Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Teknologifond – Lux (SEB Fund 3 – SEB Technology Fund): Ny placeringsinriktning och nytt namn

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Observera att den sverigeregistrerade fonden SEB Teknologifond inte berörs av förändringarna utan enbart den luxemburgregistrerade fonden med legalt namn Fund 3 – SEB Technology Fund.

Den luxemburgregistrerade SEB Teknologifond – Lux* (SEB Fund 3 – SEB Technology Fund) kommer att fokusera på bolag som möjliggör användning och/eller utveckling av artificiell intelligens (AI). För att spegla den nya inriktningen kommer fonden att byta namn till SEB Artificial Intelligence Fund**. Förändringarna träder i kraft den 29 juni 2023.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. 

Sammanfattning av förändringar:

  • Ny placeringsinriktning: Fonden har tidigare fokuserat på teknologisektorn, som exempelvis kan innefatta industrier som elektronik, datorer, flygplan och telekommunikation. Genom den nya inriktningen kommer fonden i stället att fokusera på bolag som möjliggör användning och/eller utveckling av AI.
  • Nytt namn: Fonden byter namn från SEB Teknologifond – Lux (SEB Fund 3 – SEB Technology Fund) till SEB Artificial Intelligence Fund för att spegla den nya inriktningen.
  • Högre hållbarhetsklassificering: Fonden har klassificerats som Artikel 6 i EU:s förordning SFDR vilket innebär att den inte främjat hållbara egenskaper. Efter förändringen kommer fonden att klassificeras som Artikel 8 i SFDR vilket innebär att den främjar hållbara egenskaper. Den kommer också att innehålla minst 10 % hållbara investeringar.

Om du som är kund i fonden vill lösa in ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 28 juni 2023. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

För mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN se dokumentet nedan:

Kundunderrättelse

Uppdatering av fondens prospekt

I samband med förändringarna kommer även fondens prospekt att uppdateras, nedan sammanfattas förändringarna.

  • I kapitel 4 om risker läggs en ytterligare en risk till: Risk om investeringar i små och medelstora bolag.
  • Ytterligare mindre ändringar görs, främst för att korrigera eller komplettera vissa fakta, exempelvis nedan:

- Tillägg av vissa andelsklassers startkurs
- Vissa maximala förvaltningsavgifter ändras
- Skrivelsen om inlösenavgift om 2 % för inlösen inom 6 månader tas bort
- Andra mindre ändringar

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår webbsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.

*Fondens nuvarande legala namn är Fund 3 – SEB Technology Fund
**Fondens nya legala namn är: SEB Fund 3 – SEB Artificial Intelligence Fund