Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar görs i prospekt för alla luxemburgregistrerade fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Nedan information rör de prospekt (”Prospectus”) som finns publicerade på fondlistan, inga förändringar görs i förvaltningen av fonderna utifrån dessa förändringar och du som andelsägare i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information. Förändringarna i prospekten har gjorts utifrån regelverk som trädde i kraft den 1 januari 2023.

Uppdateringar av prospektet för samtliga luxemburgregistrerade fonder

Nya bilagor relaterade till regelverket SFDR: Som en del av implementeringen av en EU-förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (SFDR), kommer alla fonder att ha sina hållbarhetsrelaterade upplysningar placerade i en bilaga i slutet av prospektet. Upplysningarna är obligatoriska för alla fonder som följer artikel 8 eller 9 i SFDR och kommer att ge en bättre bild av varje fonds hållbarhetsåtagande och anpassning till den så kallade taxonomin.

Hållbarhetsrisker har ytterligare förtydligats: För att uppnå större transparens i fondernas hållbarhetsåtagande har hållbarhetssynen i den allmänna delen av prospektet ändrats för att ytterligare belysa hållbarhetsrisker.

Uppdatering av prospektet för fonder med den legala strukturen UCITS (The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)

Förtydligande om sidotillgångar: Efter ett nyligen publicerat frågeformulär (FAQ) från finansmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), har det belopp som en fond kan inneha av likvida medel begränsats till 20 %. Även om fondbolaget redan hade detta som en intern gräns förtydligas det nu i den allmänna delen av prospektet. Formuleringen om andra likvida medel som innehas i underordnad form har också förtydligats.

Nytt krav relaterat till säkerställda obligationer: Som ett resultat av ett EU-direktiv (2019/2162) som implementeras i luxemburgsk lag, uppdaterar vi prospektet för att återspegla denna regeländring och för att definiera innebörden av "säkerställd obligation" enligt direktivets krav.