Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i prospekt för fonder i fondparaplyet SEB Fund 5

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Nedan information rör det prospekt (”Prospectus”) som finns publicerat på fondlistan. Förändringarna i prospektet träder i kraft den 7 augusti 2023.

Du som är andelsägare i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringarna. Om du vill lösa in ditt innehav i någon av fonderna innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 4 augusti 2023. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonderna. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Generella förändringar

  • Möjligheten att ta ut en avgift för inlösen inom sex månader tas bort
  • Tillägg görs av en definition av CoCos i avsnittet “Coco bonds risk”
  • Borttag av SEB Fund 5 – SEB Flexible Bond Fund SEK görs efter slutförandet av fusion
  • Uppdatering av bilaga I i slutet av prospektet görs för att inkludera information om investeringar i fossila bränslen och kärnkraft
  • Andra mindre ändringar görs

Specifika förändringar för SEB Corporate Bond Fund EUR*, SEB Corporate Bond Fund SEK** och SEB Dynamisk Räntefond***

Nivå av investeringar i contingent convertible bonds (CoCos): Fonderna ovan har ibland exponeringar i så kallade CoCos. Historiskt sett har investeringsnivåerna i CoCos normalt legat mellan 0 % och 5 %. På grund av marknadsfluktuationer kan dock exponeringen i CoCos ibland överstiga 5 %. För att undvika eventuella brott mot investeringsrestriktioner och för att upprätthålla transparens gentemot kunder i detta avseendet, har en maximal exponering på 15 % i CoCos lagts till i fondernas tilläggsinformation. Trots maximinivån på 15 % är fondernas investeringar i CoCos avsedda att ligga kvar mellan 0 % och 10 % framöver. Fonderna kommer att hålla låga risknivåer efter förändringen. Observera att "Coco-obligationsrisk" också har lagts till i fondernas tilläggsinformation för att uppmärksamma kunder på denna typ av investeringar.

*Fondens legala namn är SEB Fund 5 – SEB Corporate Bond Fund EUR
**Fondens legala namn är SEB Fund 5 – SEB Corporate Bond Fund SEK
***Fondens legala namn är SEB Fund 5 – SEB Dynamic Bond Fund