Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Industrial Opportunities: Hållbart investeringsmål och nytt namn

SEB Industrial Opportunities kommer att få ett hållbarhetsinriktat investeringsmål och därmed klassificeras som en så kallad mörkgrön fond. Fonden kommer som tidigare att investera i bolag med en aktiv, engagerad ägare som vill bidra till bolagens värdeutveckling genom sitt engagemang. Nytt är att bolagen som investeras i dessutom ska hålla sig till fondens hållbarhetsmål och sträva efter att uppnå en positiv miljömässig och/eller social påverkan. För att spegla den nya inriktningen kommer fonden att byta namn till SEB Active Owners Impact Fund. Förändringarna träder ikraft den 17 januari 2022.

Förändringarna ligger i linje med SEB Investment Managements ambition att leverera hållbara fonder och är drivet av en ökad efterfrågan på produkter med tydlig hållbarhetsprofil.

Fonden fortsätter att investera främst i aktier utgivna av börsnoterade bolag oavsett sektor och region. Fortsatt kommer också strategin vara att investera i företag med aktiva och engagerade ägare och fondens investeringsprocess kommer även fortsättningsvis att bygga på fundamental analys. Förvaltningsavgifterna förblir desamma.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna träder ikraft måste detta göras före bryttiden den 30 november 2021. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.


Sammanfattning av förändringar

  • Nytt namn: SEB Active Owners Impact Fund
  • Nytt investeringsmål: Att skapa långsiktig värdetillväxt och samtidigt bidra till en positiv miljömässig och social påverkan.
  • Ändrad förvaltningsmodell: Fondförvaltaren kommer som tidigare att använda fundamental analys för att identifiera investeringsmöjligheter och fokusera på bolag som har en aktiv och engagerad ägare och som på operativ och/eller strategisk nivå försöker bidra till bolagens värdeutveckling. Den nya inriktningen kommer dock innebära att bolagen också ska bidra till positiv miljömässig och/eller social påverkan. Fonden kommer huvudsakligen att investera i bolag med aktiva och engagerade ägare men fondförvaltaren kommer också ha möjlighet att investera upp till 20 % av fondens totala tillgångar i bolag som försöker bidra till en positiv miljömässig och/eller social påverkan men inte nödvändigtvis har en aktiv och engagerad ägare.
  • Högre nivå av hållbarhet: Fondförvaltaren letar efter investeringsmöjligheter som syftar till att bidra till fondens hållbarhetsmål som är att skapa en positiv miljömässig och/eller social påverkan. Bolag som faller inom denna kategori är exempelvis verksamma inom förnybar energi, främjar sjukvård eller främjar innovation för resurseffektivitet.
  • Köp- och säljorder: Fonden övergår från kvartalshandel till månadshandel. Kunder måste fortfarande lämna in sin köp- eller säljorder senast den sista bankdagen i månaden för att ordern ska kunna behandlas från och med den sista bankdagen i månaden som följer.
  • Redovisningsprincip: Information kring fondens redovisningsprincip för värdering av tillgångar har lagts till i fondens prospekt.

Se mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN i dokumentet nedan:

Kundunderrättelse

Produktdokumentation
Produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder ikraft.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.