Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete läggs stort fokus på att verka för minskad kolanvändning, och därmed minskning av koldioxidutsläpp i världen. Av den anledningen har vi tagit vissa beslut när det gäller uteslutning av bolag som sysslar med utvinning av förbränningskol. Parallellt med vårt beslut att minska investeringar i kolbolag bedriver vi samtidigt ett aktivt påverkansarbete för att få kraftbolag att ställa om och finna andra energikällor än förbränningskol. Som ett led i att bli mer transparanta med hur våra fonder påverkar koldioxidutsläpp har SEB skrivit under det internationella klimatavtalet Montreal Carbon Pledge, där vi förbinder oss att mäta och informera om hur våra fonder påverkar koldioxidutsläpp.

Vårt påverkansarbete emot kraftbolag med kol som energikälla

Vi bedriver sedan 2015 ett aktivt påverkansarbete för att få kraftbolag, där kol som energikälla överstiger 10 procent, att ställa om och finna andra energikällor än brunkol. Fokus i arbetet är i första hand europeiska kraftbolag som E.ON, Fortum och franska EDF. 

Koldioxidavtryck

SEB skrev under det internationella klimatavtalet, Montreal Carbon Pledge, 2015. En del i åtagandet är att redovisa våra aktiefonders koldioxidpåverkan årligen och vi har valt att samarbeta med en extern analysfirma. Beräkningarna och analysen baseras på Fondbolagens förenings riktlinjer för fondbolag som verkar på den svenska marknaden. Att tydligt och återkommande redovisa våra fonders koldioxidpåverkan är dessutom ett önskemål som ställs allt oftare av våra kunder. Att få fondernas koldioxidavtryck redovisade är samtidigt en viktig återkoppling till oss i vårt arbete med att skapa hållbara fonder.

Bolag som vi utesluter

Våra fonder utesluter bolag som sysslar med utvinning av förbränningskol. De bolag som berörs har en omsättning som överstiger 5 procent inom berörd verksamhet. I våra hållbarhetsfonder har vi en striktare definition och utesluter alla bolag som utvinner de fossila bränslena kol, gas eller olja.

Läs mer om bolag som vi utesluter