Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fondernas kostnader

Våra fonders totala kostnad består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader, och, om fonden tillämpar en rörlig avgiftsmodell, resultatrelaterade avgifter.

Kostnaderna för fonderna presenteras i två former: förväntad kostnad och faktisk kostnad.

Förväntad kostnad presenteras i samband med att kunden lägger en order i fonden.

Faktisk kostnad presenteras i samband med kundens årliga kostnadsredovisning.

De förväntade kostnaderna kan skilja sig från de faktiska kostnaderna. Kostnaderna är uttryckta som procentandel av investeringen per år.

Den årliga kostnadsredovisningen är heltäckande och inkluderar kostnader från underliggande fonder. Vid kostnadsredovisning för fond-i-fonder adderas kostnader för underliggande fonder i slutberäkningen.

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader inkluderar kostnader för fondbolagets förvaltning, administration och marknadsföring – och övertrasseringskostnader. För våra Luxemburgregistrerade fonder inkluderas utöver detta lokal registreringsskatt, revisionsavgift och depårelaterade transaktionsavgifter.

För fond-i-fonder adderas också insättnings- och uttagsavgifter liksom förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader för underliggande fonder. Om fonden investerar i andra SEB-fonder kompenseras fonden för den fasta förvaltningsavgiften i den underliggande SEB-fonden.

Förväntad förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader redovisas i förköpsinformation för fonden – exempelvis i faktablad och vid orderläggning. Det är ett standardiserat mått som går att jämföra med andra fonder.

Faktisk förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader för det föregående året presenteras i samband med kundens årsbesked.

Förväntad kostnad: Förväntade förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader baseras på 12 månaders rullande historik. Om kostnaderna de senaste 12 månaderna inte är rättvisande för fonden, exempelvis på grund av att förvaltningsarvodet har ändrats, så kan mer relevant information användas i beräkningen av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader.

Faktisk kostnad: Faktiska förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader för det föregångna året baseras på de ovan nämnda kostnadsuttag som gjorts i fonden under året.

Transaktionskostnader

Transaktionskostnaden beskriver vilka kostnader fonden har för handel i värdepapper och är ingen kostnad som tillfaller fondbolaget. Den är beroende av vilka typer av värdepapper som fonden handlar, samt hur ofta fonden gör affärer (fondens omsättning) – vilket också gör att transaktionskostnader generellt varierar mer än förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader.

I transaktionskostnaden inkluderas courtaget för affärerna som fonden gjort. Dessutom inkluderas en del som avser hur fonden påverkats av skillnaden mellan det pris som marknadens köpare och säljare ställer. Denna del kallas för implicit kostnad medan courtage benämns som explicit kostnad. En stor skillnad i köp- och säljpris är ofta förknippat med att det finns en större osäkerhet i vad som är ett rättvist pris för instrumentet. Till exempel redovisar ofta aktiefonder med inriktning på utvecklingsmarknader en högre transaktionskostnad än exempelvis aktiefonder med inriktning på den svenska marknaden. Vissa fonder som handlar i instrument där denna osäkerhet är låg kan ändå redovisa en hög transaktionskostnad på grund av att fonden har en högre omsättning. 

Om fonden investerar i andra fonder påverkas den också av de underliggande fondernas rapporterade transaktionskostnader.

Den förväntade transaktionskostnaden för fonden redovisas i samband med orderläggning och är inkluderad i fondernas faktablad eller produktblad.

Den faktiska transaktionskostnaden för det föregående året presenteras i samband med kundens årsbesked.

I fondens årsberättelse redovisas två transaktionskostnadsmått – transaktionskostnader i kronor och transaktionskostnader som andel av omsättningen – men dessa mått inkluderar bara courtage.

Förväntad kostnad: Den förväntade transaktionskostnaden baseras på alla affärer de senaste tre åren. Varje affär har en explicit och en implicit kostnad som ställs i relation till fondens storlek vid tillfället för affären och med dessa beräknas ett årligt genomsnitt för fonden. Om den treåriga historiken inte är rättvisande, exempelvis på grund av att fonden har ändrat strategi eller om fonden har handlat avsevärt mer än normalt under den tiden, kan en mer relevant period användas. För underliggande fonder adderas deras senast rapporterade förväntade transaktionskostnader.

Faktisk kostnad: Den faktiska transaktionskostnaden för det föregångna året baseras på alla transaktioner som gjorts i fonden under året och dess explicita och implicita kostnader. För underliggande fonder adderas deras inrapporterade förväntade kostnader under senaste året.

Resultatrelaterad avgift

Förväntad resultatbaserad avgift redovisas i samband med orderläggning.

Faktisk resultatbaserade avgift redovisas i kundernas årsbesked och i fondernas faktablad.

Förväntad kostnad: Den förväntade resultatbaserade avgiften baseras på de senaste fem årens resultatbaserade avgifter i fonden. Om historiken inte skulle vara rättvisande på grund av att avgiftsmodellen ändrats kan en mer relevant period användas – eller så görs en uppskattning med hjälp av fondens avkastningsmål och modell – fram till dess att relevant historik finns tillgänglig.

Den förväntade resultatbaserade avgiften kan skilja sig markant mot det faktiska uttaget i framtiden då den baseras på fondens historiska utveckling. De pengar som investeras i fonden kan därför belastas av både högre och lägre resultatbaserade avgifter än den förväntade.

Faktisk kostnad: Den faktiska resultatbaserade avgiften baseras på det senaste årets prestationsbaserade avgifter i den aktuella fonden.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.