Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Dynamisk Aktiefond får nytt handelsschema och förändringar görs i fondbestämmelserna

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

SEB Dynamisk Aktiefond får nytt handelsschema och fondbestämmelserna uppdateras. Förändringarna träder i kraft den 29 september 2023.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. 

Ändring av tidpunkten för när teckning och inlösen av fondandelar verkställs

Teckning och inlösen av fondandelar kommer att verkställas bankdagen efter den vardag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda. Information om bryttider för registrering av begäran framgår av informationsbroschyren.

Övriga förändringar i fondens fondbestämmelser

Förtydligande av fondens målsättning: Av ändringen framgår att fondens mål är att långsiktigt öka värdet av andelsägarnas investering genom att överträffa sitt jämförelseindex, under iakttagande av tillbörlig försiktighet.

Ändring av fondens allokering: Skrivningen ändras för att beskriva att fondens tillgångar till minst 90 procent ska vara exponerade mot aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Tidigare skrivning sa att minst 90 procent av fondens tillgångar ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Ändringen görs för att säkerställa att även derivatinstrument och ställda säkerheter för derivatinstrument räknas med i denna limit.

Förtydligande av förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar: Paragraferna som avser förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar uppdateras för att se till att de ligger i linje med aktuella bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår webbplats seb.se/fondlista och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.