Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden hjälper medarbetare i deras ansträngningar att bygga långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter. Alla medarbetare är ansvarig för att följa innehållet i detta dokument och för att be om vägledning när det behövs.

Uppförandekoden omfattar alla medarbetare i SEB-koncernen – på samtliga marknader där SEB verkar – och alla dem som företräder företag inom koncernen, inklusive styrelseledamöter, oberoende entreprenörer och konsulter.

Läs vår Uppförandekod

Rapportera oegentligheter (Whistleblowing)

SEB har en så kallad whistleblowing-process för att kunna rapportera oegentligheter. Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga.

Du kan rapportera både under och utanför arbetstid. Rapportering kan även ske anonymt. Din identitet kommer att hållas hemlig i uppföljning, förfrågningar och diskussioner i ärendet såvida vi inte är skyldiga enligt lagen att röja din identitet. Skulle så vara fallet kommer du att bli informerad. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar, varken vid tidpunkten för rapporteringen eller i framtiden.

Vem kontaktar du?

Gent Jansson, Chef för Group Compliance: telefon 08-7639148 eller mobil 070-7734103.

Björn Rosenkvist, Chef för Group Internal Audit: telefon 08-7636101 eller mobil 070-2186101.

Du kan också mejla ditt ärende direkt till whistleblowing@seb.se

Våra policys och riktlinjer

Vår verksamhet styrs av en uppsättning nationella och internationella riktlinjer. Vi har också en uppsättning interna policys och instruktioner som vägleder vår sätt att arbeta.

Policy för Corporate Sustainability (på engelska)

Miljöpolicy (på engelska)

Policy för Mänskliga rättigheter (på engelska)