Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förvaltningsteamets vägval gav framgång för SEB Global Aktiefond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

SEB Global Aktiefond förvaltas av Quantitative Equities-teamet i Stockholm som leds av Otto Francke. Teamet som består av tolv personer, arbetar efter en systematisk och datadriven investeringsprocess och driver även ett omfattande eget utvecklingsarbete av processer och modeller. Fonden investerar globalt i marknadsnoterade bolag.

Vi har träffat Otto Francke och Anna Sigurd som tillsammans är huvudansvariga förvaltare för SEB Global Aktiefond, för att få deras förklaring till fondens starka utveckling de senaste tre åren.

Utvecklingen i SEB Global Aktiefond har varit starkt mot index de senaste 3 åren, vad är förklaringen?

I januari 2021 implementerade vi en ny investeringsmodell i fonden som i korthet innebar en mer diversifierad kvantitativ modell. Det innebar att vi förändrade och breddade de underliggande signalerna i modellen som ligger till grund för vilka bolag vi väljer att investera i. Grunden i vår investeringsfilosofi är densamma och vi söker efter bolag med attraktiv/rimlig värdering, med stabila balansräkningar och som ger god avkastning på investerat kapital. Under de senaste tre åren har modellen visat sig kunna leverera god avkastning trots att de olika marknadsmiljöer vi befunnit oss i har varierat kraftigt. Under perioden av covid präglades marknaden av låga räntor och nedstängda ekonomier. Detta har följts av krigsutbrott och energikris i Europa med höga inflationstal och kraftigt stigande räntor. Under stora delar av det senaste året har marknaden präglats av kraftigt stigande aktiemarknader där AI-relaterade teknikbolag varit i fokus och drivit marknadsutvecklingen, samtidigt som stort fokus legat på centralbanker och förväntade framtida räntesänkningar.

Trots varierande marknadsmiljö har fonden, sett över hela perioden, levererat en starkare avkastning än sitt jämförelseindex under den senaste treårsperioden (15,1% bättre än index före avgifter och 7,5 % efter avgifter) vilket är en styrka och en bekräftelse på att investeringsmodellen har en god diversifiering som klarar av att hantera olika typer av marknadsmiljöer.

 

Energibolag som är involverade i fossila bränslen gynnades till en början av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Dessa bolag har SEB Investment Management sedan tidigare valt att exkludera i enlighet med vår hållbarhetspolicy. Kan ni berätta om vilka effekter det haft på fondens utveckling under 2022 - 2023?

Fonden har en fossilfri inriktning, i enlighet med SEB Investment Managements hållbarhetspolicy vilket innebär att fonden är underviktad energibolag oavsett marknadsmiljö. Detta kommer från tid till annan att påverka avkastningen i olika riktningar och under perioden 2022–2023 har det varit tydligt. I och med krigsutbrottet i februari 2022 och den energikris med skenande energipriser som blev följden under stora delar av 2022, gynnades energibolag generellt. Energisektorn var den sektor som hade starkast utveckling under 2022 vilket påverkade fondens relativa utveckling kraftigt negativt. Under 2023 har läget varit ett annat. Frånvaron av Ryssland som leverantör av gas och olja var redan verklighet och anpassningar redan gjorda. Det fanns inte längre ett underskott på energi och energipriserna sjönk vilket innebar att energibolagen inte gynnades på samma sätt som under 2022. Under 2023 har energi varit en av sektorerna med svagast utveckling och det har i stället gynnat fondens relativa utveckling.

 

Under 2023 var fonden överviktad IT-sektorn mot jämförelseindex, men underviktad "Magnificent Seven"-aktierna*, kan ni berätta om hur ni resonerat och vilken effekt det haft på fondens utveckling? 

2023 blev ett starkt börsår där fokus på AI-relaterade teknikbolag var stort och satte tonen för utvecklingen på aktiemarknaderna generellt. IT var den sektor med starkast utveckling under året och fonden som varit överviktad den sektorn har gynnats under 2023. Den starka utvecklingen har dessutom periodvis drivits av ett fåtal stora bolag som Amazon, Apple, Nvidia, Tesla med fler även kallade "Magnificent Seven". Om man däremot tittar på positionering i enskilda bolag har fonden generellt varit underviktad just den grupp av stora bolag som varit mest tongivande (Magnificent Seven). Anledningen har varit att dessa bolag sett relativt dyra ut och att det funnits alternativa bolag i samma sektor och industri som vi i förvaltningsteamet ansett vara mer attraktiva ut ur ett värderingsperspektiv. Fonden har varit överviktad ett flertal andra teknikbolag men inte just de sju stora tongivande teknikbolagen. Undervikten var som störst under inledningen av året men minskades sedan successivt under årets senare del. Även om fondens relativa avkastning påverkats negativt av undervikten i Magnificent Seven har det uppvägts av övervikter i alternativa bolag inom delvis samma sektor. Fonden har haft en överavkastning på 3,9% före avgifter 2023 och 2,1% efter avgifter. Den starka utvecklingen var driven av ett brett spektrum av bolag och inte enbart av AI-relaterade teknikbolag.


*"Magnificent Seven"-aktierna, är en grupp mega-cap teknologibolag som har drivit större delen av aktiemarknadens vinster sedan 2022. Med "Magnificent Seven" avses Nvidia, Tesla, Meta Platforms, Apple, Amazon.com, Microsoft och Alphabet.
Källa: Vad händer med "Magnificent Seven"-aktierna?, Morningstar