Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vårt hållbarhetsarbete

På SEB Investment Management integrerar vi hållbarhet i alla våra investeringsbeslut - både för att skapa värde för våra kunder och för att vi anser att det är vårt ansvar som kapitalförvaltare.  

På SEB Investment Management integrerar vi hållbarhet i alla våra investeringsbeslut - både för att skapa värde för våra kunder och för att vi anser att det är vårt ansvar som kapitalförvaltare.  

Vår hållbarhetsstrategi innebär att vi investerar i företag och andra tillgångar som kan bidra till omställningen till en mer hållbar ekonomi. Vi gör detta då vi är övertygade om att företag som arbetar med hållbarhet på ett strukturerat sätt kommer att vara mer framgångsrika på lång sikt, vilket i sin tur skapar möjlighet till högre avkastning för våra investerare.

Vår hållbarhetspolicy

Vårt övergripande mål är att påskynda minskningen av den globala ekonomins utsläpp av växthusgaser, samtidigt som vi upprätthåller vårt åtagande som kapitalförvaltare att leverera god, riskjusterad avkastning på lång sikt. För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C över preindustriell temperatur, måste samhällen och företag minska sina koldioxidutsläpp och nå nettonollutsläpp år 2050, enligt det övergripande globala uppvärmningsmålet.

Som en del av vår klimatstrategi har vi satt som mål att SEB Investment Managements totala förvaltade kapital ska vara placerat koldioxidneutralt år 2040, det vill säga tio år före det övergripande globala uppvärmningsmålet.

För att uppfylla målen i vår klimatstrategi är en viktig och central del att öka investeringar i företag som antingen erbjuder lösningar på globala hållbarhetsutmaningar eller möjliggör omställning till en mer hållbar ekonomi.

Sedan slutet på mars i år tillämpar vi samma hållbarhetsstrategi för alla fonder vi förvaltar, varav ordet ”hållbar” succesivt tas bort från de fonder som har det i sitt namn. Dessutom utesluter alla våra fonder nu fossila bränslen.

Vår hållbarhetsmodell

För att skapa oss en grundläggande syn på vilka potentiella investeringsrisker, möjligheter och negativa effekter det finns när det gäller hållbarhet, använder vi oss av en egen hållbarhetsmodell. Syftet med modellen är att tillhandahålla en relevant, framåtblickande och individuell hållbarhetsbedömning.

Vi använder oss av tre huvudstrategier i våra hållbarhetsaktiviteter: välja in, aktivt ägarskap och välja bort. Varje strategi har tydligt definierade kriterier.

Diskretionär portföljförvaltning, investeringsrådgivning och rörlig ersättning

För information om hur vi bedriver diskretionär portföljförvaltning, tillhandahåller investeringsrådgivning och arbetar med rörlig ersättning – besök webbplatserna nedan.

Diskretionär portföljförvaltning och Investeringsrådgivning (länk till Våra förvaltningsteam | SEB (sebank.se)
Läs om rörlig ersättning i Ersättningspolicyn


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.