SEB:s skattepolicy betonar kundkännedom och affärslogik

SEB:s skattepolicy lyfter fram bankens samhällsansvar och betonar vikten av god kundkännedom och affärsmässig logik i alla transaktioner.

– Vi strävar efter att upprätthålla de högsta normerna när det gäller skatt. Det ligger i linje med den skärpta synen på skattefrågor såväl i lagstiftning som i samhället i stort, säger Nina Korfu Pedersen, chef för Group Finance.

Skattelagstiftningen skiljer sig åt mellan olika länder och är inte alltid harmoniserad. SEB:s skattepolicy är anpassad efter detta genom att betona att banken inte ska tillhandahålla produkter eller tjänster som står i konflikt med nationell och internationell lagstiftning om skatteflykt. De produkter och tjänster som SEB tillhandahåller ska alltid ha ett logiskt affärssyfte baserat på god kundkännedom.

Policyn fastslår också att SEB alltid ska sträva efter att etablera och upprätthålla goda relationer med lokala skattemyndigheter och andra myndigheter. I de fall lagarna skiljer sig mellan olika länder ska SEB på ett transparent sätt verka för en globalt acceptabel lösning baserad på en dialog med skattemyndigheterna i varje land.

Vad innebär SEB:s skattepolicy i den dagliga affärsverksamheten?

– Skatter är en viktig fråga för våra kunder. Den absoluta merparten av våra kunder vill göra rätt för sig och ställer samma krav på oss. Nästan alla transaktioner vi gör med kunder har skatteimplikationer och kraven har ökat på SEB att förstå hur transaktioner förhåller sig till externa skatteregelverk, säger Joachim Alpen, co-head för Stora företag & Finansiella institutioner.

Erika Lundquist, chef för Private Banking, menar att SEB ska ligga i framkant när det gäller hantering av skattefrågor.

– Hållbarhet blir allt viktigare för våra kunder och därför ska vi i all vår rådgivning agera med hög etik i skattefrågor och på ett sätt som står i samklang med de lagar, normer och värderingar som gäller i samhället.