Tillämpning av Ekvatorprinciperna

Ekvatorprinciperna är ett ramverk för riskhantering som antagits av internationella finansinstitut för att fastställa, bedöma och hantera miljö- och sociala risker i projekt. SEB undertecknade Ekvatorprinciperna 2007. Sedan dess har vi fastställt rutiner och interna riktlinjer för tillämpning av ramverket vilka noga övervakas av olika aktörer inom banken. SEB strävar ständigt efter att förbättra tillämpningen och medvetenheten om ramverket.

  1. När en ny potentiell transaktion identifieras, bildas ett särskilt team, Equator Principles Reviewing Team ("EPRT"), som ska avgöra om transaktionen omfattas av ramverket för Ekvatorprinciperna. Teamet består av en kundansvarig, en särskild person som ansvarar för Ekvatorprinciperna övervakning från affärssidan och en rådgivare från SEB:s centrala hållbarhetsavdelning, Group Corporate Sustainability ("Group CS"). Teamet bedömer den potentiella transaktionen på ett strukturerat sätt och erhåller vid behov expertisråd från hållbarhetsavdelningen genom hela processen.
  2. Genomlysning och kategorisering av transaktioner (A, B eller C) utförs av EPRT, med expertstöd och rådgivning från hållbarhetsavdelningen. Om EPRT och hållbarhetsavdelningen inte kan enas om en kategori, förs beslutet upp till relevant affärskommitté. I praktiken är sådana situationer exceptionella.
  3. Alla transaktioner som omfattas av Ekvatorprinciperna ska presenteras i en kreditkommitté före ett möjligt godkännande. Kreditansökningen innehåller ett särskilt avsnitt om Ekvatorprinciperna, där det ska anges om transaktionen ryms inom ramverket eller inte. Ytterligare information, inklusive villkor, är obligatoriskt om transaktionen ska klassificeras inom ramen för Ekvatorprinciperna. Valideringen och godkännandeprocessen utförs av i) tillämplig affärskommitté och ii) Group Credits. Detta följer den normala processen för alla typer av transaktioner. Sociala och miljömässiga aspekter är viktiga delar av den övergripande godkännandeprocessen.
  4. Efter godkännandet av krediten färdigställs de särskilda villkoren av EPRT med tillämplig expertis och rådgivning från juridiska avdelningen och hållbarhetsavdelningen. Genom att processer och rutiner är på plats säkerställs att villkor som är relaterade till Ekvatorprinciperna tillämpas och följs korrekt.
  5. En kunds fortsatta efterlevnad av Ekvatorprinciperna övervakas av EPRT och vid behov med expertråd från hållbarhetsavdelningen. De policys och processer som tillämpas i relation till Ekvatorprinciperna är integrerade med de allmänna miljörelaterade och sociala riskpolicys inom banken.

Processen för tillämpning av Ekvatorprinciperna