Go to search feature Go to content

You need to use a different browser. To be able to use our internet services, you can instead use one of these browsers: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge or Mozilla Firefox.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania przez Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych ((EU) 2016/679) („RODO”). 

1. Administrator danych osobowych

The controller of your personal data is Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce with its registered office in Warsaw at ul. Złota 59.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe Bank może pozyskiwać bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, w imieniu którego Państwo działają będącego klientem lub potencjalnym klientem Banku („Klient Banku”). Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa wskazanych poniżej lub jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy między Klientem Banku a Bankiem.

Niepodanie przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Bank usług na rzecz Klienta Banku lub nawet przyczynę rozwiązania umowy z Klientem Banku.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank, a także przysługujących Państwu prawach, prosimy o kontakt z Bankiem jako administratorem bądź z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez administratora.

  • Z administratorem można skontaktować się pisemnie: Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub telefonicznie pod numerem (22) 395 80 00.
  • Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres email: dpopoland@seb.se lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.

Poniżej Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 („Bank”) przekazuje Państwu informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

3. Cele oraz podstawa przetwarzania panstwa danych osobowych

1. Bank przetwarza Państwa dane osobowe, tj. Państwa dane identyfikacyjne (w tym imię, nazwisko, PESEL (lub w przypadku jego braku datę urodzenia), obywatelstwo, dane zawarte w dokumencie tożsamości i/lub dokumencie potwierdzającym uprawnienie do działania w imieniu klienta lub innej osoby, Państwo urodzenia), a także w przypadku, jeśli ma to zastosowanie datę i zakres udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku pełnomocników), datę powołania (w przypadku reprezentantów), wzór podpisu oraz dane kontaktowe, przede wszystkim w celach:

a) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku polegającego na zawarciu lub wykonaniu umowy między Klientem Banku a Bankiem, a także w celu spełnienia ustawowych obowiązków Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej, w tym w szczególności:
i. wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
i. związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych, oraz do innych podmiotów, do których Bank jest zobowiązany raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obejmujących ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe („Prawo bankowe”) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
ii. w celu monitorowania i nagrywania rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej z Bankiem na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie instrumentami finansowymi (o ile ma to zastosowanie);
iii. związanych z rozpatrywaniem wniosków i zapytań skierowanych do Banku;

b) obligations other than those stated above (provided one of the circumstances below exists), and which are necessary to carry out the Bank’s legally justifiable interests, including in particular:
i. w celu rozstrzygania sporów, prowadzenia postępowań przed organami administracji publicznej oraz wszelkich innych postępowań, w tym celem dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
ii. w celu przeciwdziałania oszustwom lub wykorzystywaniu działalności Banku dla działalności przestępczej, w tym w celu przetwarzania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw zgodnie z Prawem bankowym;
iii. w celu wewnętrznego raportowania w ramach Banku lub w ramach grupy kapitałowej SEB.

2. W pozostałych przypadkach, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w tej zgodzie.

4. źródło pochodzenia danych osobowych

Jeśli Państwa dane osobowe nie zostały bezpośrednio pozyskane od Państwa, Bank informuje, iż zostały one przekazane przez Klienta Banku. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały przekazane przez Klienta Banku, wówczas zostały one pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów, a także z innych publicznie dostępnych źródeł, w tym z Internetu.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego; Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Krajowej Administracji Skarbowej;

b) podmiotom wspierającym Bank w realizowaniu czynności bankowych oferowanych przez Bank;

c) podmiotom lub organom, którym dane te mogą być przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia;

d) podmiotom powiązanym z Bankiem, w tym w ramach grupy kapitałowej SEB (https://sebgroup.com/about-seb/our-locations), w związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych i raportowych, lub podmiotom współpracującym z podmiotami należącymi do grupy kapitałowej SEB (w tym spoza UE/EOG), w ściśle określonych celach i z zachowaniem tajemnicy bankowej;

e) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Klientem Banku umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.;

f) innym bankom i instytucjom kredytowym, o ile przekazanie danych jest niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych lub nabywaniem i zbywaniem wierzytelności.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w punkcie 1 a) (Cele oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych) powyżej przez czas obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Klientem Banku a Bankiem, a po jej zakończeniu przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku jako administratora danych w zakresie określonym w punkcie 1 b) (Cele oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych) powyżej. Jeśli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest udzielona przez Państwa zgoda, wówczas dane te będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

7. Państwa prawa

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Bank. Jeżeli jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania.

Mają Państwo również prawo do:

a) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w RODO, w tym w przypadku gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodne z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

b) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w RODO, w tym w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

c) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Bank uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

d) przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w sytuacji gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub prawnie uzasadnionego interesu Banku, o którym mowa powyżej.

8. Przekazywanie danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy („EOG”) lub do organizacji  międzynarodowych

Bank w uzasadnionych przypadkach, może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom znajdującym się poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy.
Ewentualne przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych przez Bank z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Bank Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Celem zapoznania się z polityką SEB zawierającą kompletne informacje dotyczące przetwarzania przez SEB danych osobowych prosimy o odwiedzenie strony internetowej: https://sebgroup.com/about-seb/our-locations/international-network/seb-in-poland. Alternatywnie mogą Państwo zwrócić się z prośbą o otrzymanie tej informacji za pośrednictwem poczty.