Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Nordic Equity Fund: Nytt hållbart investeringsmål och nytt namn

SEB Nordic Equity Fund* kommer att få ett hållbarhetsinriktat investeringsmål och att sträva efter positiv miljömässig och social påverkan. För att spegla den nya inriktningen byter fonden namn till SEB Nordic Future Opportunity Fund. Förändringarna träder i kraft den 7 september 2022.

Förändringarna ligger i linje med SEB Investment Managements ambition att leverera hållbara fonder och möta en ökad efterfrågan på produkter med tydlig hållbarhetsprofil.

Fonden kommer att fokusera på specifika teman som ska bidra till dess hållbara investeringsmål och ligger i linje med Parisavtalet, FN:s hållbarhetsmål, EU:s taxonomi för hållbara investeringar och/eller EU:s gröna giv. Dessa teman inkluderar, men är inte begränsade till, energiomställning, resurseffektivitet och cirkularitet, hållbar infrastruktur och hållbara samhällen.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 6 september 2022. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Sammanfattning av fondförändringar

  • Nytt investeringsmål: Att bidra till en positiv miljömässig och social påverkan, vilket innebär att fonden kommer att bli en så kallad mörkgrön fond och följa Artikel 9 i EU:s förordning SFDR.
  • Nytt namn: Fonden byter namn till SEB Nordic Future Opportunity Fund** för att spegla det nya investeringsmålet.
  • Tillämpning av jämförelseindex: Jämförelseindexet kommer framgent att användas både för att utvärdera utvecklingen och för beräkning av prestationsbaserad avgift.
  • Ny avgiftsmodell: Förvaltningsavgiften sänks för befintliga andelsklasser och tillägg görs av prestationsbaserad avgift på max 15 % av avkastningen över VINX Benchmark Cap Net Return Index.
  • Lansering av två nya andelsklasser: (D) SEK och (ID) SEK

För mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN se dokumentet nedan:

Kundunderrättelse

Produktdokumentation
Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder ikraft.

*Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Nordic Equity Fund

** Fondens legala namn blir SEB Fund 1 – SEB Nordic Future Opportunity Fund

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.