Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar görs i prospektet för fonder tillhörande fondparaplyet SEB SICAV 2

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Nedan information rör det prospekt (”Prospectus”) som finns publicerat på fondlistan för fonder tillhörande fondparaplyet SEB SICAV 2. Förändringarna i prospektet träder i kraft den 29 februari 2024. 

Förändringarna görs för att möta regulatoriska krav och för att öka kvaliteten och skapa större transparens i prospektet. Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringarna.

Uppdaterad formulering: Ordalydelsen i Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), förhindrande av penningtvätt, dataskydd och gemensamma rapporteringsstandarder uppdateras. 

Borttagning av inlösenavgift: Inlösenavgiften på 2 % för inlösen inom sex månader tas bort. 

Uppdaterade hållbarhetsbilagor: Hållbarhetsbilagorna i slutet av respektive prospekt uppdateras för att inkludera information om investeringar i fossila bränslen och kärnkraft. Fonderna kommer inte att investera i detta. 

Övriga förändringar i prospektet: Andra mindre icke-materiella förändringar har också gjorts i fondens prospekt. 

Förändring som endast berör SEB Nordenfond Småbolag – Lux* (tillhörande SEB SICAV 2)

Förändring av resultatrelaterade avgifter: Modellen för resultatrelaterade avgifter ändras så att den inte bara kristalliseras årligen utan även proportionerligt när inlösen sker. Ändringen görs i syfte att säkerställa likabehandling av andelsägare.

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlista och via våra kontor när förändringarna träder i kraft. 

*Fondens legala namn är SEB SICAV 2 – SEB Nordic Small Cap Fund