Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Så utövar vi vårt aktiva ägarskap

Som en av Nordens största kapitalförvaltare är det vårt ansvar att agera långsiktigt och som aktiva ägare. Vi är övertygade om att företag som arbetar med att hantera miljö, affärsetik och socialt ansvarstagande kommer att vara mer framgångsrika på kort och lång sikt.

Syftet med vårt aktiva ägande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och påverka företagen i deras hållbarhetsarbete och få till stånd förändring.

I svenska bolag där vi ofta är bland de största ägarna har vi direkta dialoger med företagens ledningar och styrelser. Dialoger kring förbättringsområden hos företagen kan exempelvis handla om ledningssystem, risker och möjligheter kopplat till miljö, sociala aspekter och affärsetik. Vi har fokus på ersättningsprogram och mångfald i styrelser, med kvinnors representation som ett exempel.

Genom att samarbeta med andra investerare kan vi med ett stort samlat kapital generera större genomslag i våra dialoger med bolag utanför Norden. Vi samarbetar med flera olika aktörer kring dialoger med bolag inom flera hållbarhetsområden, ofta med direkt koppling till de globala hållbarhetsmålen. Vi engagerar oss också i tematiska samarbeten för att driva frågor som är viktiga för våra kunder. På internationell nivå samarbetar vi, tillsammans med andra investerare, med Federated Hermes EOS som är en av världens ledande aktörer inom bolagsdialoger och för kontinuerliga dialoger direkt med bolagsledningar och styrelser. Genom samarbetet med andra förvaltare under Hermes EOS ledning har vi förutsättning att bli ännu mer framgångsrika i ägardialogerna med utländska bolag, där vi normalt sett har en mindre ägarandel.

Under 2020 hade SEB Investment Management över 2000 dialoger relaterade till hållbarhet. Ett exempel är problematiken kring skövling av regnskog i Amazonas där vi deltog i ett initiativ med Brasiliens centralbank, vicepresident och flera parlamentsledamöter.

Ägardialoger med IIGCC, PRI och CDP

Våra främsta fokusområden i vårt påverkansarbete med andra investerare inom ramen för IIGCC, PRI och CDP är under 2021 följande;

  • Klimatfrågan med fokus på de drygt 160 bolag i världen som står för de största utsläppen av växthusgaser
  • Klimatfrågan med fokus på vatten
  • Klimatfrågan med fokus på palmolja
  • Mänskliga rättigheter med fokus på tillgång till medicin i utvecklingsländer

Arbete i valberedningar och med bolagsstämmor

Ägarstyrning sker bland annat genom att vi deltar i valberedningar i de företag där vi är stora ägare. Vi deltar också på bolagsstämmor och utövar där fondernas rösträtt. Vår ambition är att delta på bolagsstämmor där vi är stora ägare samt i de fall förvaltningen har ett stort intresse av företaget.

Vår uppfattning är att företag som arbetar aktivt med att hantera miljömässiga, sociala och affärsetiska effekter av sin verksamhet har större möjlighet att bli framgångsrika. Ett tydligt fokus på hållbarhet gynnar därför bolagens långsiktiga utveckling och avkastning. SEB Investment Managements Principer för aktieägarengagemang samt Hållbarhetspolicy verkar som ramverk för hur ägarfrågor hanteras och beskriver de krav vi ställer på företag som vi investerar i.

Ägarstyrning omfattar bland annat frågor som rör kompensation till företagsledningar, incitamentsprogram, kapitalstruktur och hållbarhet. Hållbarhet omfattar framför allt våra dialoger med företag och vårt påverkansarbete.

SEB Investment Management verkar samtidigt för en bred förankring av den svenska koden för bolagsstyrning och samarbetar med andra institutioner för att nå brett stöd för våra frågor.

Tidsperspektivet för våra dialoger

Tidsperspektivet för våra dialoger varierar beroende på vilka frågor som diskuteras, branschen och företaget. SEB IM strävar efter att slutföra dialogerna under överskådlig framtid, men är samtidigt medveten om beroenden, ägarfrågor och lokala förhållanden. Vi strävar efter att slutföra företagsdialoger inom 24 månader, även om det inte är ovanligt att företagsdialoger tar längre tid.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.