Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Våra ränteteam

Våra förvaltare har lång erfarenhet och djup kompetens inom sina respektive områden och vi jobbar med såväl fonder som diskretionära mandat.

Ränteförvaltningen bedrivs både från Sverige, Danmark och Finland med olika fokusområden.

Svenska ränteteamet

I Sverige förvaltas huvuddelen av Investment Managements ränteportföljer. Förvaltningen sträcker sig från traditionella penningmarknads-, obligations- och kreditmandat med fokus på Norden liksom globala kreditmandat inom både Investment Grade och High Yield.

Teamet är ett av de större ränteförvaltningsteam i Sverige, med lång erfarenhet inom en stor del av räntemarknadens olika tillgångsslag. Vi arbetar med de globala räntemarknaderna med primärt fokus på Sverige och Norden.

Teamet förvaltar närmare 230 Mdr SEK i olika fonder och mandat.

Investeringsprocess

Övergripande i investeringsprocessen är en strukturerad fundamental process med fokus på makroanalys och centralbanker. Marknadssynen i kombination med ett omfattande kvantitativt stöd är grundläggande för vår bedömning av de risker och möjligheter som finns inom räntemarknadens olika tillgångsslag.

Inom kreditförvaltningen kombineras vår marknadssyn med en bottom process i valet av företagsobligationer. Värdepappersvalet görs genom en djupgående fundamental kreditanalys och strukturella överväganden med stöd av kvantitativa värderingsmodeller. Stor del av investeringsprocessen fokuserar på portföljkonstruktionen, där vår grundläggande marknads- och kreditsyn kombineras med en relativ värdeanalys för sektorer och bolag i syfte att optimera portföljerna utifrån ett risk- och avkastningsperspektiv.

Hållbarhet

Hållbarhetsaspekter är en naturligt integrerad del i vår investeringsprocess. Vår analyskapacitet ger oss förutsättningar att investera i företag med god återbetalningsförmåga och med ett ansvarsfullt hänsynstagande till miljömässiga och sociala faktorer. Ett antal av fonderna som förvaltas av teamet har också en tydlig ”impact” profil, till exempel SEB Green Bond Fund och våra mikrolånefonder.

Danska ränteteamet

Det danska ränteteamet är ett av de mest erfarna i Norden. Teamet har haft utgångspunkt i samma strategi sedan 1999, med en kontinuerlig utveckling av processerna inom riskhantering, avkastningsanalys etc.

Teamet arbetar med såväl fonder som diskretionära mandat. Stort fokus ligger på danska bostadsobligationer. Investeringsprocessen kombinerar en fundamental makrovy med en relative value approach i syfte att optimera portföljernas avkastning. Teamets researchkapacitet och kvantitativa verktygslåda för danska bostadsobligationer skapar möjligheter att från ett bottom up-perspektiv välja obligationer med attraktiv värdering och därmed skapa förutsättningar för att addera kundvärde.

Finska ränteteamet

Vårt finska ränteteam är ett av de mest erfarna i Finland. Vi tillför värde till fonder och institutionella mandat genom en investeringsprocess med en omfattande grundläggande makroekonomisk analys med ett starkt fokus på centralbankerna – med kvantitativt stöd.

Vi har ett nära samarbete med SEB:s globala ränteteam och kan därmed utnyttja deras analytiska resurser. Det finska ränteteamet förvaltar räntefonder noterade i euro och diskretionära mandat med fokus främst på norra Europa.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.