Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Världenfond den 27 maj 2019

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Världenfond. Förändringarna innebär att fonden får utökade hållbarhetskriterier och kommer därför även namnändras till SEB Hållbarhetsfond Världen. Dessutom ändras fondens handelscykel som förlängs med en dag. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 27 maj 2019.

Nedan finns förändringarna i SEB Världenfond beskrivna. Kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Utökning av hållbarhetskriterierna
Fondens fokus på hållbarhet förstärks med en utökning av fondens hållbarhetskriterier. Fonden har redan tidigare följt fondbolagets baskriterier för hållbarhet i sina placeringar och beaktat internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Förändringen som nu görs innebär att fonden kommer följa fondbolagets högsta nivå av hållbarhet gällande att välja bort bolag. De utökade hållbarhetskriterierna innebär att fonden följer specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom alkohol, tobak, vapen, kommersiell spelverksamhet eller pornografi. Dessutom kommer fonden inte investera i bolag som utvinner olja, kol och gas. Fondens förvaltare kommer även att jobba med inkluderingsdelarna i fondbolagets hållbarhetsstrategi, bland annat genom att välja in bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan på olika områden.

Fonden har stor förvaltad volym vilket innebär att fondbolaget har ansett att de omplaceringar som de utökade hållbarhetskriterierna leder till bör genomföras under en längre tidsperiod. Detta för att tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intressen. Fondbolagets begärde därför en övergångsperiod på sex månader för att genomföra omplaceringarna vilket också godkänts av Finansinspektionen.

Namnbyte

Fondens namn kommer att ändras från SEB Världenfond till SEB Hållbarhetsfond Världen för att bättre spegla fondens placeringsinriktning med särskild betoning på hållbarhetskriterier.

Ändring av handelscykel
Fondens handelscykel ändras så att köp- och säljorder avseende andelar normalt kommer att verkställas bankdagen efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15:30. Anledningen till ändringen av handelscykeln är att fonden samtidigt kommer börja tillämpa slutkursvärdering av fondens tillgångar. Detta innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp eller försäljning lämnats, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten. Ändringen innebär att begäran om köp, försäljning eller byte av andelar som registrerats efter bryttidpunkten 15:30 den 24 maj 2019 kommer att följa den nya handelscykeln med slutkursvärdering. Fonden håller dock stängt den 27 maj på grund av Bankholiday i USA, och nästkommande handel sker först den 28 maj. Fondbolaget arbetar löpande med att införa mer enhetliga processer gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.