt. Bolaget har även investerat inom skog med en tydlig integrerad hållbarhetsprofil.

Investeringar i fonder

Gamla Livs placeringar avser dels direkta innehav av värdepapper och fastigheter, dels placeringar i olika fonder, inklusive aktiefonder. Innehav i bolag på listan ovan kan till mindre del förekomma i fondplaceringar, där Gamla Liv inte kan påkalla exkluderingar, men bolaget eftersträvar att undvika detta.

Exkludering av bolag

Följande företag exkluderas just nu från investeringar inom aktier och obligationer. 
Exkludering av bolag 2024-03-01