Policyer och ställningstaganden

Vår verksamhet styrs av en uppsättning policyer och instruktioner. Inom hållbarhetsområdet följer vi företagets hållbarhetspolicy, miljöpolicy, policy för mänskliga rättigheter och skattepolicy. SEB:s koncerngemensamma ställningstaganden och branschpolicyer ger vägledning avseende ”best practice” samt lyfter fram de internationella konventioner och riktlinjer som vi uppmanar företag att följa. 

Policy för Hållbarhet (på engelska)

Policy för Inkludering och mångfald

Miljöpolicy (på engelska)

Policy för Mänskliga rättigheter (på engelska)

Skattepolicy (på engelska)

Policy för Integration av Hållbarhet i Investeringsbeslut och Råd  (på engelska)

 

Ställningstaganden

Barnarbete

FN:s barnkonvention är en av de mest accepterade konventionerna om mänskliga rättigheter. Barnarbete är dock fortfarande ett problem av enorma globala proportioner. På SEB anser vi att barnarbete är ett allvarligt problem och att minska omfattningen har hög prioritet.
Ladda ner ställningstagande för barnarbete

Modern Slavery Act

Enligt Storbritanniens Modern Slavery Act uppmanas företag med verksamhet i Storbritannien att beskriva de åtgärder som vidtas för att säkerställa att slaveri och människohandel inte förekommer i någon del av verksamheten eller i leverantörskedjan.
Ladda ner ställningstagande för Modern Slavery Act (eng).

Sötvatten

Rent vatten är en bristvara på många håll i världen, men nödvändigt för att upprätthålla liv. Vi är medvetna om att den ökade globala vattenbristen skapar spänningar i flera regioner, vilket ökar våra kunders finansiella risker.
Ladda ner ställningstagande för sötvatten 

Branschpolicyer

SEB:s branschpolicyer ger vägledning för god branschpraxis som SEB förväntar sig att företag ska följa, liksom för de begränsningar som SEB har för finansiering och investering i vissa aktiviteter. Dessa branschpolicyer utgör en del av det övergripande policyramverket vilket beskrivs i SEB:s Hållbarhetspolicy (se ovan).

Under 2021 kommer branschpolicyerna – som alla omfattar hela SEB – att uppdateras. Vår ambition är att alla operativa juridiska enheter i SEB-koncernen ska anta branschpolicyerna eller liknande policyer. Följande aktiviteter är dock undantagna från branschpolicyerna:

Undantagna aktiviteter

  1. Förmedlingstjänster såsom att tillhandahålla investeringsmöjligheter och därmed relaterad analysverksamhet
  2. Verksamheter för värdepappersfinansiering
  3. Fonder som förvaltas utanför SEB koncernen
  4. Tjänster till små och medelstora företag med en omsättning under 0,5 miljoner euro eller kredit under 1 miljon euro
  5. Produkter där medarbetarna i företagen som omfattas är förmånstagare, till exempel via tjänstepension
  6. Aktiviteter som SEB Group enligt lagar och regler är skyldig att tillhandahålla.

Dessutom kan vissa investeringar och finansiering undantas för att skydda SEB:s egen position och låneåtervinning, liksom för investmentbank-relaterade tjänster. Varje sådan föreslagen transaktion är beroende av godkännande i SEB:s Group Risk Committee och ska vara baserad på en hållbarhetsgranskning.

Fossila bränslen
Fossila bränslen som olja och gas täcker en stor del av energi- och bränslebehovet i världen och spelar därmed en väsentlig roll i den globala ekonomin. Samtidigt bidrar fossila bränslen till de klimatförändringar som är en av de största miljöutmaningar världen står inför. Policyn uppdaterades i februari 2021.
Ladda ner policy för fossila bränslen

Förnyelsebar energi

Energi spelar en mycket viktig roll i den globala ekonomin och driver ekonomisk tillväxt. Förnyelsebar energi blir en allt viktigare del av den totala energiproduktionen när världen söker metoder för att hålla tillbaka klimatförändringarna och bättre utnyttja knappa resurser. SEB strävar efter att underlätta denna utveckling, grundad på hållbara värderingar och styrning.
Ladda ner policy för förnyelsebar energi

Gruvor och metaller

Gruv-och metallindustrin är mycket viktig för samhället eftersom de råvaror som utvinns blir till utrustning, maskiner och konsumtionsvaror. Branschen i sig stimulerar den ekonomiska tillväxten. Men gruvdrift kan också ha en negativ inverkan på miljön och samhället.
Ladda ner policy för gruvor och metaller

Sjöfart

Handelssjöfarten möjliggör global handel genom transporter av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter. Branschen är därmed mycket viktig för samhället. Sjöfartsnäringen har samtidigt en negativ påverkan på miljön genom utsläpp till luft och vatten.
Ladda ner policy för sjöfart

Skogsbruk

Skogsindustrin spelar en central roll i ekonomin i stort, globalt såväl som regionalt. SEB främjar ett hållbart skogsbruk industri, arbetar för att förebygga negativa miljö- och sociala effekter och stödjer goda styrelseformer bland dess kunder.
Ladda ner policy för skogsbruk

Spel

Måttligt spelande kan vara roligt och relativt ofarligt. Däremot innebär spelande i övermått, spel som marknadsförs aggressivt och som potentiellt erbjuds ekonomiskt svagare parter eller underåriga en icke-hållbar affärsmodell och väcker viktiga samhällsfrågor, liksom frågor relaterade till mänskliga rättigheter och anseende. Det finns också risker relaterade till ekonomisk brottslighet och penningtvätt. Mot den bakgrunden har SEB valt att vara restriktiv med att tillhandahålla finansiella tjänster till och investeringar i företag vars primära intäktskälla härrör från produkter och tjänster avsedda för spel. Som en följd av detta har SEB antagit en policy. 

Tobak

Tobaksrökning utgör ett betydande gobalt folkhälsoproblem vilket orsakar allvarlig negativ påverkan på människors hälsa i stor skala. Vart sjunde dödsfall i världen (13 procent) var resultatet av direkt rökning 2017; ytterligare 2 procent var resultatet av passiv rökning. Mer än 90 procent av tobaksrelaterade intäkter globalt kommer från cigaretter och e-cigaretter*. Mot denna bakgrund intar SEB en restriktiv hållning till tobaksindustrin. Vi finansierar eller investerar inte i företag där 5 procent eller mer av omsättningen härrör från tillverkning och/eller distribution av cigaretter och e-cigaretter.
* https://ourworldindata.org/smoking

Vapen och försvar

SEB erkänner alla nationers rätt att försvara sig, enligt FN:s stadga. Vi accepterar att vissa typer av vapen är nödvändiga för att uppnå internationellt accepterade mål. Vi förväntar oss dock att våra kunder och portföljföretag uppfyller denna sektorpolicy där vi betonar att varje engagemang med vapen- och försvarssektorn ska stödjas av en långsiktig och ansvarsfull strategi.
Ladda ner policy för vapen och försvar (på engelska)