Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag stänger för handel

For information in English please see the end of the page.

Fondbolaget SEB Investment Management AB har tagit beslutet att per den 28 februari 2022 stänga SEB Östeuropafond för handel och styrelsen för SEB SICAV 2 har tagit beslutet att per den 28 februari 2022 stänga SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag* för handel. Anledningen är att vi inte kan säkerställa en korrekt värdering av fondernas innehav.

SEB Östeuropafond

Affärer som lades i fonden före bryttid den 28 februari 2022 kommer att genomföras när fonden öppnar för handel igen. Affärer som lagts efter bryttid den 28 februari 2022 kommer att kancelleras.

Berörda andelsklasser och ISIN

A SE0000433203

 

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag

Affärer som lades i fonden före bryttid den 28 februari 2022 kommer att genomföras när fonden öppnar för handel igen. Affärer som lagts efter bryttid den 28 februari 2022 kommer att kancelleras.

Berörda andelsklasser och ISIN

C (EUR) LU0086828794
C (SEK) LU2321682184
C (USD) LU2321682267
IC (EUR) LU2030514413
UC (EUR) LU1822878572

 

*Fondens legala namn är SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Frågor och svar om stängning av fondhandel


Varför stänger ni fonderna för handel?
Handelsstoppet är infört för att skydda alla andelsägares intresse. I dagsläget anser vi oss inte kunna göra en korrekt värdering av en stor del av fondernas tillgångar. Att ha fonderna öppna för handel skulle kunna missgynna både nya och befintliga andelsägare.

Hur påverkar stängningen fonderna mig som kund eller fondandelsägare?
Du kommer under den period som fonden är stängd inte att kunna köpa eller sälja fondandelar. Om du har lagt en order fram till att beslut fattades om att stänga fonderna för handel kommer ordern att hanteras när fonderna öppnar igen.

Hur påverkar stängningen av fonderna mig som sparar i fondförsäkring hos SEB?
Stängningen av fonderna innebär att fondbyten inte kan utföras. Redan lagda order inom fondförsäkring kan inte återkallas. Stängningen kan även påverka återköp och flytt av försäkring samt vissa utbetalningar.

Varför kan ni inte betala ut min andel direkt?
Vi behöver säkerställa alla fondandelsägares intressen. Likabehandlingsprincipen gör att vi hanterar säljuppdrag när vi kan värdera tillgångarna på ett korrekt sätt.

När kommer det att gå att handla i fonderna igen?
Vi kommer att öppna fonderna för handel igen så fort vi kan säkerställa korrekta värderingar av fonderna. Tyvärr kan vi i dagsläget inte säga hur länge fonderna kommer att vara stängda, men beslutet kommer att utvärderas löpande.

Hur får jag veta när det går att handla fonderna igen?
Vi kommer att publicera information om detta.

Var kan jag få mer information?
Se gärna vår tidigare artikel om fondstängningar här: Fondhandel i turbulenta marknader

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.

In English

SEB Östeuropafond and SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund closes for trading

The management company SEB Investment Management AB has decided, on 28 February 2022, to close SEB Östeuropafond for trading and the board of directors of SEB SICAV 2 has decided, on 28 February 2022, to close SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund for trading. The reason is that we cannot ensure a correct valuation of the holdings of the funds.

 

SEB Östeuropafond

Transactions placed in the fund before the cut-off time on 28 February 2022 will be executed when the fund opens for trading again. Transactions placed after the cut-off time on 28 February 2022 will be cancelled.

Affected share class and ISIN

A SE0000433203

 

SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Transactions placed in the fund before the cut-off time on 28 February 2022 will be executed when the fund opens for trading again. Transactions placed after the cut-off time on 28 February 2022 will be cancelled.


Affected share classes and ISIN

C (EUR) LU0086828794
C (SEK) LU2321682184
C (USD) LU2321682267
IC (EUR) LU2030514413
UC (EUR) LU1822878572

 

Questions and answers about the closure of the fund's trading


Why are you closing the fund for trading?
The fund has been closed for trading to protect the interests of all unit holders. At present, we cannot make a correct valuation of a large part of the fund's assets. To keep the fund open for trading could be at a disadvantage to both new and existing unit holders.

How does the closure of the fund affect me as a customer or unit holder?
During the period when the fund is closed for trading, you will not be able to buy or sell fund units. Orders placed before the decision to close the fund for trading, will be handled when the fund reopens for trading.

How does the closure of the funds affect my savings in a unit linked insurance in SEB?
The closure of the funds means that fund switches cannot be executed. Already placed orders in a unit linked insurance, cannot be withdrawn. The closure may also affect repurchases and relocation of insurance as well as certain payments.

Why are you not able to pay out my share directly?
We need to consider the interests of all fund unit holders. The principle of equal treatment means that we handle redemptions when we can value the assets in a correct way.

When will it be possible to trade in the fund again?
We will reopen the fund for trading as soon we can ensure a correct valuation of the fund. Unfortunately, we are unable to say how long the fund will be suspended for, but the decision will be reviewed on an ongoing basis.

How do I find out when it is possible to trade the fund again?
We will publish information about this.

 

Past performance does not guarantee future performance. The value of investment funds and other financial instruments may rise as well as fall and there is no guarantee you will recover your original investment. The fund is classified as a higher risk fund and may, due to its composition and management methods, fall or rise sharply in value. Key investor information documents and prospectuses are available on www.sebgroup.lu/funds.