Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Exkludering

Vårt hållbarhetsarbete är fullt integrerat, vilket ger oss förutsättningar att välja de bästa finansiella investeringarna, men också avstå från att investera i bolag som kränker mänskliga rättigheter, bidrar till allvarliga miljöskador alternativt skapar exponering mot produkter och tjänster som vi anser vara ohållbara, både ur ett investerings som ett samhällsperspektiv.

Nedan följer ett urval av verksamheter vi väljer bort;

  • Företag som producerar fossila bränslen, inklusive okonventionell utvinning av fossila bränslen, som oljesand och djuphavsborrning i särskilt känsliga områden.
  • Företag som verifierat inte lever upp till internationella normer och konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption eller arbetsrätt och där företaget inte kan påvisa tydliga mål och pågående åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
  • Företag som tillverkar, utvecklar eller säljer vapen som strider mot internationella konventioner och företag som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen.
  • Företag som producerar tobak och pornografi samt företag där mer än fem procent av totalomsättningen kommer från distribution av dessa produkter.

Vissa fonder utesluter även investeringar i:

  • Företag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utveckling, produktion och service av
    vapen innefattande stridsmateriel, eller viss annan militär utrustning.

SEB Investment Management har inrättat en Exkluderingkommitté som fattar formella beslut om vilka bolag som ska exkluderas från investering. Kommittén träffas minst fyra gånger om året och säkerställer att de bolag som finns på exkluderingslistan överensstämmer med kriterierna uppsatta för exkludering i SEB Investment Managements Hållbarhetspolicy. Exkluderingskommittén identifierar även så kallade omställningsbolag, vilket är bolag som arbetar aktivt med och bedöms ha konkreta mål för hur de ska ställa om sitt arbete för minskad klimatpåverkan.

Negativa konsekvenser beaktas av vår hållbarhetsmodell

Genom att välja bort investeringar inom branscher och sektorer som har en negativ påverkan på miljön kan vi minska de negativa konsekvenserna våra investeringar har på en hållbar utveckling. Negativa konsekvenser är även integrerat i vår egen hållbarhetsmodell, som använder både interna och externa datakällor, för att identifiera vilka bolag som inte hanterar hållbarhetsrelaterade risker.

Omställning

Utvecklingen och omställningen i många fossiltunga industrier har gått långsamt på senare år, och här behövs en förändring. Vi tror på att investera i företag med tydliga mål och omställningsstrategier som visar att de är på rätt väg. Genom att göra det kan vi främja en snabbare utveckling i branscher som vårt samhälle är beroende av men som just nu har en negativ miljöpåverkan.

Företagens möjlighet att väsentligt minska koldioxidutsläppen och därigenom begränsa klimatförändringarna, har generellt sett uteblivit på grund av bristen av investeringar i förnybara energikällor. Omställningen är både nödvändig och möjlig, men den kräver samtidigt en global mobilisering av ekonomiska resurser. Det kommer behövas både neddragningar och investeringar samt fler gröna lösningar i befintliga fossiltunga sektorer.

Vi som investerare måste vara medvetna om de risker och möjligheter som är förknippade med denna omställning. Många fossiltunga sektorer håller på att ställa om och vidtar strategiska och finansiella åtgärder. SEB Investment Management arbetar med att identifiera vilka företag som kan anses investeringsbara baserat på vår fundamentala bedömning av omställning. Varje enskilt bolags vilja att omvandla sin affärsmodell utvärderas från ett strategiskt perspektiv, förutsättningar för att lyckats och sist men inte minst vidtagna åtgärder.

Aktivt ägarskap

Varje år genomför vi hundratals dialoger med bolagen vi investerar i, med syftet att påverka dem i en mer hållbar riktning. Vi tar också tillvara våra andelsägares gemensamma intressen genom att rösta på bolagsstämmor och delta i valberedningar.

Integrering

Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att identifiera och söka exponering mot viktiga hållbarhetsteman och fokus ligger på att exempelvis investera i bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan.

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.