Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Våra team inom aktieförvaltning

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Vår aktieförvaltningskapacitet har en global räckvidd och investerar på de flesta marknader runt om i världen.

Vi har fem olika expertteam som förvaltar aktier åt våra kunder.

Teamet Quantitative Equities

Vårt team Quantitative Equities använder sig av sofistikerade, moderna metoder och flexibla modeller för att på ett systematiskt sätt samla in och analysera stora mängder data. En av de främsta förtjänsterna med den kvantitativa förvaltningen är just den enorma informationsmängden som analyseras på ett strukturerat vis för att i slutändan bygga väldiversifierade portföljer.

Tre kärnvärden

Vår kvantitativa förvaltning har fokus på tre kärnvärden som historiskt har visat sig vara framgångsrika. Vi strävar efter att investera i bolag som karaktäriseras av hög kvalitet, med kontrollerad risk och som vi kan köpa till en attraktiv värdering.

Investeringsprocess

I investeringsprocessen sorterar förvaltningsteamet den stora datamängden utifrån olika parametrar - exempelvis bolagsstorlek, värdering eller hållbarhetsaspekter - där de topprankade bolagen inom respektive parameter systematiskt selekteras fram. Viktiga inslag vid själva portföljsammansättningen är diversifiering och riskmedvetenhet. Samma strukturerade, objektiva och systematiska process används för alla fonder som teamet förvaltar, men specifika urvalskriterier anpassas till de lokala marknadernas förutsättningar.

Vår investeringsprocess baserar sig på väletablerad finansiell teori och understöds av statistisk och ekonomisk analys, fundamental bolagsanalys och ekonomisk forskning. Ledord i vårt arbete är noggrannhet och systematik i varje steg i investeringsprocessen.

Sverige/Norden-teamet

Aktieteamet inom Sverige/Norden förvaltar breda nordiska aktiefonder samt regionbaserade fonder, och täcker hela skalan av företag från mycket små bolag till stora multinationella företag.

Vi investerar i kvalitetsbolag med bärkraftiga affärsmodeller och goda tillväxtmöjligheter. Investeringsprocessen bygger på ingående kunskap om företagen, baserat på noggrann efterforskning och regelbunden samverkan med företagen. Resultatet är fonder med så kallad bottom up-konstruktion, som består av de aktier som vi har mest förtroende för och vill behålla på lång sikt.

Östeuropateamet

Vårt östeuropateam fokuserar på att skapa överavkastning på de östeuropeiska aktiemarknaderna med en strukturerad urvalsprocess med diskretionära inslag där värderingsdrivna principer för investeringar är tongivande.

De produkter som teamet förvaltar erbjuder flera sätt att få exponering till teman och marknader i Östeuropa. Vår investeringsprocess är baserad på erkänd finansiell teori samt tar det bästa av modern teknologi och en fundamental ansats till aktier.

Europeiska småbolagsteamet

Det europeiska småbolagsteamet använder sig av en fundamental bottom up-strategi för att hitta bolag med såväl kvalitet som attraktiv värdering, vilket ofta kan kopplas till omstruktureringar eller andra signifikanta förändringar. Utifrån omfattande riskkontroller investerar vi i bolag som är attraktivt prissatta i förhållande till vår bedömning av värdet. Detta ger en objektiv, faktabaserad och disciplinerad allokeringsstrategi, baserad på en systematisk process.

Investeringsprocessen bygger på kontinuerliga utvärderingar av den europeiska småbolagsmarknaden i kombination med fundamental analys. Vi tror att en strategi med aktiva aktieval är bäst lämpad för att tillföra värde i småbolagssegmentet, då detta segment tenderar att vara mest dynamiskt och anpassningsbart med förutsättningar att ge ökade vinster.

Indexteamet

Indexteamet erbjuder indexfonder och skräddarsydda lösningar med exponering mot olika regioner och marknader. Målet är att skapa avkastning i linje med ett önskat jämförelseindex. Detta görs på ett effektivt och transparent sätt genom antingen full replikering eller genom optimering.

Fonderna förvaltas med hjälp av kvantitativa modeller som ser till att både risk och avkastning ligger i linje med önskat jämförelseindex. Investeringarna görs på ett noggrant och systematiskt sätt för att alltid eftersträva så låg relativ risk som möjligt med hänsyn taget till eventuella transaktionskostnader. ESG är en viktig och naturlig del i vår förvaltning då våra jämförelseindex speglar SEBs syn på ansvarsfulla investeringar.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.