Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i fonden SEB Listed Private Equity

Vi vill informera om kommande förändringar i fonden SEB Listed Private Equity. Du som andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Om du vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna i fonden träder i kraft måste detta göras före bryttid den 14 april 2021. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning av fonden. Vi vill uppmärksamma dig på att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter.

Sammanfattning av förändringarna

  • Ändring av handelscykel den 15 april 2021: Handelscykeln kommer att ändras så att andelskursen (NAV) för köp och försäljning av andelar, för order inlagda en bankdag före bryttid, kommer att baseras på den dagens stängningskurser. Beräkningen kommer att ske nästföljande bankdag. Genom förändringen kommer fondens handelscykel att vara i linje med våra övriga fonders handelscykler.
  • Definiering av skrivningen “Companies with a private equity angle”: För att öka transparensen har vi inkluderat en skrivning i fondens prospekt som förklarar vår definition av fondens målinvesteringar.
  • Borttagen skrivning om investeringar i ETF:er: Eftersom fonden redan får investera i ETF:er ansågs det onödigt att nämna ETF:er specifikt i prospektet. Borttagandet innebär ingen förändring i investeringsstrategi eller för den befintliga portföljen.

Högre inträdesgräns för institutionella andelsklasser efter den 1 januari 2022

  • ID (EUR), LU0385672414 höjs från 100.000 euro till 1.000.000 euro.
  • ID (H-SEK), LU0920716007 höjs från 1.000.000 kronor till 10.000.000 kronor.

 

Fondens legala namn är SEB SICAV 2 – SEB Listed Private Equity. Nedan andelsklasser är berörda.

Andelsklass ISIN
UC (EUR)  LU2249630760
C (EUR)  LU0385668222
C (H-SEK)  LU0920715884
 C (H-SGD)  LU0920715967
 IC (EUR)  LU0385670988
 IC2 (EUR)  LU1246880782
 ID (EUR)  LU0385672414
 ID (H-SEK)  LU0920716007

 

Uppdaterad produktdokumentation för fonden finns tillgänglig på www.seb.se/fonder samt på våra kontor då förändringarna träder i kraft.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.