Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden hjälper medarbetare i deras ansträngningar att bygga långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter. Alla medarbetare är ansvarig för att följa innehållet i detta dokument och för att be om vägledning när det behövs.

Uppförandekoden omfattar alla medarbetare i SEB-koncernen – på samtliga marknader där SEB verkar – och alla dem som företräder företag inom koncernen, inklusive styrelseledamöter, oberoende entreprenörer och konsulter.

Läs vår Uppförandekod

Visselblåsning (Whistleblowing)

SEB har en process för  visselblåsning för att kunna rapportera oegentligheter. Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga.

Läs mer om arbetet med visselblåsning

Våra policys och riktlinjer

Vår verksamhet styrs av en uppsättning policys och riktlinjer. Inom hållbarhetsområde följer vi bland annat SEB:s Hållbarhetspolicy, Miljöpolicy  och Policyn för Mänskliga rättigheter. Ta del av våra policys här.