Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Traditionell försäkring – Pension & Försäkring

Traditionell livförsäkring bedrivs i SEB Pension och Försäkring AB. Förvaltningen fokuserar på en väl diversifierad portfölj med tydlig hållbarhetsprofil, vilket ger förutsättningar för en god avkastning sett över tid.

Fördelad villkorad återbäring 

Om avkastningen blir bättre än vad som går åt till att uppfylla de garanterade åtagandena kommer en andel av den extra avkastningen att preliminärt fördelas på försäkringarna i form av så kallad ”fördelad villkorad återbäring”. Den fördelade villkorade återbäringen kan både öka och minska under den tid försäkringen gäller. Till största delen beroende på hur avkastningen utvecklas.

Återbäringsränta 

Den preliminära fördelningen av extra avkastning tillförs försäkringarna genom en återbäringsränta, minus skatter och avgifter. Storleken på denna återbäringsränta bestäms löpande, grundat på en prognos om hur avkastningen väntas bli framöver samt om bolaget har ett stort eller litet ”över- eller underskott”.

Kollektivt ofördelad villkorad återbäring

Förutom den extra avkastning som preliminärt fördelas ut på försäkringarna i form av återbäringsränta, finns även något som kallas för ”kollektivt ofördelade villkorad återbäring”. Det är alltså den extra avkastning som inte fördelas ut på försäkringarna. Storleken på den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen visar skillnaden mellan verksamhetens samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värde (dvs. värdet av insatta premier, garanterad ränta och värdet på den fördelade villkorad återbäringen).

Målet är att den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen (KOVÅ-graden) ska vara 95-110 procent av försäkringsbeståndets marknadsvärderade tillgångar. När bolagets kollektivt ofördelade villkorade återbäring är 100 procent, är tillgångarna lika stora som försäkringarnas värde. Om den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen är över 100 procent är tillgångarna högre än försäkringarnas värde, och är den under 100 procent är tillgångarna lägre.

Utjämningshorisonten är 36 månader. Om en återgång till målvärdet inte uppnås inom 36 månader ska försäkringsavtalens fördelade villkorade återbäring höjas eller sänkas så att den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen återgår till ett läge inom intervallet 95-110 procent. Om KOVÅ-graden har varit lägre än 100 procent under mer än tre år så ska den snarast återställas till 105 procent.

Kapitalförvaltning 

Sparandet ska placeras med god riskspridning för att ge en långsiktigt god avkastning. Avkastningen ska täcka de garanterade åtagandena men även ge möjlighet till extra avkastning i form av fördelad villkorad återbäring. Placeringarna fördelas mellan aktier och räntebärande värdepapper. Ju högre andel aktier, desto högre risk/chans.

Försäkringstagarrepresentant 

Efter att försäkringstagarna sagt sitt återvaldes Thomas Lundström, på årsstämman den 16 juni 2020, till försäkringstagarrepresentant för traditionell försäkring i SEB Pension och Försäkring AB. Thomas Lundström har varit försäkringstagarrepresentant sedan 2006. Vid tillfället valdes även Björn Laurin, Kerstin Åkerwall och Jenny Iodlovsky Norrby  till nomineringskommitté för nästa valtillfälle som är 2022.

Kontakt

Thomas Lundström
070-559 15 75
thomas.lundstrom@hedwigstaden.se
KonsultByrån