Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB FRN Fond Hållbar – ny räntefond som placerar i FRN-obligationer

Utbudet av SEB-fonder har utökats med en ny aktivt förvaltad räntefond – SEB FRN Fond Hållbar. Fonden har hållbarhetskrav och fokuserar på nordiska räntepapper och penningmarknadsinstrument.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.seb.se/fonder.

Fonden placerar minst 75 procent av dess värde i Floating Rate Notes (FRN). Floating Rate Note är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa intervall under instrumentets löptid. Av fondens medel ska minst 80 procent vara placerade i nordiska bolag. Resterande medel får placeras i övriga Europa. Placeringar i andra valutor än SEK valutasäkras till SEK. Fondens jämförelseindex är NOMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index.

Totalt får fonden placera högst 60 procent av dess värde i räntebärande värdepapper som saknar kreditrating. Räntebärande värdepapper med lägre kreditvärdighet (high yield/(non-investment grade) får uppgå till högst 20 procent av fondens värde. Fonden har kategoriserats i riskklass 1 enligt den EU-gemensamma sjugradiga riskskalan där 1 anger lägst risk och 7 högst risk, riskkategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fonden förvaltas av kreditteamet på SEB Investment Management AB och ansvariga förvaltare är Martin Edemalm och Örjan Pettersson.

I samband med fondstarten lanserades ett flertal andelsklasser, både utdelande och icke utdelande, och några av andelsklasserna har utöver fast en förvaltningsavgift även en prestationsbaserad avgift.