Initiativ som styr vårt arbete

SEB har valt att anta och stödja ett antal globala initiativ och internationella uppförandekoder vilka vägleder våra affärsbeslut och det övergripande hållbarhetsarbetet i banken. Det ger oss också möjligheter att lära, dela kunskap och påverka internationell policyutveckling.

Vi stödjer följande internationella koder och överenskommelser:

FN:s hållbara utvecklingsmål
SEB stödjer sedan 2015.

Parisavtalet
SEB stödjer sedan 2015.

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter
SEB stödjer sedan 2008.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
SEB stödjer sedan 2013.

ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt
SEB stödjer sedan 2014.

Barns rättigheter och affärsprinciper
SEB stödjer sedan 2014. 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag
SEB stödjer sedan 2000.

 

SEB har skrivit under eller antagit följande principer: 

FN:s Global Compact
Antagen av SEB 2004.

FN:s Miljöprograms Finansinitiativ
Principer för ansvarsfull bankverksamhet (UNEP FI)
Undertecknade av SEB 2019.

Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
Antagna av SEB 2008.

Ekvatorprinciperna
Antagna av SEB 2007.

Task Force on Climate related Financial Disclosure (TCFD)
Undertecknat av SEB 2018.

Poseidon-principerna
Undertecknade av SEB 2020.

Responsible Ship Recycling Standards
Undertecknade av SEB 2021.