Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar görs i prospektet för SEB Global High Yield Fund och SEB Climate Focus High Yield Fund

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Nedan information rör det prospekt (”Prospectus”) som finns publicerat för SEB Global High Yield Fund* och SEB Climate Focus High Yield Fund** på fondlistan. Förändringarna i prospektet träder i kraft den 1 december 2023.

Förändringarna görs för att förtydliga information och skapa större transparens. Du som är andelsägare i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringarna.

Lägre insättningsgräns för vissa andelsklasser: Vissa andelsklasser av fonderna får lägre insättningsgräns, det vill säga ett lägre belopp för minsta initial investering.

Nivå av investeringar i contingent convertible bonds (CoCos): Fonderna har ibland exponeringar i så kallade CoCos. Historiskt sett har investeringsnivåerna i CoCos normalt legat mellan 3 % och 10 %. På grund av marknadsfluktuationer kan dock exponeringen i CoCos ibland överstiga 10 %. För att undvika eventuella brott mot investeringsrestriktioner och för att upprätthålla transparens gentemot kunder i detta avseende, har en maximal exponering på 20 % i CoCos lagts till i fondernas tilläggsinformation. Trots maximinivån på 20 % är fondernas investeringar i CoCos avsedda att ligga kvar mellan 3 % och 15 % framöver. Fonderna kommer att hålla låga risknivåer efter förändringen. Observera att "Coco-obligationsrisk" också har lagts till i fondernas tilläggsinformation för att uppmärksamma kunder på denna typ av investeringar. Fonderna kommer att behålla samma risknivå (SRI) på 3 som anges i faktabladen.

Jämförelseindex införs i SEB Global High Yield Fund: Bloomberg US and Euro High Yield ex Energy Index kommer att tillämpas som jämförelseindex för SEB Global High Yield Fund. Indexet speglar high yield-marknaderna i USA och Europa och exkluderar energisektorn. Införandet av ett jämförelseindex kommer inte att leda till några höjda avgifter eller kostnader för fondens andelsägare.

Resultatrelaterad avgift tas bort för andelsklass D (EUR) i SEB Global High Yield Fund: Den resultatrelaterade avgiften för denna andelsklass tas bort. Andelsklassen var den enda med möjlighet att ta ut en resultatrelaterad avgift.

Övriga ändringar i prospektet: Förändringar görs för att korrigera eller komplettera vissa faktauppgifter. Exempel är uppdateringar av formuleringarna om FATCA, förebyggande av penningtvätt, dataskydd och gemensamma rapporteringsstandarder, samt avskaffande av 2 % i avgift för inlösen inom sex månader och tillägg av en ny styrelseledamot i fondbolaget.

Bilaga 1 har uppdaterats för att bland annat återspegla fondernas inkludering av investeringsinformation kring fossila bränslen och kärnenergirelaterad verksamhet, detta beskrivs närmare nedan.

Ändringar i hållbarhetsrelaterade upplysningar

SEB High Yield – SEB Global High Yield Fund

  • I avsnittet What sustainability indicators are used to measure the attainment of each of the environmental or social characteristics promoted by this financial product? har frasen "Help financing transitioning issuers" uteslutits. Denna aspekt är nu integrerad i investeringarna av gröna och sociala obligationer.
  • I avsnittet What are the objectives of the sustainable investments that the financial product partially intends to make and how does the sustainable investment contribute to such objectives? har de mål för hållbar utveckling som är kopplade till de miljömässiga och sociala målen omstrukturerats för att återspegla vår nuvarande klassificering.
  • I avsnittet What is the sustainable investment objective of this financial product? har förklaringen av godkänd/underkänd-metoden förtydligats. Tröskelvärdena är oförändrade men terminologin har harmoniserats för att anpassas till fondbolagets definition.

SEB High Yield – SEB Climate Focus High Yield Fund

  • I avsnittet What is the sustainable investment objective of this financial product? har förklaringen av godkänd/underkänd-metoden förtydligats. Tröskelvärdena är oförändrade men terminologin har harmoniserats för att anpassas till fondbolagets definition.
  • I avsnittet What sustainability indicators are used to measure the attainment of the sustainable investment objective of this financial product? har formuleringen " enabling activities for other activities to make a substantial contribution to reducing emissions" tagits bort. Denna indikator redovisas nu i andelen ESG-märkta obligationer.

Namnbyte av andelsklass och introduktion av nya andelsklasser

SEB Global High Yield

ISIN

ID1 (H-SEK) (byter namn från ID (H-SEK))

LU0977257137

ID2 (H-SEK)

LU2689072036

ID3 (H-SEK)

LU2689072200

 

SEB Climate Focus High Yield

ISIN

ID1 (H-SEK)

LU2689071731

ID2 (H-SEK)

LU2689071814

ID3 (H-SEK)

LU2689072382

 

Om du vill lösa in ditt innehav i någon av fonderna innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 30 november 2023. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonderna. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlista och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.

*Fondens legala namn är SEB High Yield – SEB Global High Yield

**Fondens legala namn är SEB High Yield – SEB Climate Focus High Yield Fund