Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Strategi Tillväxt sammanläggs med SEB Active 80

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att lägga samman SEB Strategi Tillväxt med den nya fonden SEB Active 80. Sammanläggningen genomförs den 15 november 2021.

SEB Active 80 (den mottagande fonden) liknar SEB Strategi Tillväxt (den överlåtande fonden) på många sätt men innehåller också flera nyheter. Den har bland annat ett jämförelseindex samt ett avkastningsmål att överträffa detta, samt ett bestämt intervall inom vilket andelen globala aktier kan variera. Sammanläggningen är en del av vårt kontinuerliga arbete med att utveckla vårt fondutbud.

Du som är kund i SEB Strategi Tillväxt behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du läser igenom informationen och att du känner till vad förändringarna innebär.

Handelsinformation

SEB Strategi Tillväxt kommer att vara stängd för handel från bryttiden den 4 november 2021 fram till den 15 november 2021. Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan sammanläggningen genomförs gäller nedanstående.

  • 4 november 2021: SEB Strategi Tillväxt stänger för handel från och med bryttiden för orderläggning. Om du vill lägga en order i fonden innan sammanläggningen genomförs måste det ske före bryttiden.
  • 15 november 2021: Sammanläggningen genomförs. Detta är första dagen för order i SEB Active 80.

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning eller byte kan leda till skattekonsekvenser.


Sammanfattning av skillnader mellan SEB Strategi Tillväxt och SEB Active 80

  • Hemvist: Den överlåtande fonden har hemvist i Luxemburg. Den mottagande fonden har hemvist i Sverige.
  • Investeringsmål och policy: Den överlåtande fonden och den mottagande fonden är båda aktivt förvaltade och syftar till att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Den mottagande fonden syftar specifikt till att överträffa sitt jämförelseindex. Den kan också investera 65 - 95 % av sitt innehav i globala aktier. Den överlåtande fonden följer inte något specificerat intervall för investering i aktier.
  • Jämförelseindex: Den överlåtande fonden har inget officiellt jämförelseindex. Den mottagande fonden har ett sammansatt jämförelseindex som beskrivs i den bifogade kundunderrättelsen.
  • Valutasäkring av andelsklasser: Den överlåtande fonden tillämpar full valutasäkring för andelsklasser som handlas i annan valuta än SEK. Detta innebär att den strävar efter att valutasäkra hela portföljen hos andelsklasser som handlas i andra valutor än SEK mot valutafluktuationer mellan SEK och andelsklassernas valutor. Den mottagande fonden strävar efter att minska valutarisken för de andelsklasser som handlas i annan valuta än SEK mot valutafluktuationer mellan SEK och andelsklassernas valutor. Skillnaden mellan den överlämnande och den mottagande fonden gäller inte andelsklasser som handlas i SEK.
  • Riskprofil: Den överlåtande fonden klassificeras som risknivå 6 på SRRI-skalan (där 1 är lägst och 7 högst), vilket indikerar en hög risk för värdeförändringar. Den mottagande fonden klassificeras som risknivå 5, vilket indikerar en medelstor risk för värdeförändringar. Denna risk-klassificering kan förändras över tid.
  • Avgifter: Förvaltningsavgifterna för båda fonderna är samma för respektive motsvarande andelsklass. Den årliga avgiften skiljer sig dock något och estimeras att bli 0,04 % högre för respektive andelsklass i den mottagande fonden. Detta reflekterar den nya sammansättningen av underliggande tillgångar i portföljen. Mer information finns i tabellen över andelsklasser i den bifogade kundunderrättelsen. Årlig avgift kan förändras över tid och uppdaterade siffror går att hitta i fondens Faktablad på vår Fondlista.

Läs bifogade dokument för ytterligare viktig investerarinformation om den mottagande fonden SEB Active 80. Lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN finns i kundunderrättelsen.

Kundunderrättelse

Faktablad SEB Active 80

Informationsbroschyr SEB Active 80

 

Produktdokumentation
Produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på www.seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder ikraft.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.