Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Integritetspolicy för SEB Investment Management AB

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Denna integritetspolicy förklarar bland annat hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

SEB Investment Management AB är SEB-koncernens fondbolag. När vi på den här sidan skriver ”SEB IM”, ”vi” eller ”oss” menar vi SEB Investment Management AB.

Denna integritetspolicy var senast uppdaterad den 30 november 2022.

Personuppgiftsansvarig är SEB Investment Management AB (org. nummer: 556197-3719).

Information om alla fonder för vilka denna integritetspolicy gäller

Vi samlar in information om personer som har någon form av förhållande med oss antingen direkt eller via företag.

Om vi har direkt relation med dig som privatperson är det vanligtvis för att du har ingått eller vill ingå ett avtal med oss om att teckna andelar i vår fond. Det kan dock förekomma att du är god man, förvaltare eller fullmaktshavare för en av våra kunder. Vi samlar även in uppgifter om dig som styrelseledamot i våra SICAV-fonder.

Vi interagerar med olika företag som är våra kunder, möjliga kunder, borgensman, panthavare, leverantörer eller samarbetspartners med mera. I de fall du har relation med oss genom sådana företag kan det vara i egenskap av verklig huvudman, styrelseledamot, verkställande direktör, behörig firmatecknare, fullmaktshavare eller representant, det vill säga någon form av kontaktperson, för ditt företag.

Observera att när du tecknar andelar i en fond genom förvaltarregistrering, till exempel om du tecknar andelar via en bank, så agerar en förvaltare som personuppgiftsansvarig av dina uppgifter. Du får då kontakta förvaltaren för att ta reda på hur dina personuppgifter behandlas i samband med investeringen.

Vi samlar in information direkt från dig eller från ditt företag. Uppgifterna kan komma att hämtas från avtal som ditt företag har ingått eller från korrespondens och samtal mellan oss.

För att kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag är det ett krav att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Om du inte lämnar den information vi behöver kan vi inte ingå avtal med dig eller ditt företag.

Vi kan även samla in information om dig från annat håll, inklusive offentliga källor och register. Det gäller till exempel när vi

 • löpande uppdaterar information om namn och kontaktuppgifter via det statliga personadressregistret, SPAR
 • utför de kontroller vi måste göra för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för penningtvätt genom att hämta information från sanktionslistor hos internationella organisationer
 • hämtar information från kreditupplysningsföretag

Vi måste ha en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi använder någon av följande rättsliga grunder.

Fullgörande av ett avtal

Den vanligaste grunden för behandling av dina personuppgifter är att du ingått eller avser att ingå ett avtal med oss. Dina uppgifter är då nödvändiga för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig eller för att vidta förberedande åtgärder innan avtal ingås.

Rättslig förpliktelse

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara

 • för att uppfylla kraven enligt lagstiftning som rör bekämpning av penningtvätt, fondverksamhet, skatter eller värdepappersrörelse
 • för att kunna rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen eller andra svenska och utländska myndigheter

Berättigat intresse

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för ett ändamål där vi efter en intresseavvägning har bedömt att vi har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Vi anser att det gäller när vi behandlar dina uppgifter vid direktmarknadsföring, för att anordna evenemang där du deltar, överföra uppgifter till ett annat bolag inom SEB-koncernen, utföra kontroller mot FN:s och OFAC:s sanktionslistor samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi sparar dina personuppgifter under avtalstiden och under den tid som krävs enligt gällande lag. Därefter sparar vi uppgifterna normalt i högst 5 eller 10 år efter att avtalsförhållandet har upphört, med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall sparar vi uppgifterna för andra ändamål än på grund av avtalsförhållandet där andra tider kan gälla, till exempel för att vi ska uppfylla penningtvättslagen (5 år efter avslutad affärsförbindelse eller upp till 10 år i de fall myndigheter begär det) eller lagen om värdepappersmarknaden (upp till 7 år efter det att tjänsten utfördes).

Du kan läsa mer om vilken lagringstid som vi tillämpar för olika syften i avsnittet ”Vilka personuppgifter behandlar ni och varför?”.

Inom SEB-koncernen

Ibland kan ett annat bolag inom SEB-koncernen behandla dina personuppgifter. När det händer stödjer vi den behandlingen på berättigat intresse.

Utanför SEB-koncernen

Det kan förekomma att dina uppgifter behandlas av tredje parter, naturligtvis alltid inom ramen för gällande regler om sekretess. Dessa är:

 • våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners, inklusive centraladministratören, distributörer, externa fondförvaltare, betalningsombud, IT leverantörer, advokater, revisorer och konsulter
 • personer som du har gett behörighet att erhålla information såsom fullmaktshavare och advokater
 • olika myndigheter som vi är skyldiga att lämna information till

Att andra företag behandlar dina personuppgifter innebär att uppgifterna kan göras tillgängliga för företagens anställda, dotterbolag samt deras juridiska och professionella rådgivare.

Överföringar till tredje land

I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredje land) samt till internationella organisationer. Vi gör bara sådana överföringar efter en särskild riskbedömning och om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet
 • vi har vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser
 • det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten
 • där det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning

Länder med tillräcklig skyddsnivå

Standardavtalsklausulerna som vi använder för överföringar

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi utför inget automatiserat beslutsfattande eller profilering avseende dina personuppgifter, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Enligt GDPR har du ett antal rättigheter när det gäller behandling av dina uppgifter. Detta avsnitt beskriver vilka de är och hur du utövar dem. Du kan vända dig till vårt Dataskyddsombud (kontaktinformation hittas i avsnittet ”Dataskyddsombud”) om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Begära åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt till information om ifall dina personuppgifter behandlas av SEB IM. Om dina personuppgifter behandlas har du rätt att få en kopia på uppgifterna och information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. I de flesta fall får du detta i form av ett registerutdrag från oss genom att kontakta vårt Dataskyddsombud.

Din rätt till åtkomst kan begränsas av lag eller annan författning. I vissa fall kan din rätt att få en kopia på uppgifterna vara begränsad på grund av exempelvis skydd av våra affärshemligheter eller immateriella äganderätter samt skydd av annan persons privatliv.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. Det kallas ibland för rätten att bli bortglömd och gäller i följande fall:

 • uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål som de samlades in för
 • du återkallar ditt samtycke och det saknas någon annan rättslig grund för behandlingen
 • du invänder mot behandlingen på grund av berättigat intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
 • du invänder mot behandling för direkt marknadsföring
 • behandlingen är olaglig
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse

I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror till exempel på att vi är skyldiga att behålla uppgifterna enligt gällande lag, såsom penningtvätts- och bokföringslagstiftning, eller behöver dem för att hantera rättsliga anspråk.

Begränsa hur vi behandlar dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid till endast lagring. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Begränsning kan också begäras om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas. Rätten till begränsning gäller även i de fall vi inte längre behöver uppgifterna men du vill att vi behåller dem för att du ska kunna hävda rättsliga anspråk.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. Vi måste upphöra med behandlingen om ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta med behandlingen om den sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du inte vill att vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring kan du när som helst invända mot detta genom att meddela oss på dataskyddsombud@seb.se. I så fall kommer vi att direkt upphöra med behandlingen.

Flytta dina uppgifter till en annan aktör

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör. Detta kallas för dataportabilitet.

Lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Personuppgifter som vi behandlar och varför

Nedan anger vi:

 • Syfte – Varför vi behandlar dina personuppgifter.
 • De personuppgifter som vi samlar in
 • Rättslig grund som vi använder.
  Vi förklarar varje rättslig grund under ”På vilken grund behandlar ni mina personuppgifter?”
 • Lagringstid – Hur länge vi behåller dina uppgifter.
  Mer information om lagringstider finns under ”Hur länge sparar ni mina personuppgifter?”

Personuppgifter om dig som har relation med oss via ditt företag

Verklig huvudman, styrelseledamot eller verkställande direktör

Insamlade uppgifter

Namn, adress, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar såsom pass, id-kort eller körkort.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, nationalitet, födelsedatum, födelseort, befattning, status som politiskt utsatt person (PEP), anledningen till att personen finns på listorna, samt motsvarande uppgifter om familjemedlemmar och kända nära medarbetare till PEP.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, nationalitet, födelsedatum, födelseort, befattning, anledningen till att personen finns på listorna.

Rättslig grund

Berättigat intresse.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Förutom de uppgifter som nämns ovan även information om kreditengagemang, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, registrerade kreditupplysningar, skatteidentifieringsnummer, transaktionshistorik, bankkontonummer, information om varifrån medel och förmögenhet kommer, information om eventuella fällande domar och lagöverträdelser, samt övriga uppgifter som vi kan komma att begära i det enskilda fallet.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, adress, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar, befattning, status som politiskt utsatt person (PEP), anledningen till att personen finns på PEP- och sanktionslistorna, uppgifter om familjemedlemmar och kända nära medarbetare till PEP, kreditengagemang, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, registrerade kreditupplysningar, skatteidentifieringsnummer, transaktionshistorik, bankkontonummer, information om varifrån medel och förmögenhet kommer, information om eventuella fällande domar och lagöverträdelser.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, adress, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar, befattning, status som politiskt utsatt person (PEP), anledningen till att personen finns på PEP- och sanktionslistorna, uppgifter om familjemedlemmar och kända nära medarbetare till PEP, kreditengagemang, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, registrerade kreditupplysningar, skatteidentifieringsnummer, transaktionshistorik, bankkontonummer, information om varifrån medel och förmögenhet kommer, information om eventuella fällande domar och lagöverträdelser.

Rättslig grund

Berättigat intresse.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Behörig firmatecknare eller fullmaktshavare

Insamlade uppgifter

Namn, adress, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar såsom pass, id-kort eller körkort.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, adress, telefon- och faxnummer, personnummer eller annan unik identifierare, e-postadress, företaget du representerar, underskrift, begränsningar som rör undertecknande eller fullmaktsrättigheter, investeringsbelopp.

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, konto-ID, telefonnummer, underskrift, bankkontonummer, transaktionsbelopp.

Rättslig grund.

Fullgörande av ett avtal

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, konto-ID, kontorsadress, bankkontonummer, transaktionsbelopp.

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, konto-ID, transaktionshistorik, bankkontonummer, samt övriga uppgifter som vi kan komma att begära i det enskilda fallet.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, konto-ID, kontorsadress, personnummer eller annan unik identifierare, underskrift, innehavsbelopp, transaktionshistorik.

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, e-postadress, telefonnummer, kontorsadress, skatteidentifieringsnummer, innehavsbelopp.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt skattelagstiftning.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, adress, telefon- och faxnummer, e-postadress, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar, företaget du representerar, underskrift, begränsningar som rör undertecknande eller fullmaktsrättigheter, kontorsadress, skatteidentifieringsnummer, konto-ID, bankkontonummer, investeringsbelopp/innehavsbelopp, transaktionsbelopp, transaktionshistorik.

Rättslig grund

Berättigat intresse.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Representant

Insamlade uppgifter

Namn, telefon- och faxnummer, e-postadress, kontorsadress, din bild, titel, roll, företaget du representerar.

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, konto-ID, telefonnummer, e-postadress, kontorsadress, bankkontonummer, transaktionsbelopp.

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Elektronisk kommunikation som avser transaktioner av ditt företag.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Lagringstid

Upp till 7 år efter det att tjänsten utfördes.

Insamlade uppgifter

Namn, titel, e-postadress, kontorsadress.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt fondlagstiftning.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, titel, e-postadress, kontorsadress.

Rättslig grund

Berättigat intresse.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller eller tills du invänder mot behandlingen.

Insamlade uppgifter

Namn, titel, roll, e-postadress, telefonnummer, kostpreferenser, företaget du representerar.

Rättslig grund

Berättigat intresse.

Lagringstid

30 dagar från det att evenemanget ägde rum.

Personuppgifter om dig som privatperson i direkt relation med oss

Insamlade uppgifter

Namn, adress, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar såsom pass, id-kort eller körkort.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, nationalitet, födelsedatum, födelseort, befattning, status som PEP, anledningen till att personen finns på listorna, samt motsvarande uppgifter om familjemedlemmar och kända nära medarbetare till PEP.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, nationalitet, födelsedatum, födelseort, befattning, anledningen till att personen finns på listorna.

Rättslig grund

Berättigat intresse.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Förutom de uppgifter som nämns ovan även information om kreditengagemang, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, registrerade kreditupplysningar, skatteidentifieringsnummer, transaktionshistorik, bankkontonummer, information om varifrån medel och förmögenhet kommer, information om eventuella fällande domar och lagöverträdelser, samt övriga uppgifter som vi kan komma att begära i det enskilda fallet.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, adress, telefonnummer, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar såsom pass, id-kort eller körkort, CV (dvs. information om din kunskap och erfarenhet), din bild, ersättningsbelopp som vi betalar dig, bankkontonummer, information om eventuella fällande domar och lagöverträdelser, underskrift.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt fondlagstiftning.

Lagringstid

Så länge uppdraget gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, adress, personnummer eller annan unik identifierare, e-postadress, underskrift, investeringsbelopp.

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, konto-ID, telefonnummer, underskrift, bankkontonummer, transaktionsbelopp.

Rättslig grund.

Fullgörande av ett avtal

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, konto-ID, adress, bankkontonummer, transaktionsbelopp.

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, konto-ID, adress, personnummer eller annan unik identifierare, underskrift, innehavsbelopp, transaktionshistorik.

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, skatteidentifieringsnummer, innehavsbelopp.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt skattelagstiftning.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Uppgifter avseende kundklassificering, elektronisk kommunikation som avser dina transaktioner.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Lagringstid

Upp till 7 år efter det att tjänsten utfördes.

Insamlade uppgifter

Namn, telefonnummer, e-postadress, adress

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, konto-ID, telefonnummer, e-postadress, adress, bankkontonummer, transaktionsbelopp.

Rättslig grund

Fullgörande av ett avtal.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, e-postadress, adress.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse enligt fondlagstiftning.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller.

Insamlade uppgifter

Namn, e-postadress, adress.

Rättslig grund

Berättigat intresse.

Lagringstid

Så länge avtalet gäller eller tills du invänder mot behandlingen.

Insamlade uppgifter

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar, befattning, status som politiskt utsatt person (PEP), anledningen till att personen finns på PEP- och sanktionslistorna, samt uppgifter om familjemedlemmar och kända nära medarbetare till PEP, kreditengagemang, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, registrerade kreditupplysningar, skatteidentifieringsnummer, transaktionshistorik, bankkontonummer, information om varifrån medel och förmögenhet kommer, information om eventuella fällande domar och lagöverträdelser, konto-ID, investeringsbelopp/innehavsbelopp, bankkontonummer, transaktionsbelopp, transaktionshistorik, skatteidentifieringsnummer, uppgifter avseende kundklassificering, elektronisk kommunikation som avser dina transaktioner; vad gäller dig som styrelseledamot i en av våra SICAV-fonder: namn, adress, telefonnummer, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar, CV (dvs. information om din kunskap och erfarenhet), din bild, ersättningsbelopp som vi betalar dig, bankkontonummer, information om eventuella fällande domar och lagöverträdelser, underskrift.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Insamlade uppgifter

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar, befattning, status som politiskt utsatt person (PEP), anledningen till att personen finns på PEP- och sanktionslistorna, uppgifter om familjemedlemmar och kända nära medarbetare till PEP, kreditengagemang, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, registrerade kreditupplysningar, skatteidentifieringsnummer, transaktionshistorik, bankkontonummer, information om varifrån medel och förmögenhet kommer, information om eventuella fällande domar och lagöverträdelser, konto-ID, investeringsbelopp/innehavsbelopp, bankkontonummer, transaktionsbelopp, transaktionshistorik, skatteidentifieringsnummer, uppgifter avseende kundklassificering, elektronisk kommunikation som avser dina transaktioner; vad gäller dig som styrelseledamot i en av våra SICAV-fonder: namn, adress, telefonnummer, nationalitet, födelsedatum, födelseort, personnummer eller annan unik identifierare, kopior av identitetshandlingar, CV (dvs. information om din kunskap och erfarenhet), din bild, ersättningsbelopp som vi betalar dig, bankkontonummer, information om eventuella fällande domar och lagöverträdelser, underskrift..

Rättslig grund

Berättigat intresse.

Lagringstid

Upp till 10 år efter avslutad affärsförbindelse.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till SEB. Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud gör du det genom att skriva till följande adresser:

Sweden

SEB
Data Protection Officer
SE-106 40 Stockholm
Sweden

Luxemburg

SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch
Data Protection
4 rue Peternelchen
L-2370 Howald, Luxembourg

Finland

SEB
Data Protection Officer
Eteläesplanadi18
00130 Helsinki
Finland