Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Så utövar vi vårt aktiva ägarskap

Som en av Nordens största kapitalförvaltare är det vårt ansvar att agera långsiktigt och som aktiva ägare. Vi är övertygade om att företag som arbetar med att hantera miljö, affärsetik och socialt ansvarstagande kommer att vara mer framgångsrika på kort och lång sikt.

En central del av vårt hållbarhetsarbete är aktivt ägarskap. Syftet med vårt aktiva ägande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och påverka företagen i deras hållbarhetsarbete och få till stånd förändring.

I svenska bolag där vi ofta är bland de största ägarna har vi direkta dialoger med företagens ledningar och styrelser. Dialoger om förbättringsområden hos företagen kan exempelvis handla om ledningssystem, risker och möjligheter kopplat till miljö, sociala aspekter och affärsetik. Vi har fokus på ersättningsprogram och mångfald i styrelser, med kvinnors representation som ett exempel.

Oavsett investering, bransch och vidden av utmaning tar vi fasta på företagets övergripande strategi och riskhantering och förväntar oss en öppen och transparent kommunikation. Vi definierar dem sju olika teman för engagemang – beroende på relevans och betydelse i varje enskilt fall.

Våra kunder vägleder oss i arbetet med att definiera fokusområden och ge oss värdefull återkoppling på framtida teman för engagemang. Dessutom är de globala målen av yttersta vikt när vi formulerar långsiktiga prioriteringar och mål. Vår uppfattning är att företagens långsiktiga framgångar är tätt sammankopplade med de globala målen som skapar de ekonomiska och sociala förutsättningar som krävs för att företag ska kunna utvecklas på bästa möjliga vis. I tabellen nedan följer våra prioriterade teman. Dessa områden är av stor betydelse för att vi ska kunna identifiera risker, möjligheter och viktiga och relevanta frågor för dialogen med våra bolag och med andra investerare.

Teman för engagemang

Miljö

1. Klimatförändring

 • Omställningsplan för nettonollutsläpp
 • Vetenskapligt baserade mål

2. Biologisk mångfald

 • Skogsbruk
 • Jordbruk
 • Allmännytta

3. Vatten

 • Strategi och riskhantering
 • Lokal miljöpåverkan

Socialt ansvar

4. Hållbara samhällen

 • Rättvis omställning
 • Mångfald och utbildning

5. Hantering av leverantörskedjan

 • Miljö
 • Mänskliga rättigheter och arbetssätt
 • Antikorruption

Styrning

6. Ersättning till ledande befattningshavare

 • Hållbara incitament
 • Upplysningar och transparens

7. Effektiviteten i styrelsen

 • Sammansättning
 • Kompetens
 • Kultur och dynamik

Dialog med bolag utanför Norden

Genom att samarbeta med andra investerare kan vi med ett stort samlat kapital generera större genomslag i våra dialoger med bolag utanför Norden. Vi samarbetar med flera olika aktörer om dialoger med bolag inom flera hållbarhetsområden, ofta med direkt koppling till de globala hållbarhetsmålen. Vi engagerar oss också i tematiska samarbeten för att driva frågor som är viktiga för våra kunder. På internationell nivå samarbetar vi, tillsammans med andra investerare, med EOS at Federated Hermes som är en av världens ledande aktörer inom bolagsdialoger och för kontinuerliga dialoger direkt med bolagsledningar och styrelser. Genom samarbetet med andra förvaltare under EOS at Federated Hermes ledning har vi förutsättning att bli ännu mer framgångsrika i ägardialogerna med utländska bolag, där vi normalt sett har en mindre ägarandel. 

Under året höll EOS at Federated Hermes dialoger med 721 företag om mer än 2 800 frågor.  De flesta dialogerna leds av EOS at Federated Hermes, men SEB Investment Managements medarbetare är i vissa fall direkt involverade i dialogen. Cirka 1 670 av de frågor som diskuterades var direkt kopplade till minst ett av målen för hållbar utveckling. 

Dialogerna rörde bolagsstyrning (37 %), miljöfrågor (26 %), socialt ansvar (24 %) samt strategi, risk och kommunikation (13 %). Samtliga dialoger målsätts, följs upp och dokumenteras. 

EOS förde dialog med 721 företag 2022

Tidsperspektivet för våra dialoger

Tidsperspektivet för våra dialoger varierar beroende på vilka frågor som diskuteras, branschen och företaget. SEB IM strävar efter att slutföra dialogerna under överskådlig framtid, men är samtidigt medveten om beroenden, ägarfrågor och lokala förhållanden. Vi strävar efter att slutföra företagsdialoger inom 24 månader, även om det inte är ovanligt att företagsdialoger tar längre tid.

Ägardialoger med IIGCC, PRI och CDP

Ett annat exempel på hur vi samarbetar för att påverka företag utanför Norden är vårt arbete med Investors Group on Climate Change (IIGCC), Principles for Responsible Investments (PRI) och CDP. Genom att samarbeta med andra investerare i dessa sammanhang representerar vi tillsammans en stor mängd förvaltade tillgångar, vilket ger oss större kraft att föra saker framåt. 

Arbete i valberedningar och med bolagsstämmor

Ägarstyrning sker bland annat genom att vi deltar i valberedningar i de företag där vi är stora ägare. Vi deltar också på bolagsstämmor och utövar där fondernas rösträtt. Vår ambition är att delta på bolagsstämmor där vi är stora ägare samt i de fall förvaltningen har ett stort intresse av företaget.

Vår uppfattning är att företag som arbetar aktivt med att hantera miljömässiga, sociala och affärsetiska effekter av sin verksamhet har större möjlighet att bli framgångsrika. Ett tydligt fokus på hållbarhet gynnar därför bolagens långsiktiga utveckling och avkastning. SEB Investment Managements Principer för aktieägarengagemang samt Hållbarhetspolicy verkar som ramverk för hur ägarfrågor hanteras och beskriver de krav vi ställer på företag som vi investerar i.

Ägarstyrning omfattar bland annat frågor som rör kompensation till företagsledningar, incitamentsprogram, kapitalstruktur och hållbarhet. I valberedningsarbetet lägger vi särskild vikt vid att säkerställa rätt kompetens och mångfald i styrelsen. Att nå en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser har länge varit i fokus. I de styrelser som tillsattes vid 2022 års stämmor och där SEB Investment Management deltagit i valberedningen var andelen kvinnor 41 procent. Det är högre än genomsnittet på Stockholmsbörsen som ligger på 36 procent. Men den långsamma ökningstakten av andel kvinnor i styrelser gör att detta är ett fortsatt viktigt fokusområde för oss.

SEB Investment Management verkar samtidigt för en bred förankring av den svenska koden för bolagsstyrning och samarbetar med andra institutioner för att nå brett stöd för våra frågor.

Vår ägarrapport (eng: Active Ownership Report) innehåller en redogörelse för vårt aktieägarengagemang och vår röstningsportal (VDS Dashboard (issgovernance.com)) innehåller en redogörelse för vårt röstningsbeteende.

Integrering

Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att identifiera och söka exponering mot viktiga hållbarhetsteman och fokus ligger på att exempelvis investera i bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan.

Exkludering

Inom förvaltningen utesluter vi investeringar i bolag som är verksamma i branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha negativa konsekvenser och/eller stora utmaningar inom hållbarhet.

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.