Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Korträntefond SEK den 15 januari 2019

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Korträntefond SEK. Förändringarna i fondbestämmelserna innebär bland annat att det tydliggörs att fonden inte är en penningmarknadsfond i den mening som avses i en ny förordning om penningmarknadsfonder. Vidare ges möjligheten att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden.

Förändringarna träder i kraft 15 januari 2019
Nedanstående förändringar är godkända av Finansinspektionen och kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte.

Förtydligande att fonden inte är en penningmarknadsfond enligt ny EU-förordning
Denna förändring innebär att det tydliggörs att fonden inte är en penningmarknadsfond i den mening som avses i den av EU utfärdade förordningen om penningmarknadsfonder (EU) 2017/1131. Fondbolaget har efter en genomgång av fondbestämmelserna samt förvaltningen av fonden kommit fram till att fonden i sin nuvarande form inte uppfyller de krav som ställs för att vara en penningmarknadsfond enligt förordningen. Detta bland annat för att fonden använder sig av andra finansiella instrument och då på ett sätt som inte är möjligt för en penningmarknadsfond enligt förordningen, till exempel använder fonden derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen samt består till en relativt stor del av överlåtbara värdepapper i form av obligationer. Vidare kan den återstående räntebindningstiden för fonden vara upp till 12 månader.

Möjlighet att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång
Fonden ges nu möjlighet att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden. Förändringen är ett led i ambitionen att ge förvaltaren ytterligare ett verktyg i sin förvaltning av fonden med syfte att skapa avkastning. Ändringen är inte avsedd att förändra risken i fonden.

Sänkning av högsta möjliga förvaltningsavgifter
Den högsta möjliga fasta avgiften för andelsklasserna A och B sänks från 0,50 procent till 0,20 procent och för andelsklass C sänks avgiften från 0,20 till 0,10 procent. Dessa sänkningar innebär att högsta möjliga förvaltningsavgift enligt fondbestämmelserna för andelsklasserna hamnar i nivå med aktuell förvaltningsavgift och innebär i praktiken ingen förändring av avgifterna.

Övriga förändringar i fondbestämmelserna
Ändringarna under § 16 innebär en ändrad beskrivning av förvaringsinstitutets ansvar som föranleds av vissa lagändringar. Övriga ändringar är huvudsakligen smärre uppdateringar och förtydliganden samt språkliga justeringar av redaktionell karaktär.