Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sammanläggning av SEB Latinamerikafond och SEB Emerging Marketsfond den 15 mars 2021

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman fonden SEB Latinamerikafond med fonden SEB Emerging Marketsfond, vilket betyder att kunder i SEB Latinamerikafond erhåller andelar i SEB Emerging Marketsfond. Sammanläggningen genomförs den 15 mars 2021 och är godkänd av Finansinspektionen.

Skälet till att vi sammanlägger fonderna är att främja en effektiv förvaltning genom att bredda placeringsmöjligheterna inom globala tillväxtmarknader. Sammanläggningen genomförs i form av en fusion och innebär att alla tillgångar och skulder i den överlåtande fonden SEB Latinamerikafond är överförda till den mottagande fonden SEB Emerging Marketsfond när sammanläggningen är genomförd. Den innebär ingen väsentlig inverkan på SEB Emerging Marketsfonds sammansättning av tillgångar och kommer inte heller leda till att någon betydande ändring måste göras i fonden dagen innan eller efter sammanläggningen.

Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Fondernas placeringsinriktning och risk

De två fonderna liknar varandra i det avseendet att båda är aktiefonder exponerade mot tillväxtmarknader, men till skillnad från SEB Latinamerikafond, som har fokus på aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i Latinamerika, har SEB Emerging Marketsfond ett bredare investeringsunivers med fokus på globala tillväxtmarknader, så kallade Emerging Markets. Fonderna har samma risknivå enligt SRRI-skalan. I dagsläget är risknivån sex (6) på en skala från ett (1) till sju (7).

Olika handelscykler

Handelscykeln i SEB Emerging marketsfond skiljer sig från handelscykeln i SEB Latinamerikafond. Köp- och säljorder av andelar genomförs normalt två bankdagar efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, om begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15:30. Fondens andelskurs (NAV) baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden bankdagen efter den bankdag då begäran om köp eller försäljning lämnats, om begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten.

Avgifter

Sammanläggningen medför ingen förändring av den årliga förvaltningsavgiften som är 1,75 procent i båda fonderna.

Särskilda hållbarhetskriterier

SEB Emerging Marketsfond kommer vid tillfället för fusionen ha en utökad hållbarhetsnivå vilket innebär att fonden, utöver redan tidigare specifika hållbarhetskriterier, inte investerar i bolag som utvinner kol, gas eller olja.

För dig som är kund i SEB Latinamerikafond

Om du vill byta eller sälja ditt innehav i SEB Latinamerikafond innan sammanläggningen gäller följande:

  • SEB Latinamerikafond stänger för handel den 5 mars 2021 kl. 15:30. Vänligen observera att registrering av eventuell sälj- eller bytesorder via SEB AB måste ske före kl. 13:30 och via SEB Pension & Försäkring före kl. 13:00, för att en order ska vara fondbolaget tillhanda innan kl. 15:30. Görs försäljning genom annan distributör kan bryttiden vara en annan.
  • Sammanläggningen genomförs den 15 mars 2021 och från och med detta datum kan du utöva dina rättigheter som andelsägare i SEB Emerging Marketsfond.

Vi vill uppmärksamma dig på att försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter. Om du som kund behåller ditt innehav och deltar i sammanläggningen uppstår ingen skatteeffekt.

 

För dig som är kund i SEB Emerging Marketsfond

Om du vill byta eller sälja ditt innehav i SEB Emerging Marketsfond innan sammanläggningen gäller följande:

  • Fondbolagets bryttid för order är kl. 15:30 den 11 mars 2021. Vänligen observera att registrering av eventuell sälj- eller bytesorder via SEB AB måste ske före kl. 13:30 och via SEB Pension & Försäkring före kl. 13:00, för att en order ska vara fondbolaget tillhanda innan kl. 15:30. Görs försäljning genom annan distributör kan senaste tid för registrering vara en annan.
  • Sammanläggningen genomförs den 15 mars 2021.

Vi vill uppmärksamma dig på att försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter. Om du som kund behåller ditt innehav och deltar i sammanläggningen uppstår ingen skatteeffekt.

 

Mer information om sammanläggningen samt Faktablad för SEB Emerging Marketsfond finns i nedan bifogade dokument:

Brev till kunder i SEB Latinamerikafond

Kundunderrättelse till kunder i SEB Latinamerikafond

Brev till kunder i SEB Emerging Marketsfond

Kundunderrättelse till kunder i SEB Emerging Marketsfond

Faktablad SEB Emerging Marketsfond

 

Fondernas ISIN-kod

SEB Latinamerikafond: SE0000433138

SEB Emerging Marketsfond: SE0000984155

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.