Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i Ethos Aktiefond

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att göra förändringar i fondbestämmelserna för fonden Ethos Aktiefond som bland annat innebär att spannet för fondens eftersträvade tracking error ändras från 1 – 4 % till 2 – 7 %. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 30 september 2022.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Förändringar

Enligt nuvarande fondbestämmelser anges att fondens risknivå främst följs upp genom tracking error-måttet (TE) och att den eftersträvade nivån under normala förhållanden beräknas ligga i intervallet 1 – 4 %, mätt över rullande 24-månadersperioder. Eftersom Fondens TE utifrån ett förvaltningsperspektiv framöver förväntas ligga på en högre nivå, kommer vi att höja och utöka intervallet till 2 – 7 %.

Utöver detta införs även en skrivning i fondbestämmelserna som avser förvaringsinstitutets eller depåbankens förlust av värdepapper.

Produktdokumentation

Produktdokumentation såsom faktablad och uppdaterad informationsbroschyr finns på www.seb.se/fonder.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.