Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Globalfond: Ny förvaltning, nytt namn och nytt jämförelseindex

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

SEB Globalfond* kommer att genomgå ett antal förändringar innebärande ny förvaltning, nytt namn och nytt jämförelseindex. Förändringarna träder i kraft den 2 januari 2024.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande påverkas, men du bör känna till förändringarna.  

Vi på SEB Investment Management har etablerat ett nytt globalt fundamentalt aktieteam för att ta över förvaltningen av fonden. Bytet från kvantitativ till fundamental förvaltning gör att vi breddar vårt utbud av globala aktiefonder som tidigare alla byggt på kvantitativ förvaltning till att nu även inkludera fundamentalt förvaltade fonder. 

Sammanfattning av förändringar

  • Nytt förvaltarteam: Fonden som för närvarande förvaltas av vårt team för kvantitativ aktieförvaltning byter förvaltarteam till teamet för fundamental global aktieförvaltning.
  • Ny placeringsinriktning: Investeringsbesluten kommer efter förändringen att baseras på ingående (fundamental) analys med fokus på att hitta rimligt värderade bolag med kvalitetsaspekter såsom en stark marknadsposition, goda finanser, ett tydligt hållbarhetsarbete och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt. Fonden kommer att ha en väsentligt mer fokuserad portfölj än tidigare, det vill säga innehålla färre antal bolag. Dessutom kommer fonden att få möjlighet att investera maximalt 5 procent av sina medel i kinesiska så kallade A-aktier.
  • Nytt namn: För att spegla den nya förvaltningen kommer fonden att byta namn till SEB Global Focus Fund**.
  • Nytt jämförelseindex: Det nuvarande jämförelseindexet är MSCI World Net Return Index, som följer aktier från utvecklade länder. Det nya jämförelseindexet kommer att vara MSCI ALL Country World Net Return Index, som följer aktier från både utvecklade länder och tillväxtländer.
  • Ny handelscykel: Kursen (NAV) för order som läggs före bryttiden på en bankdag kommer att baseras på kursen för slutet av den bankdagen och sedan beräknas följande bankdag. Tiden för bokföring av order kommer därmed att gå från två dagar till en dag. Detta kommer att linjera fondens handelscykel till de flesta andra fonder vi förvaltar.

Om du som är kund i fonden vill lösa in ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 29 december 2023. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

För mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN se dokumentet nedan: 

Kundunderrättelse

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlista och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.
 

* Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Global Fund
** Fondens legala namn blir SEB Fund 1 – SEB Global Focus Fund