Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Väljer in

Bild på vetefält.

Innan vi investerar i ett företag bedömer vi det noggrant ur ett hållbarhetsperspektiv. Bedömningen görs med hjälp av vår hållbarhetsmodell, som ger en solid grund för vårt arbete med integration.

Att välja in handlar om att integrera en bred hållbarhetsanalys i arbetet och att hållbarhetsfrågor beaktas, analyseras, kvantifieras och främjas genom förvaltarens hela investeringsprocess, alltså innan, under och efter ett varje enskilt investeringsbeslut.

SEB Investment Managements hållbarhetsmodell

SEB Investment Management har utvecklat en egen analysmodell som med flera externa och interna datakällor ger varje potentiell investering ett hållbarhetsbetyg. Till grund för betyget ligger både risker, negativa konsekvenser, möjligheter, arbete med de globala hållbarhetsmålen, koldioxidavtryck och mycket mer. Det ger oss möjligheten att skapa oss en grundläggande syn på varje bolags hållbarhetsprofil.  Syftet med SEB Investment Managements analysmodell är att för varje enskilt bolag ge ett individuell, relevant, väsentlig och framåtblickande betyg. Hållbarhetsbetyget kommer ge vägledning i vilka framtida hållbarhetsfaktorer som kan ha ett negativt eller succesivt bidra till långsiktiga risker och avkastning.

Vår hållbarhetsanalys innebär att vi bland annat att vi fokuserar på specifika sektorrisker, produkter och tjänsters hållbarhet, konsekvenser och påverkan i förhållande till långsiktigt hållbart värdeskapande.

SEB Investment Management analysmodell är ett dynamiskt verktyg som kontinuerligt kommer att utvecklas över tid för att säkerställa högsta kvalitet och anpassning till både vetenskaplig forskning och förändringar i lagstiftningen.

Den europeiska gröna given och SEB Investment Management

Som en del av EU-kommissionens plan den ”gröna given” finns flera initiativ inom området hållbar finansiering. Eftersom finansmarknaden spelar en avgörande roll för att stödja omställningen utgörs flera av dessa initiativ av tvingande regler som påverkar fondförvaltare. Enligt förordningen som ibland kallas för ”disclosureförordningen” eller ”SFDR” (Sustainable Finance Disclosure Regulation), redovisar vi som kapitalförvaltare hur våra fonder integrerar hållbarhetsrisker och hållbarhetsaspekter sedan den 10 mars 2021.

Förordningen kategoriserar fonder enligt tre artiklar: artikel 6, artikel 8 och artikel 9. Vi på SEB IM har utifrån dessa kategorier gjort en översyn av våra fonder och deras placeringsinriktningar för att se vilken artikel de bäst stämmer överens med. Information om respektive fonds hållbarhetsprofil finns i kurslistan i fondens hållbarhetsinformation.

Artikel 6: Fonder som beaktar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och följer SEB IM:s hållbarhetspolicy men på grund av sin placeringsinriktning, metodik eller placeringsunivers inte har möjlighet att fullt ut främja miljömässiga eller sociala egenskaper.

Artikel 8: Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Dessa fonder investerar i företag som arbetar aktivt med att hantera med risker och möjligheter relaterade till hållbar utveckling ur både ett miljömässigt och socialt perspektiv. Fonderna har en medveten öppenhet för dialog med företag angående förbättringar, samtidigt som företag som har en negativ långsiktig påverkan på hållbar utveckling utesluts.

Artikel 9: Fonder som har hållbar investering som mål. Dessa fonders syfte är att skapa långsiktigt hållbar effekt genom att investera i företag som aktivt bidrar till att mildra klimatförändringar, till exempel genom att investera i företag som tillhandahåller klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.