Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Sverige Indexfond

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Sverige indexfond. Förändringarna innebär att fondens mål och placeringsinriktning uppdateras och fonden ändrar karaktär till att vara indexnära. Fonden kommer dessutom fortsättningsvis att följa särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. För att spegla förändringarna byter fonden namn till SEB Hållbar Sverige Indexnära. I samband med förändringarna byter fonden index. Fonden kommer även framöver att förvaltas passivt. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft den 22 oktober 2020.

Fondens andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte, men det är viktigt att känna till förändringen.

Nytt namn
Fonden byter namn från SEB Sverige Indexfond till SEB Hållbar Sverige Indexnära.

Uppdaterat mål och placeringsinriktning samt högsta nivå av exkluderingskriterier
Fonden kommer att gå från att sträva efter en avkastning som replikerar sitt jämförelseindex till att ha som målsättning att skapa värdetillväxt som så nära som möjligt efterliknar sitt jämförelseindex. Fondens avkastning kommer emellertid att avvika från jämförelseindex eftersom fonden exkluderar bolag som inte lever upp till fondbolagets högsta nivå av exkluderingskriterier baserat på fondbolagets hållbarhetspolicy. Det innebär till exempel att fondens målsättning är att helt undvika att investera i bolag som utvinner kol, gas eller olja. Utöver detta exkluderar fonden bolag som utvinner energi från fossila bränslen samt tillämpar speciella exkluderingskriterier för bolag med distribution eller service kopplade till fossila bränslen.

Byte av jämförelseindex
Fonden byter jämförelseindex från SIX Return Index till SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). Angivandet av fondens jämförelseindex flyttas också till fondens informationsbroschyr. Detta innebär att fonden kan byta jämförelseindex utan godkännande av Finansinspektionen.

Övriga förändringar i fondbestämmelserna

• Beskrivningen av hur fondens tillgångar värderas ändras och förtydligas bland annat med tillägget att Fondbolaget har rätt att ställa in värderingen av fonden om fondens tillgångar inte kan värderas till marknadsvärde.
• Förtydligande av att fonden inte är öppen för handel då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda samt att fondbolaget har rätt att senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden, om det finns särskilda skäl för åtgärden och det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse.
• Borttagande av möjligheten för fondbolaget att ta ut en avgift om en fondandel innehafts kortare tid än 30 dagar.
• Övriga förändringar är i huvudsak förtydliganden, språkliga justeringar av redaktionell karaktär samt föranledda av nya lagkrav.

Faktablad:

Andelsklass ISIN
Andelsklass A                 

SE0002593673

Andelsklass B 

SE0004867067

Andelsklass C 

SE0005568102

 

Mer information
Uppdaterad produktdokumentation som informationsbroschyr och faktablad finns från och med 22 oktober 2020 på www.seb.se/fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.