Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Integrering

Innan vi investerar i ett företag bedömer vi det noggrant ur ett hållbarhetsperspektiv. Bedömningen görs med hjälp av vår hållbarhetsmodell, som ger en solid grund för vårt arbete med integrering.

Att välja in handlar om att integrera en bred hållbarhetsanalys i arbetet och att hållbarhetsfrågor beaktas, analyseras, kvantifieras och främjas genom förvaltarens hela investeringsprocess, alltså innan, under och efter ett varje enskilt investeringsbeslut.

Vår hållbarhetsmodell

SEB Investment Management AB har utvecklat en egen analysmodell som med flera externa och interna datakällor ger varje potentiell investering ett hållbarhetsbetyg. Till grund för betyget ligger både risker, negativa konsekvenser, möjligheter, arbete med de globala hållbarhetsmålen, koldioxidavtryck och mycket mer. Det ger oss möjligheten att skapa oss en grundläggande syn på varje bolags hållbarhetsprofil. Syftet med SEB Investment Management AB:s analysmodell är att för varje enskilt bolag ge ett individuell, relevant, väsentlig och framåtblickande betyg. Hållbarhetsbetyget kommer ge vägledning i vilka framtida hållbarhetsfaktorer som kan ha ett negativt eller successivt bidra till långsiktiga risker och avkastning.

Vår hållbarhetsanalys innebär att vi bland annat att vi fokuserar på specifika sektorrisker, produkter och tjänsters hållbarhet, konsekvenser och påverkan i förhållande till långsiktigt hållbart värdeskapande.

SEB Investment Management AB:s analysmodell är ett dynamiskt verktyg som kontinuerligt kommer att utvecklas över tid för att säkerställa högsta kvalitet och anpassning till både vetenskaplig forskning och förändringar i lagstiftningen.

Den europeiska gröna given

Som en del av EU-kommissionens plan den ”gröna given” finns flera initiativ inom området hållbar finansiering. Eftersom finansmarknaden spelar en avgörande roll för att stödja omställningen utgörs flera av dessa initiativ av tvingande regler som påverkar fondförvaltare. Enligt förordningen som ibland kallas för ”disclosureförordningen” eller ”SFDR” (Sustainable Finance Disclosure Regulation), redovisar vi som kapitalförvaltare hur våra fonder integrerar hållbarhetsrisker och hållbarhetsaspekter sedan den 10 mars 2021.

Förordningen kategoriserar fonder enligt tre artiklar: artikel 6, artikel 8 och artikel 9. Vi på SEB Investment Management AB har utifrån dessa kategorier gjort en översyn av våra fonder och deras placeringsinriktningar för att se vilken artikel de bäst stämmer överens med. Information om respektive fonds hållbarhetsprofil finns i SEB:s fondlista i fondens hållbarhetsinformation.

Artikel 6: Fonder som beaktar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och följer SEB Investment Management:s hållbarhetspolicy men på grund av sin placeringsinriktning, metodik eller placeringsunivers inte har möjlighet att fullt ut främja miljömässiga eller sociala egenskaper.

Artikel 8: Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Dessa fonder investerar i företag som arbetar aktivt med att hantera risker och möjligheter relaterade till hållbar utveckling ur både ett miljömässigt och socialt perspektiv. Fonderna har en medveten öppenhet för dialog med företag angående förbättringar, samtidigt som företag som har en negativ långsiktig påverkan på hållbar utveckling utesluts. Kallas även för ljusgröna fonder. 

Artikel 9: Fonder med hållbara investeringar som mål. Fonderna investerar i bolag som med sina produkter och tjänster aktivt bidrar till att mildra klimatförändringarna, till exempel genom att investera i företag som tillhandahåller klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen. Kallas även för mörkgröna fonder. 


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.