Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag öppnar för försäljning

For information in English please see the end of the page.

Den 28 mars 2022 blir det åter möjligt att sälja fondandelar i SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag*. Fonderna har varit stängda för handel sedan den 28 februari 2022 och kommer även fortsättningsvis att vara stängda för köp.

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag har sedan den 28 februari 2022 varit stängda för handel. Anledningen är att det inte var möjligt att göra en tillförlitlig värdering av de ryska innehaven i fonderna, som vid stängningstidpunkten utgjorde 35–40 % av respektive fonds värde.

Trots att den ryska börsen nu har öppnat, är vår bedömning att värdet av de ryska innehaven är nära noll, eftersom det inte är tillåtet för utländska investerare att handla på marknaden och vi därför inte kan sälja dessa innehav. Fondernas underliggande tillgångar värderas dagligen och vid ändrade marknadsförhållanden kan värdet på de ryska innehaven komma att ändras. Vi avser att så snart det är möjligt sälja samtliga ryska innehav i de två fonderna. Detta kommer att göras på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt för att skydda fondandelsägarnas intressen.

Vi vill nu ge fondandelsägarna möjlighet att sälja fondandelar. Det aktuella marknadsläget innebär dock att det finns risk för att både nya och befintliga andelsägare skulle missgynnas av att fonderna öppnas för köp och vi har därför valt att för närvarande endast öppna fonderna för försäljning.

Order lagda före stängning den 28 februari 2022 och som fortfarande inte genomförts kommer att annulleras. Detta innebär att kunder som önskar sälja andelar behöver inkomma med en ny säljorder när fonderna åter öppnar för försäljning den 28 mars 2022.

För att möjliggöra att SEB Östeuropafond hålls stängd för köp har fondbestämmelserna uppdaterats. Uppdateringen av fondbestämmelserna är godkänd av Finansinspektionen och började gälla den 25 mars 2022. Förändringarna framgår av informationen nedan. SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag kan hållas stängd för köp utan motsvarande förändringar av fondbestämmelserna.

Sedan fondernas stängning den 28 februari 2022 har ingen förvaltningsavgift tagits ut i de två fonderna. Från och med den 28 mars 2022, när fonderna öppnar för försäljning, kommer förvaltningsavgift åter att tas ut.

För mer information kring SEB Östeuropafond se:

Kundunderrättelse SEB Östeuropafond

*Fondens legala namn är SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation finns tillgänglig på Fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringen träder ikraft.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonderna har klassificerats som fonder med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.

 

In English

SEB Östeuropafond and SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund open for redemptions

On 28 March 2022, it will again be possible to redeem shares in SEB Östeuropafond and SEB SICAV 2 - Eastern Europe Small and Mid Cap Fund. The funds have been closed for trading since 28 February 2022 and will continue to be closed for subscriptions.

SEB Östeuropafond and SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund have, since 28 February 2022, been closed for trading. The reason is that it was not possible to make a reliable valuation of the Russian holdings in the funds, which at the time of closing amounted to 35-40% of each fund’s value.

Despite the fact that the Russian market has now opened, our assessment is that the value of the Russian holdings is close to zero, as it is not permitted for foreign investors to trade on the market. Therefore, we are currently unable to sell the funds’ Russian holdings. The funds’ underlying assets are valued daily, and in the event of changed market conditions, the value of the Russian holdings may change. We intend to sell these holdings in the two funds as soon as possible. This will be done in a responsible and controlled manner to protect the interests of shareholders.

We now want to give shareholders the possibility to redeem shares. However, the current market situation means that there is a risk that both new and existing shareholders would be disadvantaged by the funds being opened for subscription. Therefore, for now, we have chosen to only open the funds for redemption.

Orders placed prior to closing on 28 February 2022, and that still have not been carried out, will be cancelled. This means that customers who wish to redeem shares need to submit an order when the fund reopens for trading 28 March 2022. 

To enable SEB Östeuropafond to be kept closed for subscriptions, the fund rules have been updated. The update of the fund rules has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and came into effect the 25 March 2022. The SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund can be kept closed for subscriptions without changes to the prospectus.

Since the closure of the funds on 28 February 2022, no management fee has been charged in the two funds. From 28 March 2022, when the funds open for sale, the management fee will be reinstated.

For more information about SEB Östeuropafond see:

Customer Information

Updated information for the funds is available on seb.se/fonder or on request from our registered offices. 

Past performance does not guarantee future performance. The value of investment funds and other financial instruments may rise as well as fall and there is no guarantee you will recover your original investment. The fund is classified as a higher risk fund and may, due to its composition and management methods, fall or rise sharply in value. Key investor information documents and prospectuses are available on www.seb.se/fonder.