Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Information om förändringar i Svenska Läkaresällskapets fond

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i Svenska Läkaresällskapets fond.

Förändringarna innebär i huvudsak att det görs ett tillägg i fondbestämmelserna som förtydligar att fonden riktar sig till Svenska Läkaresällskapet samt stiftelser, organisationer och investerare med anknytning till Svenska Läkaresällskapet. Härmed avses stiftelser som förvaltas av Svenska Läkaresällskapet, eller stiftelser, organisationer och investerare där representanter för Svenska Läkaresällskapet är medlemmar i styrelsen, eller där Svenska Läkaresällskapet har rätt att utse styrelseledamöter, eller vars medel delas ut till Svenska Läkaresällskapet, eller har inskrivet i konstituerande dokument att de har som syfte att ”främja Svenska Läkaresällskapet eller dess medlemmars intressen”.

Det klargörs också tydligare att fonden direkt eller indirekt har möjlighet att investera upp till 100 procent i aktier. Vidare tas avgiften för korttidshandel, när en fondandel innehafts kortare tid än 30 dagar, bort. Fonden har aldrig tillämpat avgift för korttidshandel.

Utöver detta har även några mindre förtydliganden gjorts i fondbestämmelserna avseende var försäljning och inlösen av fondandelar sker samt hur eventuell utdelning betalas ut. Dessutom ändras beskrivningen av hur finansiella instrument som ingår i fonden värderas.

Särskilda hållbarhetskriterier
Fonden kommer fortsättningsvis att följa särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar och uppfylla fondbolagets högsta nivå av exkluderande kriterier avseende verksamheter som väljs bort, till exempel av miljömässiga och/eller sociala skäl. Fonden har beviljats tillstånd från Finansinspektionen att under en månad från och med ikraftträdandet avvika från dessa hållbarhetskriterier för att ha tid att ställa om portföljen.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 27 augusti 2020.

Du som kund behöver inte göra något med anledning av förändringarna och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du känner till dem.

Mer information
Uppdaterad produktdokumentation såsom informationsbroschyr och faktablad finns från och med augusti på www.seb.se/fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.