Go to search feature Go to content
Language

You need to use a different browser. To be able to use our internet services, you can instead use one of these browsers: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge or Mozilla Firefox.

Read more about recommended browsers

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i zasadach ochrony prywatności

Niniejsza Informacja określa sposób, w jaki Skandinaviska Enskilda Banken AB („SEB”, „my”) będzie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe, a także opisuje przypadki i powody gromadzenia oraz przetwarzania takich danych osobowych, w zależności od charakteru Państwa interakcji z SEB podczas korzystania z naszych produktów lub usług. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które Państwa dotyczą i które umożliwiają Państwa identyfikację bezpośrednio na podstawie tych informacji lub pośrednio przez odniesienie do innych informacji, do których mamy dostęp. Niniejsza Informacja ma zastosowanie w uzupełnieniu konkretnych informacji, które możemy udostępnić w przypadku zbierania dodatkowych danych, co może nastąpić za pośrednictwem określonych kanałów elektronicznych lub w nawiązaniu do konkretnych wniosków o udzielenie informacji. 

A. Zasady ogólne

Niniejsza Informacja uwzględnia fakt przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, podzielonych na niżej wyszczególnione kategorie. Występując jako osoby fizyczne mogą Państwo kontaktować się z nami w rozmaitych sytuacjach, np. zarówno jako klienci indywidualni, jak i przedstawiciele firm, w których Państwo są zatrudnieni, a my, o ile poniżej nie wskazano inaczej, będziemy komunikować się z Państwem w zróżnicowany sposób w zależności od sytuacji lub pełnionej przez Państwa funkcji jako osoby, której dane dotyczą, w związku z przekazaniem nam Państwa danych osobowych. Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej oraz tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, ryzykiem oszustwa lub podobnymi rodzajami ryzyka, a także zgodnie z obowiązującymi standardami tajemnicy bankowej, SEB nie będzie łączyć Państwa danych osobowych zebranych w ramach poszczególnych funkcji, które Państwo pełnią w kontaktach z SEB. Oznacza to również, że jeśli zwrócą się Państwo o wydanie kopii swoich danych osobowych lub zażądają poprawienia swoich danych osobowych, poprosimy o podanie jak najbardziej szczegółowych informacji dotyczących danych, które mają zostać poprawione, a także wskazanie usługi i klienta, z którymi te dane osobowe są powiązane.

Dane osobowe będą pozyskiwane od Państwa bezpośrednio, z publicznie dostępnych źródeł, od naszych bezpośrednich klientów lub naszych zewnętrznych usługodawców. Informacje te są przetwarzane w celu dostarczania lub uzyskania produktów i usług, które stanowią przedmiot zawartych z nami umów. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko w przypadku istnienia podstawy prawnej takiego wykorzystywania – podstawą taką mogą być np. Państwa zgoda na przekazanie nam Państwa danych osobowych; wymóg wynikający z przepisów lub regulacji; dążenie do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów; istniejący według nas interes publiczny w wykorzystaniu Państwa danych osobowych (np. pomoc w zapobieganiu przestępstwom lub wykrywaniu przestępstw); bądź też postanowienia umów zawartych przez nas z Państwem lub naszymi klientami. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić lub opóźnić wykonanie takich zobowiązań, co może skutkować brakiem możliwości udostępnienia przez nas Państwu określonych produktów i usług.

Są Państwo odpowiedzialni za upewnienie się, że podane przez Państwa informacje są prawidłowe i aktualne. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub zmiany dotyczących Państwa informacji, muszą Państwo jak najszybciej nas o tym poinformować. Jeśli uważają Państwo, że posiadane przez nas informacje na Państwa temat są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie (J) niniejszej Informacji.

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • usługodawcom, którzy występują wobec nas w charakterze podmiotów przetwarzających dane, tj. firmom zewnętrznym, które przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Dotyczy to np. sytuacji, gdy zlecamy drukarni przygotowanie i rozesłanie zestawień operacji na rachunku lub gdy kupujemy usługi przechowywania, hostingu lub wsparcia od dostawców;
 • osobom trzecim, na rzecz których dokonują Państwo płatności i od których otrzymują Państwo płatności;
 • innym instytucjom finansowym, brokerom, kredytodawcom i posiadaczom zabezpieczenia na jakimkolwiek majątku, który Państwo obciążyli na naszą rzecz, organom podatkowym, organizacjom zawodowym i organom branżowym, organom odpowiedzialnym za zapobieganie nadużyciom finansowym lub firmom zarządzającym ryzykiem;
 • organom ścigania, organom rządowym, sądom, organom i trybunałom zajmującym się rozstrzyganiem sporów, zgodnie z prawem obowiązującym we właściwej jurysdykcji oraz stronom wyznaczonym przez właściwy organ regulacyjny do prowadzenia postępowań wyjaśniających i audytów dotyczących naszej działalności;
 • innym spółkom należącym do Grupy SEB i podwykonawcom;
 • agentom lub usługodawcom, którzy pracują na nasze zlecenie lub świadczą usługi na naszą rzecz bądź też na rzecz innych spółek należących do Grupy SEB;
 • osobom lub firmom, w związku z potencjalnym lub faktycznym ograniczeniem zakresu prowadzonej działalności, połączeniem, nabyciem lub przejęciem dotyczącym podmiotów gospodarczych, w tym w związku z faktyczną bądź potencjalną cesją naszych praw lub obowiązków wynikających z umowy zawartej przez nas z podmiotami, które Państwo reprezentują.

We wszystkich takich przypadkach podejmujemy działania w celu zapewnienia, że zostaną zawarte stosowne umowy o przetwarzaniu danych osobowych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych oraz ograniczenie dostępu do tych danych osobowych i zagwarantowanie ich wykorzystywania wyłącznie w celu (i w zakresie niezbędnym do) świadczenia danych usług. W przypadku zakończenia współpracy z dostawcą usług wymagamy, aby wszelkie dane osobowe przechowywane poza SEB zostały nam zwrócone lub zniszczone.

Jeśli zarejestrują się Państwo w celu korzystania z naszych usług internetowych, poprosimy Państwa o podanie danych osobowych w celu identyfikacji i uwierzytelnienia. Informacje może również przekazać nam współpracownik lub osoba zatrudniona przez organizację, z którą są Państwo związani, bądź też inna osoba współpracująca z tą organizacją lub ją reprezentująca.

Poniżej znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące określonych czynności przetwarzania związanych z konkretną rolą lub funkcją, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe. Uzupełniają one powyższe ogólne informacje dotyczące np. udostępniania danych osobowych.

B. Dane osobowe, które przetwarzamy, gdy występują Państwo w charakterze beneficjenta rzeczywistego

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  a. Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych na potrzeby regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”) jest wymogiem prawnym obowiązującym we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego definiowane jest różnie w poszczególnych jurysdykcjach. Różne są też regulacje odnośnie sposobu wskazywania osoby, która powinna być zidentyfikowana w miejsce beneficjenta rzeczywistego w przypadku braku możliwości jego ustalenia. Wspomniany wymóg prawny zazwyczaj obowiązuje łącznie i oddzielnie dla każdej z jurysdykcji, w której istnieje stosunek gospodarczy łączący nas z naszym klientem np. wówczas, gdy klient posiada rachunki w wielu krajach, w których działa SEB, w każdym z nich podlegamy odrębnemu obowiązkowi identyfikacji beneficjenta rzeczywistego klienta.
  b. Oprócz wymogów dotyczących AML, odniesienia do osoby wskazanej jako beneficjent rzeczywisty znaleźć można w licznych innych przepisach, np. niektórych obowiązujących zasadach sprawozdawczości podatkowej, a także w przypadku, w którym podlegamy wielu wymogom prawnym dotyczącym uzyskania takich samych lub uzupełniających informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych.
 2. Źródła danych osobowych

  a. W sytuacji, w której jesteśmy zobowiązani do wskazania Państwa jako beneficjenta rzeczywistego, rutynowo zbieramy i aktualizujemy dotyczące Państwa informacje odnoszące się do Państwa statusu beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu obowiązujących przepisów. Takie informacje otrzymujemy od naszego bezpośredniego klienta, występującego w jego imieniu przedstawiciela lub bezpośrednio od Państwa.
  b. Informacje te możemy uzupełnić informacjami uzyskanymi ze źródeł i rejestrów publicznych.
 3. Rodzaje zbieranych przez nas Państwa danych osobowych

  a. Gromadzone przez nas informacje o beneficjencie rzeczywistym obejmują dane identyfikacyjne i identyfikatory takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, osobisty numer identyfikacyjny lub data urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, miejsce urodzenia, obywatelstwo, kopia paszportu, wzór podpisu, numer identyfikacji podatkowej.
  b. Zbieramy również dane kontaktowe takie jak adres zameldowania i adres do korespondencji.
  c. Dodatkowo będziemy gromadzić informacje dotyczące powiązań, statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz członków najbliższej rodziny.
 4. Czynności przetwarzania

  a. Zbieramy i przechowujemy Państwa dane osobowe oraz przypisujemy je do klientów, wobec których zostali Państwo zidentyfikowani jako beneficjent rzeczywisty.
  b. Wykonując ciążące na nas zobowiązania prawne i regulacyjne przy wstępnej identyfikacji i podczas późniejszych przeglądów będziemy również sprawdzać Państwa pod kątem zewnętrznych list osób objętych sankcjami, pod kątem negatywnych relacji medialnych oraz w celu weryfikacji z wykorzystaniem innych zasobów osób trzecich, do których mamy dostęp.
  c. Tam, gdzie jest to wymagane, będziemy podawać Państwa dane w raportach przeznaczonych dla organów nadzoru lub podczas przeglądów dokonywanych przez takie organy w przypadkach, w których występować będą Państwo w charakterze beneficjenta rzeczywistego klienta, którego dane zobowiązani jesteśmy przekazać.
  d. Jeżeli są Państwo również osobiście klientem SEB, będziemy łączyć informacje dotyczące Państwa jako klienta z informacjami, które dotyczą Państwa statusu beneficjenta rzeczywistego.
 5. Zatrzymywanie danych

  a. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo pozostawać będą one prawidłowe i będą wykorzystywane w celu przestrzegania odpowiednich przepisów, w tym w okresie obowiązywania wszelkich wymogów dotyczących przechowywania danych, którym podlegamy.
 6. Udostępnianie danych osobowych i przekazywanie danych

  a. Informacje dotyczące posiadanego przez Państwa statusu beneficjenta rzeczywistego będziemy udostępniać innym członkom Grupy SEB na zasadzie ograniczonego dostępu (need to know) i zgodnie z wewnętrznymi umowami o udostępnianiu danych.
  b. Dane osobowe dotyczące posiadanego przez Państwa statusu beneficjenta rzeczywistego będziemy udostępniać organom nadzoru w przypadku nałożenia na nas prawnego wymogu ujawnienia takich informacji.
  c. Dane osobowe dotyczące posiadanego przez Państwa statusu beneficjenta rzeczywistego będziemy udostępniać osobom trzecim na polecenie klienta, wobec którego posiadają Państwo status beneficjenta rzeczywistego.

C. Dane osobowe, które przetwarzamy, gdy występują Państwo w charakterze przedstawiciela, osoby uprawnionej do reprezentacji klienta lub w analogicznym charakterze

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  a. Przedstawiciele klienta, dostawcy i partnera
  Jeżeli nasze produkty i usługi stanowią przedmiot umów zawartych z osobą prawną, współpracujemy z naszymi klientami i potencjalnymi klientami, dostawcami i partnerami na różnych poziomach w celu dostarczenia takich produktów i usług. Czynimy to po to, aby wykonać nasze uprawnienia lub zobowiązania umowne, w celu przestrzegania obowiązków prawnych, zapobiegania oszustwom i zarządzania różnymi rodzajami ryzyka oraz w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie promowania naszych produktów i usług wobec podmiotów, które Państwo reprezentują, a także w zakresie rozwiązywania sporów i prowadzenia postępowań, w tym dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
  b. Osoba uprawniona do reprezentacji, pełnomocnik i upoważnieni przedstawiciele
  Jeżeli występują Państwo w charakterze osoby uprawnionej do reprezentacji klienta albo potencjalnego klienta bądź też w podobnym charakterze, możemy przetwarzać informacje w celu: (i) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym umożliwienia klientowi zawarcia z nami transakcji i dokonania uzgodnień oraz ich wykonywania; (ii) przestrzegania ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem działalności bankowej, w szczególności zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oraz (iii) realizacji naszych innych prawnie uzasadnionych interesów, w tym w szczególności w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów, prowadzenia postępowań, w tym dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
  c. Odbiorcy płatności
  Jeżeli są Państwo wyznaczonym odbiorcą płatności, którą przetwarzamy, będziemy przetwarzać dane osobowe w celu rozliczenia takiej płatności na Państwa rachunku oraz w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz na potrzeby sprawozdawczości dotyczącej płatności.
 2. Źródła danych osobowych

  a. Przedstawiciele klienta, dostawcy i partnera
  Zbieramy informacje bezpośrednio od Państwa lub od reprezentowanego przez Państwa klienta. Informacje takie mogą być pozyskane na podstawie umów zawartych przez naszego klienta, w drodze bieżącego dialogu lub korespondencji i rozmów. Rutynowo rejestrujemy wszystkie przychodzące i wychodzące połączenia telefoniczne obsługiwane przez wiele kategorii naszych pracowników. Robimy to w celu dokumentowania i monitorowania rozmów, które Państwo z nami przeprowadzają, potwierdzenia złożonych przez Państwa zleceń, oceny, analizy i poprawienia jakości świadczonych przez nas usług, szkolenia naszych pracowników oraz zarządzania ryzykiem lub zapobiegania i wykrywania oszustw i innych przestępstw.
  b. Osoba uprawniona do reprezentacji lub pełnomocnik
  Informacje dotyczące Państwa są pozyskiwane od Państwa lub naszego klienta oraz w stosownych przypadkach, z zewnętrznych rejestrów publicznych. Jeżeli nasz klient dokonuje rejestracji elektronicznego pełnomocnictwa w naszych systemach, wstępne dane osobowe są dostarczane przez administratora naszego klienta, a dodatkowe informacje są pozyskiwane od Państwa jako użytkownika za pośrednictwem naszego portalu.
  c. Odbiorcy płatności
  Dane osobowe są pozyskiwane ze zleceń płatności przesyłanych nam za pośrednictwem jednej z usług w zakresie komunikatów finansowych, w której uczestniczymy.
 3. Rodzaje zbieranych przez nas Państwa danych osobowych

  a. Przedstawiciele klienta, dostawcy i partnera
  Będziemy rutynowo zbierać służbowe dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres biura, nazwa stanowiska, funkcja i nazwa reprezentowanego przez Państwa klienta. Ponadto dla niektórych funkcji będziemy gromadzić informacje o Państwa wiedzy, doświadczeniu i znajomości produktów finansowych. Podczas kontaktów z nagrywanym personelem SEB możemy również rejestrować Państwa głos. Wreszcie, w sytuacji, w której zaprosimy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniach, możemy zbierać informacje o Państwa preferencjach żywieniowych.
  b. Osoba uprawniona do reprezentacji lub pełnomocnik
  Zachowujemy dotyczące Państwa dane osobowe, w tym Państwa imię i nazwisko, identyfikatory osobiste, takie jak numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia lub inny unikalny identyfikator, adres zameldowania, obywatelstwo, dane w dokumencie tożsamości, wzór podpisu, nazwę powiązanego klienta, a także zakres uprawnień do reprezentacji (w tym wynikających z treści pełnomocnictwa) i wszelkie ograniczenia związane z takimi uprawnieniami. Prowadzimy również ewidencję uzgodnień i transakcji, które zawarli Państwo występując w takim charakterze.
  c. Odbiorcy płatności
  Zlecenia płatności będą rutynowo zawierać informacje dotyczące imienia i nazwiska (nazwy), adresu, numeru rachunku, tytułu płatności i odpowiedniego numeru rachunku.
 4. Czynności przetwarzania

  a. Przedstawiciele klienta, dostawcy i partnera
  Będziemy przetwarzać informacje w celu utrzymywania bieżących kontaktów dotyczących odpowiednich usług świadczonych na rzecz podmiotów, które Państwo reprezentują oraz na potrzeby realizacji wyżej wymienionych celów.
  b. Osoba uprawniona do reprezentacji lub pełnomocnik
  Będziemy przechowywać informacje i odwoływać się do nich w celu weryfikacji umocowania do zawarcia odpowiednich umów, a także przetwarzać takie informacje na potrzeby realizacji wyżej wymienionych celów.
  c. Odbiorcy płatności
  Będziemy przetwarzać informacje w celu realizacji zleceń płatności oraz weryfikacji w kontekście list osób objętych sankcjami. Ponadto, wykonując ciążące na nas obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, będziemy analizować cele płatności w kontekście scenariuszy wysokiego ryzyka i przetwarzać informacje po to, by zagwarantować wykonanie innych obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków sprawozdawczych wobec odpowiednich organów.
 5. Zatrzymywanie danych

  a. Przedstawiciele klienta, dostawcy i partnera
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo będą one aktualne i wykorzystywane do realizacji określonych celów. W sytuacjach, w których wykorzystujemy takie informacje na potrzeby realizacji celów regulacyjnych, np. korzystamy z nagranych rozmów lub informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia, przechowywanych w celu sprawdzenia czy produkty lub usługi dostarczone przez nas podmiotom, które Państwo reprezentują są odpowiednie, informacje te będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązujących wymogów dotyczących przechowywania danych w każdej jurysdykcji, w której są one wykorzystywane.
  b. Osoba uprawniona do reprezentacji lub pełnomocnik
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo pozostawać będą one prawidłowe i będą wykorzystywane na potrzeby realizacji wyżej wymienionych celów, w tym w okresie obowiązywania wszelkich wymogów dotyczących przechowywania danych, którym podlegamy.
  c. Odbiorcy płatności
  Zachowamy informacje o płatnościach zgodnie z wymogami prawa podatkowego i innymi wymogami prawnymi, którym podlegamy.
 6. Udostępnianie danych osobowych i przekazywanie danych

  Z wyjątkiem sytuacji przekazania Państwa danych osobie trzeciej w celu ich przetwarzania w naszym imieniu, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych poza SEB, chyba że w następujących szczególnych okolicznościach: i) w przypadku, w którym jest to wymagane przez prawo, np. do celów sprawozdawczości regulacyjnej; ii) w przypadku, w którym działamy jako pośrednik finansowy i nasz bezpośredni klient zleca nam np. dokonanie płatności w Państwa imieniu na rachunek, który nie jest prowadzony w SEB; lub iii) w przypadku, w którym działamy w charakterze agenta, a nasz bezpośredni klient zleca nam udostępnienie informacji np. w ramach konsorcjum.
  Jeżeli podejmujemy czynności pośrednictwa finansowego, będziemy przekazywać dotyczące Państwa informacje odbiorcy na odpowiednim rynku, po otrzymaniu stosownego zlecenia, w celu dostarczenia reprezentowanym przez Państwa podmiotom odpowiedniego produktu lub usługi. Takim odbiorcą może być np. bank, giełda, depozytariusz lub emitent znajdujący się w państwie trzecim.

D. Dane osobowe, które przetwarzamy, gdy występują Państwo w charakterze osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych lub osoby, która może wejść w posiadanie takich informacji

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  SEB jest zobowiązany do prowadzenia list podmiotów mających dostęp do informacji poufnych, uczestniczących w badaniach rynku lub w inny sposób mających dostęp do informacji rynkowych podlegających szczególnej ochronie (zwanych „informacjami szczególnie chronionymi”). Wynika to z wymogów prawnych ustanowionych w celu zapobiegania nadużyciom i manipulacjom na rynku. Zbieramy tego typu informacje, aby powiadomić Państwa o uzyskaniu przez Państwa statusu osoby posiadającej dostęp do informacji szczególnie chronionych oraz o zmianach dotyczących tego statusu.
 2. Źródła danych osobowych

  Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Państwa, naszego bezpośredniego klienta lub danego emitenta.
 3. Rodzaje zbieranych przez nas Państwa danych osobowych

  W zakres zbieranych przez nas danych wchodzą Państwa imię i nazwisko, krajowy identyfikator, wskazanie emitenta, którego dotyczą uzyskane przez Państwa informacje, datę udostępnienia Państwu tych informacji oraz Państwa dane kontaktowe.
 4. Czynności przetwarzania

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe poprzez ich zbieranie i przechowywanie na potrzeby realizacji wyżej wskazanych celów oraz w celu spełnienia nałożonych na nas wymogów prawnych i regulacyjnych określonych powyżej.
 5. Zatrzymywanie danych

  Zatrzymamy Państwa dane osobowe przez okres, w którym informacje te pozostawać będą szczególnie chronione i przez czas obowiązywania wymogów regulacyjnych dotyczących ich przechowywania. Informacje przestaną być szczególnie chronione w momencie ich podania do wiadomości publicznej lub utraty przez nie aktualności w inny sposób.
 6. Udostępnianie danych osobowych i przekazywanie danych

  Oprócz sytuacji, w której przekażemy Państwa danych osobie trzeciej w celu ich przetwarzania w naszym imieniu, udostępnimy Państwa dane emitentowi na jego żądanie. Informacje te będziemy udostępniać organom nadzoru na ich żądanie i zgodnie z ich właściwością.

E. Dane, które przetwarzamy, gdy występują Państwo w charakterze klienta pośredniego

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  SEB dostarcza produkty i usługi licznym pośrednikom finansowym, umożliwiając im oferowanie swoim klientom bazowym produktów i usług na rynkach, na których działa SEB. Charakter tych ustaleń jest różny, ale w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przez prawo do zbierania i przechowywania danych osobowych klientów bazowych, tak jakby byli oni naszymi bezpośrednimi klientami.
 2. Źródła danych osobowych

  Będziemy zbierać dane osobowe od naszych bezpośrednich klientów w celu wypełnienia zobowiązań umownych wobec nich w sytuacji, w której wykonują oni zobowiązania umowne wobec Państwa lub strony, którą Państwo reprezentują i na zlecenie której działa nasz klient.
 3. Rodzaje zbieranych przez nas Państwa danych osobowych

  W zakres zbieranych przez nas danych wchodzą imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane finansowe i podatkowe oraz treść zleceń dotyczących świadczonych przez nas usług. Np. jeżeli przechowujemy instrumenty finansowe, w stosunku do których posiadają Państwo status beneficjenta rzeczywistego lub jego przedstawiciela, zbieramy udzielone przez Państwa zlecenia dotyczące czynności korporacyjnych, które realizujemy.
 4. Czynności przetwarzania

  Będziemy przechowywać dane osobowe i odwoływać się do nich w celu realizacji wymogów regulacyjnych, świadczenia zakontraktowanych usług i na potrzeby rozliczeń.
 5. Zatrzymywanie danych

  Zatrzymamy Państwa dane osobowe przez cały okres świadczenia usługi, o ile będą one aktualne i wykorzystywane do celów realizacji naszych obowiązków w zakresie prowadzenia rejestrów i sprawozdawczości podatkowej lub finansowej.
 6. Udostępnianie danych osobowych i przekazywanie danych

  Z wyjątkiem sytuacji przekazania Państwa danych osobie trzeciej w celu ich przetwarzania w naszym imieniu, możemy udostępniać dane osobowe dotyczące usługi świadczonej przez nas naszemu bezpośredniemu klientowi. Możemy być również zobowiązani do udostępniania szczegółowych informacji organom zewnętrznym, takim jak organy podatkowe lub organy zajmujące się zapobieganiem przestępczości finansowej, a także urzędom statystycznym.

F. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Chronimy Państwa dane osobowe przed niezamierzoną i niezgodną z prawem kradzieżą, utratą, modyfikacją i innymi naruszeniami, stosując organizacyjne i techniczne środki ochrony.
Jeżeli zlecamy przetwarzanie danych osobowych działającym w naszym imieniu podmiotom zewnętrznym, wymagamy od nich zapewnienia Państwu takiego samego poziomu ochrony, jaki my zapewniamy, oraz zobowiązujemy te podmioty do informowania nas o wszelkich incydentach, dzięki czemu możemy Państwa o nich zawiadomić.

G. Przekazywanie dotyczących Państwa informacji poza EOG

Informacje dotyczące Państwa mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i przechowywane w lokalizacjach znajdujących się poza EOG, takich jak Stany Zjednoczone i Kanada, w tym w krajach, które mogą nie zapewniać równorzędnego poziomu ochrony danych osobowych. Jeżeli tak postąpimy, podejmiemy działania w celu zapewnienia im odpowiedniego poziomu ochrony i zagwarantowania, że przekazanie jest zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi – na przykład poprzez zawarcie ze stroną otrzymującą umowy, do treści której zostaną włączone standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych. Może okazać się, że musimy przekazać dotyczące Państwa informacje w ten sposób w celu wykonania powziętych przez nas wobec Państwa zobowiązań umownych, spełnienia obowiązku prawnego, ochrony interesu publicznego lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W niektórych krajach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania pewnych informacji, na przykład właściwym krajowym organom podatkowym. W takich okolicznościach upewnimy się, że udostępnimy Państwa dane tylko tym podmiotom, które zgodnie z prawem mogą je otrzymać.

H. Przysługujące Państwu prawa

Przestrzegamy przysługujących Państwu praw do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich modyfikowania, usuwania i przenoszenia. Ponadto mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności, gdy następuje ono na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Będą Państwo zobowiązani do przedstawienia dowodu tożsamości. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z przedstawicielem klienta SEB. Jeżeli są Państwo pośrednim klientem SEB, mogą Państwo również skierować swoją prośbę do swojego bezpośredniego usługodawcy, który następnie skontaktuje się z SEB.

W niektórych przypadkach Państwa prawa podlegają ograniczeniom. Przykładowo, nie będziemy w stanie usunąć Państwa danych osobowych ze względu na wymogi regulacyjne oraz w sytuacji, w której jesteśmy zobowiązani do zachowania Państwa danych osobowych przez dłuższy okres w celu spełnienia obowiązku regulacyjnego lub prawnego.

W stosownych przypadkach przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub właściwej komisji ds. ochrony danych osobowych w Państwa jurysdykcji. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/en).

I. Zmiany i aktualizacje niniejszej Informacji

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do niniejszej Informacji, na przykład z powodu pojawienia się nowych lub zmienionych czynności przetwarzania danych, najnowszą wersję niniejszego dokumentu można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem https://sebgroup.com/about-us/our-business/our-locations/seb-in-poland. Niniejszy dokument został ostatnio zaktualizowany w dniu 20-05-2022.

J. Dane kontaktowe

Wszelką korespondencję dotyczącą ochrony danych prosimy kierować do następujących placówek SEB:

Placówka

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

SEB, Data Protection
SE-106 40 Stockholm
Szwecja/Sweden

Centrala SEB AB

SEB, Data Protection Officer
SE-106 40 Stockholm
Szwecja/Sweden

SEB AB, Oddział w Kopenhadze

Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Dania/Denmark

SEB AB, Oddział w Oslo Filipstad Brygge 1
N-0252 Olso
Norwegia/Norway
SEB AB, Oddział w Helsinkach Eteläesplanadi 18
00130 Helsinki
Finlandia/Finland
SEB AB, Oddział we Frankfurcie Stephanstraße 14 – 16
60313 Frankfurt am Main
Niemcy/Germany
SEB AB, Oddział w Londynie One Carter Lane
London EC4V 5AN
Zjednoczone Królestwo/UK
SEB AB, Oddział w Warszawie ul. Żelazna 51/53
00-841 Warszawa
Polska
dpopoland@seb.se

 

Informacja dotycząca przetwarzania przez Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce danych osobowych pracowników

Informacja dotycząca przetwarzania przez Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce danych osobowych kandydatów na pracowników