Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fondernas kostnader

Våra fonders totala kostnad består av:

  • Årlig avgift
  • Transaktionskostnader
  • Prestationsbaserad avgift om fonden tillämpar en rörlig avgiftsmodell

Kostnaderna presenteras i två former: förväntad kostnad och faktisk kostnad.

Förväntad kostnad presenteras i samband med att kunden lägger en order i fonden.

Faktisk kostnad presenteras i samband med kundens årsbesked. För att ta hänsyn till varierande omständigheter under året och för att möjliggöra en korrekt rapportering till kunder som äger fonden endast under delar av året, tillgängliggör vi alltid de faktiska kostnaderna på månadsbasis till våra distributörer.

De förväntade kostnaderna kan skilja sig från de faktiska kostnaderna. Kostnaderna är uttryckta som en andel (i procent) av investeringen per år.

Kostnadsredovisningen är heltäckande och inkluderar kostnader från underliggande fonder. Vid kostnadsredovisning för fond-i-fonder adderas kostnader för underliggande fonder i slutberäkningen.

Årlig avgift

Årlig avgift inkluderar förvaltningsarvode – som är kostnader för fondbolagets förvaltning, administration och marknadsföring – och övertrasseringskostnader. För våra Luxemburgregistrerade fonder inkluderas utöver detta lokal registreringsskatt, revisionsavgift och depårelaterade transaktionsavgifter.

För fond-i-fonder adderas också insättnings- och uttagsavgifter liksom årliga avgifter för underliggande fonder. Om fonden investerar i andra SEB-fonder kompenseras fonden för den fasta förvaltningsavgiften i den underliggande SEB-fonden.

Förväntad årlig avgift redovisas i all förköpsinformation för fonderna – exempelvis i faktablad, produktblad och vid orderläggning. Det är ett standardiserat mått som går att jämföra med andra fonder. Den faktiska årliga avgiften för det föregående året presenteras i samband med kundens årsbesked.

Förväntad kostnad: Den förväntade årliga avgiften baseras på 12 månaders rullande historik. Om kostnaderna de senaste 12 månaderna inte är rättvisande för fonden, exempelvis på grund av att förvaltningsarvodet har ändrats, så kan mer relevant information användas i beräkningen av årlig avgift.

Faktisk kostnad: Den faktiska årliga avgiften för det föregångna året baseras på de ovan nämnda kostnadsuttag som gjorts i fonden under året.

Transaktionskostnader

Transaktionskostnaden beskriver vilka kostnader fonden har för handel i värdepapper och är ingen kostnad som tillfaller fondbolaget. Den är beroende av vilka typer av värdepapper som fonden handlar, samt hur ofta fonden gör affärer (fondens omsättning) – vilket också gör att transaktionskostnader generellt varierar mer än den årliga avgiften.

I transaktionskostnaden inkluderas courtaget för affärerna som fonden gjort. Dessutom inkluderas en del som avser hur fonden påverkats av skillnaden mellan det pris som marknadens köpare och säljare ställer. Denna del kallas för implicit kostnad medan courtage benämns som explicit kostnad. En stor skillnad i köp- och säljpris är ofta förknippat med att det finns en större osäkerhet i vad som är ett rättvist pris för instrumentet. Till exempel redovisar ofta aktiefonder med inriktning på utvecklingsmarknader en högre transaktionskostnad än exempelvis aktiefonder med inriktning på den svenska marknaden. Vissa fonder som handlar i instrument där denna osäkerhet är låg kan ändå redovisa en hög transaktionskostnad på grund av att fonden har en högre omsättning. Skillnaden mellan köp- och säljkursen baseras på estimat framtagna gemensamt med branschorganisationer i Europa.

Om fonden investerar i andra fonder påverkas den också av de underliggande fondernas rapporterade transaktionskostnader.

Fondbolag i Sverige kan använda olika metoder för att beräkna transaktionskostnader på grund av att implicita kostnader nyligen inkluderats och det fortfarande saknas en gemensam standard på marknaden över hur denna ska beräknas. Vi strävar alltid efter att beskriva fondernas kostnader på ett korrekt och rättvisande sätt för våra kunder.

Vid stora in- och utflöden behöver fondens innehav justeras vilket medför transaktionskostnader som i sin tur påverkar fondens andelsägare. För att skydda andelsägarna mot dessa kostnader vid stora in- och utflöden så kompenseras vissa Luxemburgbaserade fonder med en uppskattad transaktionskostnad för det unika tillfället. Om denna uppskattning var större än den faktiska transaktionskostnaden kan fondens transaktionskostnad bli negativ.

Läs mer om detta skydd och för vilka fonder det är aktuellt på seb.lu

Den förväntade transaktionskostnaden för fonden redovisas i samband med orderläggning men är inte inkluderad i fondernas faktablad eller produktblad. Den faktiska transaktionskostnaden för det föregående året presenteras i samband med kundens årsbesked.

I fondernas årsberättelse redovisas två snarlika transaktionskostnadsmått – transaktionskostnader i kronor och transaktionskostnader som andel av omsättningen – men dessa mått inkluderar endast courtage.

Förväntad kostnad: Den förväntade transaktionskostnaden baseras på alla affärer de senaste tre åren. Varje affär har en explicit och en implicit kostnad som ställs i relation till fondens storlek vid tillfället för affären och med dessa beräknas ett årligt genomsnitt för fonden. Om den treåriga historiken inte är rättvisande, exempelvis på grund av att fonden har ändrat strategi eller om fonden har handlat avsevärt mer än normalt under den tiden, kan en mer relevant period användas. För underliggande fonder adderas deras senaste rapporterade förväntade transaktionskostnader.

Faktisk kostnad: Den faktiska transaktionskostnaden för det föregångna året baseras på alla transaktioner som gjorts i fonden under året och dess explicita och implicita kostnader. För underliggande fonder adderas deras inrapporterade förväntade kostnader under senaste året.

Prestationsbaserad avgift

Förväntad kostnad: Den förväntade prestationsbaserade avgiften baseras på de senaste fem årens prestationsbaserade avgifter i den aktuella fonden. Om historiken inte skulle vara rättvisande på grund av att avgiftsmodellen ändrats kan en mer relevant period användas – eller så görs en uppskattning med hjälp av fondens avkastningsmål och modell – fram till dess att relevant historik finns tillgänglig.

Den förväntade prestationsbaserade avgiften kan skilja sig markant mot det faktiska uttaget i framtiden då den baseras på fondens historiska avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan därför belastas av både högre och lägre prestationsbaserade avgifter än den förväntade.

Faktisk kostnad: Den faktiska prestationsbaserade avgiften baseras på det senaste årets prestationsbaserade avgifter i den aktuella fonden.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.