Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vårt ägararbete

SEB är en av Nordens största institutionella aktieägare och vi investerar i företag över hela världen. Vi har historiskt ett fokus på SEB:s hemmamarknader och det innebär att vi har en betydande ägarandel i många svenska börsnoterade företag. Vi arbetar aktivt med ägarstyrning i många företag med syftet att ge en ökad avkastning till våra andelsägare. Vår målsättning är samtidigt att verka för ökad transparens och stärkt förtroende för de finansiella marknaderna.

Valberedningar och bolagsstämmor

Ägarstyrning sker bland annat genom att vi deltar i valberedningar i de företag där vi är stora ägare. Under de senaste åren har vi varit delaktiga i omkring 30 valberedningar inför bolagstämmorna. Vår ambition är samtidigt att aktivt delta på bolagsstämmor där vi har ett betydande ägande eller där innehaven spelar en viktig roll för fondernas avkastning. I de fall vi röstar sker det alltid i fondandelsägarnas intresse.

Valberedningsarbetet handlar om att föreslå styrelseledamöter, ersättning till styrelsen samt revisor för bolagen. Förslagen beslutas om på bolagsstämmorna.

Ägarstyrning och hållbarhet

Vår uppfattning är att företag som arbetar aktivt med att hantera miljömässiga, sociala och affärsetiska effekter av sin verksamhet har större möjlighet att bli framgångsrika. Ett tydligt fokus på hållbarhet gynnar därför bolagens långsiktiga utveckling och avkastning. Fondbolaget har upprättat en ägarpolicy samt en hållbarhetspolicy som verkar som ramverk för hur ägarfrågor hanteras och som beskriver de krav vi ställer på ett företag som vi investerar i.

Ägarstyrning omfattar bland annat frågor som rör kompensation till företagsledningar, incitamentsprogram, kapitalstruktur och hållbarhet. Hållbarhet omfattar framför allt våra dialoger med företag och vårt påverkansarbete.

Fondbolaget verkar samtidigt för en bred förankring av den svenska koden för bolagsstyrning och samarbetar med andra institutioner för att nå brett stöd för våra frågor.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.