Initiativ som styr vårt arbete

SEB har valt att anta och stödja ett antal globala initiativ och internationella uppförandekoder vilka vägleder våra affärsbeslut och det övergripande hållbarhetsarbetet i banken. Det ger oss också möjligheter att lära, dela kunskap och påverka internationell policyutveckling.

Vi stödjer följande internationella koder och avtal:

FN:s Global Compact

FN: s Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag som har åtagit sig att anpassa sin verksamhet och strategi med tio allmänt vedertagna principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Eftersom vi har antagit FN:s Global Compact principer är vi skyldiga att kommunicera våra framsteg på årsbasis. Antogs: 2004

unglobalcompact.org

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer från regeringar till multinationella företag som tillhandahåller frivilliga principer och normer för ansvarsfullt uppträdande. Riktlinjerna omfattar områden så som anställnings- och industriella relationer, mänskliga rättigheter, miljö, spridning av information, konkurrens, beskattning, vetenskap och teknik. Antogs: 2000

oecd.org/corporate

Principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI)

Principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI) är en frivillig uppsättning principer som utvecklats av världens största institutionella investerare i nära samarbete med Förenta Nationernas miljöprogram för den finansiella sektorn (UNEP FI) och FN: s Global Compact. De sex principerna inom PRI är inte tvingande, utan är ett ramverk genom vilket miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor införlivas i de vanliga investeringsbesluten och normer för ägande. Undertecknades: 2008

unpri.org

FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI)

FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI) är ett globalt partnerskap mellan FN:s Miljöprogram (UNEP) och den finansiella sektorn. UNEP FI arbetar tillsammans med finansiella institutioner som har undertecknat UNEP FI:s Ställningstaganden men också med andra organisationer för att utveckla och främja förståelsen för kopplingar mellan miljö, hållbarhet och finansiella resultat. UNEP FI:s uppdrag är att identifiera, främja och förverkliga antagandet av ledande standarder avseende miljö- och hållbarhetsområdet på alla nivåer i finansiella institutioner och deras verksamhet. Undertecknades: 1995

unepfi.org

The Equator Principles

Ekvatorprinciperna (EP) är en frivillig uppsättning standarder för att besluta, bedöma och hantera sociala och miljömässiga risker vid finansiering av projekt. Principerna utvecklades av banker i den privata sektorn och är baserade på International Finance Corporations miljö- och sociala standarder. Vi på SEB har infört interna riktlinjer och processer som är förenliga med Ekvatorprinciperna och vi rapporterar alla EP transaktioner och status på implementeringen publikt. Antogs: 2007

equator-principles.com

Carbon Disclosure Project (CDP)

Carbon Disclosure Project (CDP) är världens största undersökning av stora företags ambitioner vad det gäller klimatförändring och miljöskydd. Tusentals organisationer i ungefär 60 länder runtom i världen mäter och redovisar sina utsläpp av växthusgaser och sina klimatstrategier genom CDP. CPD agerar på uppdrag av mer än 700 institutionella investerare och ett 50-tal inköpsorganisationer kopplade till globala koncerner. Antogs: 2008

cdp.net

ICC:s Företagsprogam förhållbar utveckling

Internationella handelskammaren (ICC) är en global organisation som värnar den globala ekonomin som drivkraft för ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och välfärd. Antogs: 1995

iccwbo.org