Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Koldioxidavtryck

SEB har skrivit under det internationella klimatavtalet, Montreal Carbon Pledge, och som en del i detta åtagande mäter vi och redovisar våra fonders koldioxidavtryck årligen. Vi samarbetar med en extern analysfirma vars data och analys ligger till grund för bedömning och beräkning av våra fonders koldioxidavtryck. Analysen på branschgemensamma riktlinjer framtagna av Fondbolagens förening. Analysen som vi får som förvaltare är en viktig återkoppling till oss i vårt arbete med att skapa hållbara fonder.

Kriteriet för att vi ska beräkna koldioxidavtryck för våra fonder är att data för koldioxidutsläpp (eller motsvarande) ska finnas tillgängliga för minst 75 procent av fondens marknadsvärde. För en del bolag och marknader är informationen i dagsläget otillräcklig för koldioxidmätning, men vi utökar antalet analyserade fonder vartefter informationen blir tillgänglig. För de fonder som mäts kommer det att finnas två olika rapporter tillgängliga; dels en sammanfattande rapport som går att finna i den svenska kurslistan, vilka även finns tillgängliga på engelska i kurslistan på www.sebgroup.lu, dels en utökad analysrapport på engelska som återfinns på denna sida.

Redovisningen sker enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ramverk. Det finns idag ingen enhetlig standard kring hur koldioxidavtryck ska mätas, men vi följer utvecklingen och anpassar oss efter de senaste metoderna. Viktad genomsnittlig koldioxidintensiteten är ett mått på hur mycket koldioxid och andra växthusgaser som årligen släpps ut av ett företag vid en given tidpunkt i förhållande till dess intäkter. Det visar med andra ord hur koldioxideffektivt ett företag är. En fonds koldioxidintensitet utgörs av ett vägt genomsnitt av koldioxidintensiteten hos de enskilda företagen som fonden består av. Till skillnad från det ägandeperspektiv som användes tidigare möjliggör det nya måttet beräkning och redovisning för räntefonder och blandfonder och därmed jämförelser mellan olika typer av fonder.  

Beräkningsformel för viktad genomsnittlig koldioxidintensitet:

Bild på beräkningsformel för viktad genomsnittlig koldioxidintensitet.

Fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag i relation till företagens intäkter.

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens innehav ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Växelkursförändringar påverkar också mätningen till en mindre del. Att välja en fond med låg koldioxidintensitet betyder inte att utsläppen i världen minskar. Det betyder att kapital är omallokerat till företag med lägre utsläpp. Koldioxidrapporterna som går att hitta i vår kurslista under respektive fond omfattar scope 1 + 2  utsläpp. Vilket inkluderar utsläpp från bolagets egen verksamhet (scope 1) plus utsläpp från den el och värme som bolaget använder (scope 2). 

Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan beroende på bland annat:  

  • Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter.
  • Utsläppsdata från bolag inte är fullständig.
  • Endast vissa tillgångsslag mäts.
  • Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in.
  • Information om fossila reserver inte ingår.
  • Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Hållbarhet är mer än koldioxidavtryck

Även om allt fler företag rapporterar klimatrelaterad data idag, finns fortfarande begränsningar i vad som tas med i beräkningarna. Fondbolaget har en utarbetad hållbarhetsstrategi där alla investeringar bedöms både ur ett finansiellt- och hållbart perspektiv. Båda aspekterna har stor påverkan på företags framtida utveckling. Fondbolaget inkluderar därmed flera aspekter än koldioxidavtryck i sina bedömningar. Vi strävar efter att bidra till omställningen till en mer hållbar ekonomin och samtidigt undvika risker relaterade till hållbarhet. Vår ambition är att höja våra investeringars hållbarhetsnivå och vägleda våra kunder med rätt kunskap och verktyg för att på ett enkelt sätt göra ett hållbart val.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.