Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Företagsobligationsfond Hållbar

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Företagsobligation Hållbar. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 7 oktober 2020.

Sammanfattning av förändringarna:

  • Fondens referensportfölj, vid beräkningen av fondens risk och sammanlagda exponering, ändras från nuvarande Solactive SEK IG Credit Index till Solactive SEK Fix Short IG Credit Index.
  • Beskrivningen av hur fondens tillgångar värderas ändras och förtydligas bland annat med tillägget att Fondbolaget har rätt att ställa in värderingen av fonden om fondens tillgångar inte kan värderas till marknadsvärde.
  • Förtydligande av att fonden inte är öppen för handel då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda samt att fondbolaget har rätt att senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden, om det finns särskilda skäl för åtgärden och det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse.
  • Borttagande av möjligheten för Fondbolaget att ta ut en avgift om en fondandel innehafts kortare tid än 30 dagar.
  • Övriga förändringar är i huvudsak förtydliganden samt språkliga justeringar av redaktionell karaktär.


Andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte men det är viktigt att känna till förändringarna.

Fondens ISIN-kod: SE0011644475

Mer information

Uppdaterad produktdokumentation såsom informationsbroschyr och faktablad finns från och med oktober på www.seb.se/fonder.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.