Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Managements exponering mot den ryska marknaden

For information in English please see the end of the page.

Rysslands invasion av Ukraina har, utöver de allvarliga humanitära konsekvenserna, lett till mycket kraftiga rörelser på världens kapitalmarknader. Det är nu en vecka sedan ryska börsen (MOEX) stängde på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Totalt sett har SEB Investment Management en begränsad exponering mot den ryska marknaden och vår avsikt är att sälja dessa innehav så snart marknadsförhållandena tillåter. Det är också endast ett begränsat antal av våra fonder som har direkta innehav på den ryska marknaden.

Vi avser att så snart marknadsförhållandena tillåter sälja samtliga ryska innehav. Detta kommer att göras på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt för att skydda fondandelsägarnas intressen. När och hur detta kan ske är fortfarande mycket osäkert med tanke på den stängda ryska marknaden. 

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag, har sedan den 28 februari varit stängda för handel. Fonderna stängdes då deras exponering mot den ryska marknaden var för stor för att kunna göra en korrekt värdering av fondernas innehav och för att skydda andelsägarnas intressen. Vid stängningen den 28 februari var de två fondernas exponering mot den ryska marknaden ca 35–40 %. Den exponeringen bedöms idag vara lägre.

SEB har ytterligare sju fonder med direkt exponering mot ryska marknaden. Exponeringen i dessa fonder är i samtliga fall mindre än en procent av fondernas värde. Därför har inte fondernas värdering påverkats väsentligt och fonderna har kunnat hållas öppna för handel.

De av fondbolagets fonder med direkta innehav på den ryska marknaden som är stängda för handel är (inklusive andelsklasser och ISIN):

Fund name

Uppskattad Exponering mot Ryssland (%)

SEB Östeuropafond

35-40 %

A - SE0000433203

 

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag - Lux

35-40 %

C (EUR) - LU0086828794

C (SEK) - LU2321682184

C (USD) - LU2321682267

IC (EUR) - LU2030514413

UC (EUR) - LU1822878572

 

 

Fondbolagets övriga fonder med direkta innehav på den ryska marknaden är (inklusive andelsklasser och ISIN):

Fondnamn

Uppskattad Exponering mot Ryssland (%)

SEB Emerging Marketsfond - Lux

0,87 %

C (EUR) - LU1526357881

C (USD) - LU0037256269

UC (EUR) - LU1808747478

UC (USD) - LU2249630687

ZC (EUR) - LU1732232001

 

SEB Emerging Marketsfond*

0,82 %

A - SE0000984155

 

SEB Stiftelsefond Utland

0,26 %

A - SE0000691776

 

SEB Aktiesparfond

0,21 %

A -SE0000984130

 

SEB Dynamisk Aktiefond

0,20 %

A - SE0000775348

B - SE0004867141

C - SE0007783386

 

SEB Världenfond

0,14 %

A - SE0000984098

 

SEB Global Indexnära - Lux*

0,11 %

C (SEK) - LU2196326651

C (USD) - LU0389150375

D (USD) - LU0047324644

IC (EUR) - LU1711526407

IC (SEK) - LU1808761974

IC P (SEK) - LU1058763860

ID (SEK) - LU2213947711

ZC (EUR) - LU2249630414

ZC (USD) - LU1716943615

ZD (USD) - LU1716943961

 

*Dessa fonder förekommer i vissa av våra fond-i-fonder, vilket ger dem en begränsad indirekt exponering mot ryska aktier.

I detta sammanhang vill vi också betona att SEB Investment Management följer de finansiella sanktioner som utfärdats av FN, EU, USA och Storbritannien. Bolaget följer noga marknadsutvecklingen och eventuell implementering av nya ekonomiska sanktioner.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Vissa av fonderna har klassificerats som fonder med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonderna. Där hittar du också fondernas faktablad och informationsbroschyrer.

 

In English

Information about SEB Investment Management's exposure to the Russian market

Russia's invasion of Ukraine has, in addition to the serious humanitarian consequences, led to very strong movements in the world's capital markets. A week has now passed since the Russian stock exchange (MOEX) closed due to Russia's invasion of Ukraine. Overall, SEB Investment Management has limited exposure to the Russian market, and our intention is to sell those holdings as soon as market conditions allow. Nonetheless, there are only a limited number of our funds that have direct holdings in the Russian market.

 

We intend to sell all Russian holdings as soon as market conditions allow. This will be done in a responsible and controlled manner to protect the interests of fund unit holders. When and how this will be done is still very uncertain, due to the closure of the Russian market.

SEB Östeuropafond and SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, have been closed for trading since 28 February. The funds were closed as their exposure to the Russian market was too large to be able to make a correct valuation of the funds' holdings and to protect the interests of unit holders. At the close on 28 February, the two funds' exposure to the Russian market was approximately 35–40%. That exposure is currently judged to be lower.

SEB has another seven funds with direct exposure to the Russian market. The exposure in these funds is less than 1% of the value of the funds. Therefore, the valuation of the funds has not been significantly affected and the funds have been able to be kept open for trading.

SEB Investment Management’s funds with direct holdings in the Russian market that are closed for trading are(including share classes and ISIN):

Fund name

Estimated exposure to Russia (%)

SEB Östeuropafond

35-40%

A - SE0000433203

 

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

35-40%

C (EUR) - LU0086828794

C (SEK) - LU2321682184

C (USD) - LU2321682267

IC (EUR) - LU2030514413

UC (EUR) - LU1822878572

 

 

SEB Investment Management’s funds with direct holdings in the Russian market are(including share classes and ISIN):

Fund name

Estimated exposure to Russia (%)

SEB Emerging Markets Fund

0,87%

C (EUR) - LU1526357881

C (USD) - LU0037256269

UC (EUR) - LU1808747478

UC (USD) - LU2249630687

ZC (EUR) - LU1732232001

 

SEB Emerging Marketsfond*

0,82%

A - SE0000984155

 

SEB Stiftelsefond Utland

0,26%

A - SE0000691776

 

SEB Aktiesparfond

0,21%

A -SE0000984130

 

SEB Dynamisk Aktiefond

0,20%

A - SE0000775348

B - SE0004867141

C - SE0007783386

 

SEB Världenfond

0,14%

A - SE0000984098

 

SEB Global Exposure Fund*

0,11%

C (SEK) - LU2196326651

C (USD) - LU0389150375

D (USD) - LU0047324644

IC (EUR) - LU1711526407

IC (SEK) - LU1808761974

IC P (SEK) - LU1058763860

ID (SEK) - LU2213947711

ZC (EUR) - LU2249630414

ZC (USD) - LU1716943615

ZD (USD) - LU1716943961

 

* These funds appear in some of our fund-of-funds - which gives them a limited indirect exposure to Russian equities.

In this context, we would also like to emphasize that SEB Investment Management complies with the financial sanctions issued by the UN, the EU, the US and the UK. The company closely monitors market developments and the possible implementation of new financial sanctions.

 

Past performance does not guarantee future performance. The value of investment funds and other financial instruments may rise as well as fall and there is no guarantee you will recover your original investment. Some of these funds are classified as higher risk funds and may, due to their composition and management methods, fall or rise sharply in value. Key investor information documents and prospectuses are available on www.sebgroup.lu/funds.