Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Förändringar i SEB Likviditetsfond SEK den 15 januari 2019

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Likviditetsfond SEK. Förändringarna i fondbestämmelserna innebär bland annat att det tydliggörs att fonden inte är en penningmarknadsfond i den mening som avses i en ny EU-förordning om penningmarknadsfonder. Vidare ges möjligheten att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden.

Förändringarna träder i kraft 15 januari 2019
Nedanstående förändringar är godkända av Finansinspektionen och kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte.

Förtydligande att fonden inte är en penningmarknadsfond enligt ny EU-förordning
Förändringar genomförs för att tydliggöra att fonden inte är en penningmarknadsfond i den mening som avses i den av EU utfärdade förordningen om penningmarknadsfonder (EU) 2017/1131. Fondbolaget har efter en genomgång av fondbestämmelserna samt förvaltningen av fonden kommit fram till att fonden i sin nuvarande form inte uppfyller de krav som ställs för att vara en penningmarknadsfond enligt förordningen. Detta bland annat för att fonden använder sig av andra finansiella instrument och då på ett sätt som inte är möjligt för en penningmarknadsfond enligt förordningen, till exempel använder fonden derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen samt består till en relativt stor del av överlåtbara värdepapper i form av obligationer. Fondens målsättning är inte heller kopplad till penningmarknadsräntan eller bibehålla värdet.

För att tydliggöra att fonden inte uppfyller kraven i ovan nämnda förordning och alltså inte är en penningmarknadsfond i den mening som avses ovan har fondbolaget beslutat att ändra fondbestämmelserna. Detta genom att tydliggöra fondens målsättning under § 4. Under denna paragraf anges det att fonden har som målsättning att överträffa jämförelseindex. Fondens jämförelseindex finns angivet i informationsbroschyren och är det svenska ränteindexet OMRX T-bill. Vidare höjs den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) för fondens innehav från 6 månader till 12 månader. Därtill läggs det till en mening under § 5 som anger att det inte finns någon begränsning av de legala löptiderna för fondens innehav, förutsatt att dessa innehav är likvida.

Möjlighet att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång
Fonden ges nu möjlighet att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden. Förändringen är ett led i ambitionen att ge förvaltaren ytterligare ett verktyg i sin förvaltning av fonden med syfte att skapa avkastning. Ändringen är inte avsedd att förändra risken i fonden.

Sänkning av högsta möjliga förvaltningsavgift
Den högsta möjliga fasta avgiften i fonden sänks från 0,3 procent till 0,1 procent. Avgiftssänkningen innebär att högsta möjliga förvaltningsavgift enligt fondbestämmelserna hamnar i nivå med nu gällande förvaltningsavgift och innebär i praktiken ingen förändring av avgifterna.

Övriga förändringar i fondbestämmelserna
Ändringarna under § 16 innebär en ändrad beskrivning av förvaringsinstitutets ansvar som föranleds av vissa lagändringar. Övriga ändringar är huvudsakligen smärre uppdateringar och förtydliganden samt språkliga justeringar av redaktionell karaktär.